Show simple item record

POLDI-Kladno, Adaptive reuse of metal sheet worksdc.contributor.advisorŠenberger Tomáš
dc.contributor.authorMach Marek
dc.date.accessioned2018-06-26T09:00:51Z
dc.date.available2018-06-26T09:00:51Z
dc.date.issued2018-06-25
dc.identifierKOS-781237836905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77984
dc.description.abstractJako zadání diplomové práce jsem si zvolil konverzi halového průmyslového objektu bývalé plechárny. Objekt se nachází v severní části území kdysi světoznámé Poldiny hutě v Kladně, na které jsem spolu s dvěma kolegy v předdiplomní práci zpracovávali celkový masterplan. Na podporu propustnosti území je hala "rozříznuta" a je sejmuta obalová konstrukce. Tím je objekt rozdělen na část uzavíratelnou s původní konstrukcí a vloženými novými objemy a část v parteru zcela otevřenou s novou střešní konstrukcí z polykarbonátu, nad kterou se tyčí 2 nové výrazné domy na vysokých nohou. Na toto dělení navazuje i přidružený veřejný prostor. V místě otevřené části haly je rozměrná zpevněná plocha a v části druhé převažuje mlatovo-štěrkový povrch se zelení, která prostupuje halou v místě prořezu a pokračujete přirozeně až k "haldě". Způsob nového využití se odvíjí od faktu, že hala od počátku funguje pouze jako tenká obálka chránící dělníky a technologie, proto je konstrukce i plášť ponechán po zajištění nadále bez zásahů. Dovnitř jsou vloženy jednotlivé objemy ve dvou výškových úrovních, které vytváří celky a poskytují potřebné vnitřní prostředí ovšem při zachování prostorového vnímání haly. Cílem projektu je návrh modelu nového využití jednopodlažního halového objektu dovedeného do konkrétního architektonického řešení. Materiálově jsou řešeny vložené objekty fasádou z profilovaného sklad (COPILIT) z důvodu průmyslového vzhledu, jednoduchosti skladby a výraznou propustností světla. Jako nová náplň je v uzavřené části haly Centrum současného umění Plechárna a celek sportovního a relaxačního vyžití. Otevřená část slouží jako víceúčelový volný prostor pro trhy, výstavy, sportovní akce či koncerty s možností přestavět prostor pomocí původních mostových jeřábů.cze
dc.description.abstractI have chosen the conversion of the hall of the industrial building of the former metal plate workshop as a thesis assignment. The building is located in the northern part of the former Poldina metallurgical site in Kladno, where I have worked together with two colleagues in the pre-diploma thesis to complete the masterplan. To support the permeability of the area, the hall is cut off and the covering structure is removed. The object is divided into a part that can be closed with the original construction and new volumes inserted, and the part in the parterre is completely open with a new polycarbonate roof structure over which two new high-rise houses stand out. Associated public space follows this division. At the site of the open part of the hall there is a large consolidated area and in the second part there is a mortar-gravel surface with greenery, which penetrates the hall at the place of the cut and continues naturally up to the "heap". The way of re-use is based on the fact that the hall is only a thin envelope protecting laborers and technologies from the outset, so that the construction and the covering are left untouched after the securing. Inside, individual volumes are placed at two elevation levels, which create units and provide the necessary indoor environment while maintaining the spatial perception of the hall. The aim of the project is to design a model for the new use of a single-storey hall building that has been led to a particular architectural solution. The facades of the embedded objects are solved by profiled glass material (COPILIT) because of the industrial appearance, the simplicity of the composition and the significant light transmission. As a new intent, there is the Centre of Contemporary Art Plechárna in the closed part of the hall, and the unit for sports and relaxation. The open part serves as a multipurpose free space for markets, exhibitions, sports events and concerts with the possibility of rebuilding the space by using original bridge cranes.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPoldi-Kladno,huť,plechárna,industriální dědictví,komín,hala,konverze,ocel,cihly,copilitcze
dc.subjectPoldi-Kladno,iron works,metal sheet works,industrial herritage,chimney,hall,adaptive reuse,steel,brick,copilitPoldi-Kladno,copiliteng
dc.titlePOLDI-Kladno, Konverze bývalé plechárnycze
dc.titlePOLDI-Kladno, Adaptive reuse of metal sheet workseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2018-06-25
dc.contributor.refereeRouha Michal
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record