Show simple item record

Business Plan For Project Company

dc.contributor.advisorDobrucká Lucia
dc.contributor.authorRomanczinová Adéla
dc.date.accessioned2018-06-19T22:05:24Z
dc.date.available2018-06-19T22:05:24Z
dc.date.issued2018-06-16
dc.identifierKOS-780409365705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77123
dc.description.abstractPředložená diplomová práce se zabývá tvorbou podnikatelského plánu určeného do rukou vlastníků společnosti. Teoretická část popisuje jednotlivé náležitosti, specifika a doporučení na tvorbu a obsah interních plánů. Praktická část se věnuje samotnému sestavení plánu. V jeho první části je specifikováno české podnikatelské prostředí vůči britskému, ze kterého pochází mateřská společnost. Z analýz jsou vyvozeny současné trendy, specifika českého trhu, příležitosti a rizika. Další části plánu se pak orientují na popsání jednotlivých náležitostí v prostředí organizace. Cílem práce bylo vytvořit strukturovaný dokument pro vedení společnosti, který bude utřiďovat současné myšlenky a strategické záměry. Pro mapování podnikatelského prostředí byly využity analytické metody PESTLE, Porterova analýza pěti sil, metody pro stanovení nákladů vlastního kapitálu a určení tvorby hodnoty. Výsledkem práce je podnikatelský plán předložený vedení podniku.cze
dc.description.abstractThe submitted diploma thesis deals with the creation of a business plan intended for the owners of the company. The theoretical part describes individual requirements, specifics and recommendations for the creation and content of internal plans. The practical part deals with the preparation of the plan itself. First part is specifying the Czech business environment to the British, which the parent company comes from. The analyses draw on the specificities of the Czech market, current trends for the sector, occasions and risks. The next parts of the plan focus on describing the individual requirements in an organization environment. The aim of the thesis was to create a structured document for the company's leadership, which will verify the current ideas and strategic goals. PESTLE analytical methods, Porter's analysis of five forces were used to map the business environment, methods for determining the cost of equity and method of value creation were used in the financial planning. The result of the work is the business plan presented to the company management.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectPodnikatelský plán,Analýza prostředí,Informační modely budov (BIM),Průmysl 4.0cze
dc.subjectBusiness Plan,Business Environment Analysis,Building Information Modelling (BIM),Industry 4.0eng
dc.titlePodnikatelský plán pro projekční společnostcze
dc.titleBusiness Plan For Project Companyeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeHabrnal Marek
theses.degree.disciplineProjektové řízení inovací v podnikucze
theses.degree.grantoroddělení veřejné správy a regionálních studiícze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record