Show simple item record

Hradčanská

dc.contributor.advisorDurdík Petr
dc.contributor.authorVetešníková Kateřina
dc.date.accessioned2018-11-08T19:22:13Z
dc.date.available2018-11-08T19:22:13Z
dc.date.issued2016-06-27
dc.identifierKOS-595686986605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/78958
dc.description.abstractNově navržená zástavba vznikne v centru Prahy mezi Vítězným náměstím a Pražským hradem, tedy na pomezí kompaktní struktury Dejvic od architekta Engela a turisticky a historicky snad nejvýznamnějším místem metropole, od kterého je však oddělena rušnou komunikací M. Horákové. Cílem návrhu je území, uvolněné reorganizací železniční dopravy, využít pro výstavbu nového celku veřejné vybavenosti, kultury, bydlení, administrativy a kvalitních funkčních veřejných prostranství, které bude maximálně respektovat své okolí, resp. plynule navazovat na blokovou zástavbu. To je patrné z hmoty navržených objektů. Propisují se zde stávající uliční linie, historické a pohledové osy, měřítko, stromová zeleň v alejích a použité materiály. Jedná se o lokalitu s výborným pokrytím MHD, nicméně dopravní struktura je zde poměrně komplikovaná. Předpokladem je zrušení železničního nádraží a tratě, nahrazení rychlodráhou, která povede částečně pod zemí, částečně naruší území svým výstupem na povrch. Tak vznikne vedle dlouhé rampy z Dejvického tunelu další výrazná liniová bariéra, kterou návrh řeší zakomponováním terénními úpravami. V této části vznikne klidnější, obytná část území, odcloněná od M. Horákové administrativními budovami. Tři kulturní památky historických budov původních nádraží orámují prostor budoucího parku s motivem železnice. Novým centrálním prostorem se stane křížení ulic Dejvická, Eliášova a Václavkova, kde vznikne prostorné náměstí s kulturním domem. Ulice Dejvická se dle předpokladu zklidní, stane se pěším bulvárem propojujícím Vítězné náměstí a Hradčanskou. Z náměstí se propíše pobytovým vnitroblokem řešeného objektu veřejné vybavenosti a administrativy. Na historické ose ulice Pod Kaštany k Písecké bráně se otevře další vzdušná plocha rozptylového prostoru před obchodním domem, propojená pasáží. Vznikne tak kompaktní síť živého veřejného prostoru. Řešený 5-7 podlažní objekt je polygonálního tvaru s otevřeným vnitroblokem, jímž prochází pasáž, propisující se budovou vysazením příslušné části hmoty z původního místa. Ty jsou ještě více vyčleněny kontrastem v řešení fasády a vytváří tak pohledové dominanty, které zároveň lákají k průchodu. Vyzdvižené části jsou lehké, transparentní, s fasádou z čistě hladkého pravidelného prosklení s minimálními rámy. Statická, uzemněná, část budovy má výrazné vystupující horizontální členění na podlaží, vyplněné svislými otočnými stínícími lamelami v bílé barvě. Velké převýšení terénu je staženo na jeden schodišťový pobytový blok, doplněný zdvižnou rampou. Vstupy do objektu jsou jak z okolních ulic, tak z vnitrobloku. V přízemích je dostatek kapacit pro veřejnou vybavenost, obchody, služby, stravovací zařízení a vstupní haly do administrativy, která je v patrech. V rámci objektu je řešen jeden z vjezdů obslužné komunikace do celého obytně-administrativního území, která slouží i pro parkování a jako přístup pro zásobování objektu. Veřejná prostranství propojí pochozí povrch ze šedé žulové kostky, členěný zpravidla pouze barevnými odstíny, a jednotný mobiliář z probarveného betonu. Velký prostor náměstí oživí variabilní prvky - mobilní podium a fontána s vodními vstřiky umístěnými přímo v dlažbě.cze
dc.description.abstractThe newly designed building and housing area will be created in the city center and so located between the Victory Square and Prague Castle, that means on the border of a compact structure of Dejvice district created by an architect Engel, and a touristically and historically perhaps the most important point of the metropolis, from which it is separated by busy road named M. Horakova. The aim of this design is to use by the reorganization of the railways released territory for construction of a whole new public facilities, culture, housing, administration and quality and functional public spaces, which maximally respect its surroundings, respectively seamlessly is linked to the block development. This is evident from the mass of the proposed objects. The existing lines of the streets, historical and visual axes, the gage, tree foliage in the alleys, material used are nested together and shall be entered into the territory. It´s a location with an excellent public transport network though the structure of public transport is quite complicated. The abolition of the railway station and railway tracks, subsequently replaced by the high-speed rail leading partly under the ground and partly disrupting it´s area by leading above the ground, is the prerequisite. This creates another significant linear barrier appearing next to the long ramp that comes out of the Dejvice tunnel that is why the design solves it by incorporating of landscape terrain adjustment. In this part of the territory will be created quieter residential area sheltered from M.Horakova road by administrative office buildings. The designed planned area of the future park is determined by three historical cultural sightseeing buildings. New downtown space consisting of a spacious square with the house of culture is created in the point of crossing streets as Dejvická street, Eliášova street and Václavkova street. According to the assumption the Dejvická street is going to become quitter, more peaceful and connecting the Victory square to the Hradčanská street as a pedestrian boulevard. It becomes significant due to the residence courtyard of a solved object equipped by public facilities and administration. Next airy space of a scatter area, interconnected by passages, arises in front of the department store situated on the historical axis of the Pod Kaštany street and the Písecká brána point. This creates a vivid compact network public area. The solved object of the building is of a polygonal shape, 5-7 storey, with an open courtyard, through which the passage goes through and expresses itself by pulling the exact part of the mass ahead from the original site. They are even more excluded thanks to a contrast of the façade conception and creates visual landmarks which attract to passing. The raised parts are lightweight, transparent and facade of pure smooth regular glazing with minimal frames. Static, grounded part of the building is equipped by distinctive protruding horizontal indentation of the storey filed with vertical rotation shielding slats in white colour.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectHRADČANSKÁ,CENTRUM,NÁMĚSTÍ,PASÁŽ,NÁDRAŽÍ,BLOKY,ADMINISTRATIVAcze
dc.subjectHRADČANSKÁ,CENTRE,SQUARE,PASSAGE,RAILWAY STATION,BLOCK OF BUILDINGS,OFFICESeng
dc.titleHradčanskácze
dc.titleHradčanskáeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2016-06-27
dc.contributor.refereeTurek Tomáš
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra urbanismu a územního plánovánícze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record