Show simple item record

Employment of 31. Chemical Biological Radiological and Nuclear Defence Regiment Units During Radiation Threat or Radiation Incident

dc.contributor.advisorNavrátil Karel
dc.contributor.authorNový Petr
dc.date.accessioned2018-03-12T17:56:39Z
dc.date.available2018-03-12T17:56:39Z
dc.date.issued2016-05-19
dc.identifierKOS-587864793905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/75161
dc.description.abstractBakalářská práce se uceleně zabývá problematikou ionizujícího záření, radiační ochranou a úlohou 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany v systému celostátní radiační monitorovací sítě a jako složky integrovaného záchranného systému České Republiky. Bakalářská práce obsahuje stručnou analýzu příčin vzniku ionizujícího záření, jeho účinků na živý organismus a možné ochrany proti němu. Jsou v ní dále popsány rozdíly mezi klasifikací mimořádné události podle legislativy České republiky a Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Jsou zde definovány a vysvětleny měřené veličiny a základní principy radiační ochrany a odezvy při radiační havárii. Cílem práce je zpracování přehledu o úloze sil a prostředků 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany v případě radiační nehody nebo havárie na území České republiky. Jsou popsány prostředky pluku využívané pro radiační průzkum a dekontaminaci. Jsou zhodnoceny postupy při aktivaci sil a prostředků a za tímto účelem byla provedena analýza modelové situace havárie na jaderné elektrárně Temelín. Empirická část bakalářské práce je věnována dotazníku o povědomí příslušníků pluku o základních pojmech důležitých při nasazení v rámci integrovaného záchranného systému. Závěrem práce je zhodnocení stavu připravenosti jednotek pluku při odezvě na radiační havárii.cze
dc.description.abstractBachelor thesis comprehensively deals with the issue of ionizing radiation, radiation protection and the role of 31st regiment of radiation, chemical and biological protection in the system of national radiation monitoring network and as services of integrated safety system of the Czech Republic. The bachelor thesis contains brief analysis of causes of the origin of ionizing radiation, its effects on a living organism and possible ways of protection against it. There is as well a description of distinction between extraordinary events classification according to the legislation of the Czech Republic and to the International Atomic Energy Agency. Measured quantities and basic principles of radiation safety and reaction during radiation breakdown are defined and explained here. The aim of thesis is to process an overview of the role of forces and measures of the 31st regiment of radiation, chemical and biological protection in case of radiation accident or breakdown in the area of the Czech Republic. Means of the regiment which are used for radiation research and decontamination are described. Procedures during activation of forces and means are evaluated and for this purpose an analysis of a model breakdown situation in nuclear plant Temelín was carried out. The empirical part of the bachelor thesis is dedicated to a questionnaire dealing with regiment members? awareness of basic terms necessary while deploying regiment unit within integrated safety system. As a conclusion serves an evaluation of regiment units? readiness when reacting on a radiation breakdown.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectIonizující záření,radiační ochrana,radiační havárie,31. pluk radiační,chemické a biologické ochranycze
dc.subjectionizing radiation,radiation protection,radiation breakdown,31st Chemical Biological Radiological and Nuclear Defence Regimenteng
dc.titleVyužití prostředků 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany při radiační hrozbě nebo haváriicze
dc.titleEmployment of 31. Chemical Biological Radiological and Nuclear Defence Regiment Units During Radiation Threat or Radiation Incidenteng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-06-29
dc.contributor.refereePitschmann Vladimír
theses.degree.disciplinePlánování a řízení krizových situacícze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeOchrana obyvatelstvacze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record