Show simple item record

Analysis of errors during blood velocity and flow measurement using Magnetic resonance: The influence of sequence parameters, technical limits and flow characteristics

dc.contributor.advisorTintěra Jaroslav
dc.contributor.authorGalabov Radek
dc.date.accessioned2018-05-11T10:01:45Z
dc.date.available2018-05-11T10:01:45Z
dc.date.issued2018-02-10
dc.identifierKOS-695600160505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/75984
dc.description.abstractZa tímto účelem bylo provedeno několik měření in vitro na plastovém průtokovém fantomu s možností nastavit různou hodnotu konstantní rychlosti proudění. Kromě toho bylo měněno prostorové rozlišení. Měření byla provedena také s vloženou umělou chlopní pro simulaci nelaminárního proudění. Na statickém želatinovém fantomu byl následně měřen vliv vířivých proudů. Zkoumána byla též jejich velikost v závislosti na orientaci vrstvy. Byla provedena také dvě vyšetření in vivo na pacientovi se zdravou a se stenotickou aortální chlopní, která posloužila pro zhodnocení závislosti průtoku na velikosti vybrané ROI nebo vlivu časového rozlišení. Bylo zjištěno, že chyba z šumu in vitro ovlivňuje měřenou hodnotu tepového objemu konstantního toku zanedbatelně (0,05 %) v porovnání s fluktuacemi toku (0,25 %). Ještě větší chyba pocházela z efektu částečného objemu (+0,45 % in vivo). Chyba z vlivu vířivých proudů nebyla stanovena s jistotou, odhadujeme ji na 3 %. Podhodnocení ROI vede k fatálnímu podhodnocení toku, nadhodnocení vede k chybě až 6 %. Nelaminární tok byl v našem případě změřen s chybou až +8 %. Celková chyba ze zkoumaných vlivů zůstává pro laminární tok pod 10 %. Nebyly však hodnoceny všechny možné zdroje chyb a navíc některé chyby byly zkoumány jen in vitro. Získaná data zároveň ukazují na možné nezanedbatelné kvantitativní změny průtoku v závislosti na srdeční frekvenci.cze
dc.description.abstractPhase Contrast Magnetic Resonance Angiography may be used to assess blood flow velocity and flux. Nevertheless, a few sources of errors exist, e.g. partial volume effect, noise or the region of interest (ROI) contouring manner. The aim of this thesis is to quantify some of the erroneous effects and compare their significance.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectmagnetická rezonance,tok,fázový kontrast,fantom,chyby klíčová slova EN: magnetic resonance imaging,flow,phase-contrast,phantom,errors abstrakt CZ: Metoda fázového kontrastu je metodou MR angiografie,která umožňuje kvantifikovat rychlost proudění a celkový průtok např. krve. Je ovšem zatížena několika zdroji chyb,např. efektem částečného objemu,šumem nebo způsobem výběru oblasti zájmu (ROI). Tato práce si dává za cíl některé z uplatňujících se vlivů kvantitativně zhodnotit a porovnat jejich významnostcze
dc.subjectFor this purpose,measurements in vitro were carried out using plastic flow phantom with the possibility to change the rate of constant flow. Spatial resolution was also altered. To simulate non-laminar flow,an artificial valve was inserted into the phantom tube. The error of eddy currents effect as well as its dependence on slice orientation was subsequently measured using a static gel phantom. Examination of two pacients,one with a healthy aortal valve and the other with a valve stenosis,were performed. These data were used to assess the error resulting from an under- and oversized ROI and from a temporal resolution.It was found out that the noise error (0.05%) of constant flow stroke volume is neglectable compared to flow fluctuations (0.25%). The partial volume effect resulted in more severe error (+0.45%) in the in vivo measurement. The error of eddy currents effect was not evaluated with certainty,we estimate a value of 3 %. An undersized ROI may result in fatal underestimation of stroke volume,whereas an oversized boundary leads to an error up to 6%. The non-laminar flow stroke volume error was of +8% in our case.The over-all error of all investigated effects combined remains below 10% for laminar flow. It is important to note,however,that not all possible sources of errors were examined and also that some of the erros were assessed in vitro only. Additionally,some of the measured data suggest a possibly not negligible stroke volume changes dependent on pacient's heart rateeng
dc.titleAnalýza chyb při měření rychlosti a průtoku krve pomocí magnetické rezonance: Vliv parametrů měřící sekvence, technických limitů skeneru, fyziologie a charakteru proudění.cze
dc.titleAnalysis of errors during blood velocity and flow measurement using Magnetic resonance: The influence of sequence parameters, technical limits and flow characteristicseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2018-02-15
dc.contributor.refereeChabiniok Radomír
theses.degree.disciplineRadiologická fyzikacze
theses.degree.grantorkatedra dozimetrie a aplikace ionizujícího zářenícze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record