Show simple item record

Variant design of the underground floor of the town halldc.contributor.advisorHanzlová Hana
dc.contributor.authorMajerová Dominika
dc.date.accessioned2018-06-23T14:00:15Z
dc.date.available2018-06-23T14:00:15Z
dc.date.issued2018-06-21
dc.identifierKOS-593779707705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77420
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na návrh řešení podzemního podlaží objektu administrativní budovy. V rešeršní části jsou uvedeny charakteristiky jednotlivých řešení suterénních konstrukcí (bílá vana, černá vana, vana s hydroizolací ve formě přísady nebo nátěru) a dále způsoby utěsnění spár a prostupů. V další části je uvedena studie vlivu vybraných parametrů návrhu na konstrukci, kde je obsaženo i finanční porovnání jednotlivých konstrukčních řešení. V poslední části je statický výpočet - předběžný návrh nosných prvků řešeného objektu a podrobný návrh podzemní stěny. Pro statický výpočet byly vytvořeny modely v programu Scia Engineer. Pro studii vlivu parametrů návrhu je vytvořen vlastní výpočetní v programu Excel.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis is focused on the design of the underground floor of an administrative building. In the research part, the characteristics of individual solutions of basement structures (white tub, black tub, tub with waterproofing in the form of an additive or coating) and the methods of sealing joints and penetrations are presented. Second part is a study of influence of selected parameters of the design on construction. It also contains financial comparison of individual design solutions. The last part is the static calculation - the preliminary design of the supporting elements of the solved object and detailed design of the underground wall. Models for static calculation are created in Scia Engineer program. The calculation in Excel is developed to study the influence of the design parameters.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectMezní stav použitelnosti,šířka trhlin,bílá vana,černá vana,podzemní podlaží,podzemí stěna,železobetoncze
dc.subjectService limit state,crack width,white tub,black tub,underground floor,underground wall,reinforced concreteeng
dc.titleVariantní návrh podzemního podlaží objektu administrativní budovy radnicecze
dc.titleVariant design of the underground floor of the town halleng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2018-06-21
dc.contributor.refereeSchejbal Richard
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra betonových a zděných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record