Show simple item record

Administrative building

dc.contributor.advisorJára Robert
dc.contributor.authorJanouch Petr
dc.date.accessioned2018-06-20T05:20:04Z
dc.date.available2018-06-20T05:20:04Z
dc.date.issued2018-06-20
dc.identifierKOS-781238242905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77348
dc.description.abstractV diplomové práci se autor zabývá dvěma alternativními návrhy nosné konstrukce administrativní budovy a konceptem požárně bezpečnostního řešení. Alternativy návrhu se liší typem použité stropní konstrukce. Cílem této práce je návrh a posouzení hlavních nosných konstrukcí těžkého dřevěného skeletu, stropních konstrukcí a základové konstrukce. K tomu patří i návrh a posouzení vybraných spojů dřevěné konstrukce. Při výpočtech vnitřních sil těžkého dřevěného skeletu byl použit jednak výpočetní program i ruční výpočet pro ověření správnosti modelu. To samé platí i o vnitřních silách na stropních konstrukcí. Hodnoty vnitřních sil vypočtené ručním způsobem a výpočetním programem se příliš neliší. Návrh a posouzení nosných prvků a vybraných spojů proběhl ručně v programu Excel. Jedna varianta stropní konstrukce byla řešena pomocí softwaru a následně ověřena ručním výpočtem. Ověření výsledků z výpočetních programů, které se zabývají výpočtem vnitřních sil, nebo přímo navrhováním a posuzováním průřezů, je pro správný návrh konstrukcí nezbytné.cze
dc.description.abstractIn this diploma thesis, the author deals with two alternative designs of the supporting structure of the administrative building and the concept of a fire safety. Design alternatives differ in the types of a ceiling that were used. The aim of this thesis is to design and assess the main supporting structures of a heavy wooden skeleton, ceiling structures and foundation structures. This includes the design and assessment of selected joints of the wooden structure. While calculating the internal forces of a heavy wooden skeleton, both the program and the manual calculation were used to verify the accuracy of the model. The same is true of internal forces acting on ceiling structures. Internal force values that were calculated manually and the values obtained by using a program do not significantly differ. The design and assessment of the supporting elements and selected joints was performed manually by using MS Excel. One variant of the ceiling construction was obtained by a program and subsequently verified by manual calculation. Validation of results obtained from programs that were used to calculate the internal forces, or those used directly to design and asses the cross-sections, is necessary for a proper design of structures.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectadministrativní budova,dřevobetonová spřažená deska,lepené lamelové dřevo,CLT panel,těžký dřevěný skelet,prostorová tuhost,výpočetní model,ruční výpočet,vnitřní síly,kombinace zatí-žení,svar,mezní stav únosnosti,mezní stav použitelnosti,výpočet prvků při požárucze
dc.subjectadministrative building,timber-concrete composite slab,glue laminated timber,CLT panel,heavy timber frame,space rigidity,computational model,manual calculation,internal forces,load combination,weld,ultimate limit state,serviceability limit state,calculation of elements in case of fireeng
dc.titleAdministrativní budovacze
dc.titleAdministrative buildingeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeJirka Ondřej
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra ocelových a dřevěných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record