Show simple item recorddc.contributor.authorProcházková, Dana
dc.date.accessioned2018-08-06T09:03:21Z
dc.date.available2018-08-06T09:03:21Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-80-01-06480-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/78442
dc.description.abstractPředložená práce „Analýza, řízení a vypořádání rizik spojených s technickými díly“ se zabývá riziky spojenými s technickými díly, a to především složitými technickými díly. Ukazuje způsoby identifikace, analýzy, hodnocení, řízení a vypořádání rizik zacílené na bezpečnost technických děl a jejich okolí, a přitom respektuje současné poznání, že rizika jsou místně a časově specifická. Bezpečnost je chápaná jako vlastnost celého technického díla, kterou určuje kvalita souboru antropogenních opatření a činností zacílených na bezpečné technické dílo, a to i při jeho kritických podmínkách. Proto při jejím vytváření práce navrhuje sledovat aktiva veřejná i aktiva technického díla a zvažovat rozmanitost jejich fyzikálních podstat, zranitelností i proměn v čase; a to znamená průběžně řešit vzniklé konflikty. Jelikož rizika jsou příčinou kritičnosti technických děl při procesech umísťování, výstavby, provozu i odstranění technických děl s ohledem na veřejná aktiva, tak za cíl je považováno zajištění koexistence technického díla s okolím, tj. s veřejnými aktivy, do kterých patří životy, zdraví a bezpečí lidí, majetek, veřejné blaho, životní prostředí, technologie a infrastruktury. S ohledem na dynamický vývoj světa, je třeba monitorovat všechna prioritní rizika a provádět jejich řízení a vypořádání s ohledem na zvyšování, anebo alespoň udržování bezpečnosti technických děl na přijatelné úrovni. To znamená budování systémů řízení bezpečnosti technických děl, které při práci s riziky respektují proměnnost světa v čase a prostoru, tj. normální, abnormální, kritické a v některých případech technických děl (např. vysoce nebezpečná jaderná zařízení) i extrémní podmínky, a proto mají připraveny postupy pro řízení a zvládnutí kritických situací.cze
dc.description.abstractSubmitted work “Analysis, management and trade-off with risks connected with technical facilities“ deals with the risks associated with the technical facilities, particularly with the complex technical facilities. It demonstrates the ways of work with risks at risk identification, analysis, assessment, management and putting under control aimed to the safety of both, the technical facilities and their surroundings, and simultaneously respecting the current knowledge that the risks are locally and time-specific. The safety is understood as a property of the whole technical facility, which is determined by the quality of the file of anthropogenic measures and activities aimed at the safe technical facility, and even at its critical conditions. Therefore, at safety make up, the publication proposes to monitor both, the public assets and the technical facility assets, and to consider the diversity of their physical natures, vulnerabilities, and the constituent changes over time; which means continuously to solve emerging conflicts. Since the risks are the cause of the technical facilities criticalities in the processes of the sitting, construction, operation and removal of technical facilities with regard to public assets, so the considered goal is ensuring the coexistence of technical facility with the surroundings, i.e. with public assets, which include human life, health and security, property, public welfare, the environment, other technologies, and infrastructures. With regard to the dynamic development of the world, it is necessary to monitor all priority risks and to implement their management and bringing under control with regard to improving or at least maintaining the technical facilities safety at an acceptable level. This means building the safety management systems of technical facilities that respect at work with risks the variability of the world in time and space, i.e. normal, abnormal, critical, and in some cases of technical facilities (e.g., highly dangerous nuclear facilities) also extreme conditions, and therefore, they have prepared the procedures for the control and management of critical situations.
dc.language.isočeštinacze
dc.publisherČVUT v Praze, Fakulta dopravnícze
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 International License
dc.rights
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.titleANALÝZA, ŘÍZENÍ A VYPOŘÁDÁNÍ RIZIK SPOJENÝCH S TECHNICKÝMI DÍLYcze
dc.typebooken
dc.typeknihacze
dc.relation.projectidŘízení rizik a bezpečnost složitých technologických objektů (RIRIZIBE)“ CZ.02.2.69/0.0/0.0/16 _018/000.
dc.rights.accessopenAccess


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 4.0 International License
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 4.0 International License