Show simple item record

Waste management at the oily water collection yard

dc.contributor.advisorDočkal Martin
dc.contributor.authorVlček Jakub
dc.date.accessioned2018-01-25T21:43:03Z
dc.date.available2018-01-25T21:43:03Z
dc.date.issued2018-01-07
dc.identifierKOS-781236439305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/74214
dc.description.abstractDiplomová práce navazuje na bakalářskou práci a pojednává o novém uspořádání prostoru sběrného dvora v důsledku modernizace zařízení "Linka na čištění zaolejovaných odpadních vod." V diplomové práci jsou zahrnuty základní informace o sběrném dvoře a o jeho současném provozu včetně popsání problémů s jeho provozem. Další část práce se zabývá návrhy řešení prostoru sběrného dvora, popsání technického, technologického a konstrukčního řešení. Vysvětluje výhody a nevýhody jednotlivých návrhů z pohledu technického, technologického a provozního. Zabývá se obecně závaznými právními předpisy, které se vztahují na provoz zařízení "Sběrný dvůr".cze
dc.description.abstractThe diploma work follows up the bachelor thesis and deals with the new arrangement of the collection yard space as a result of the modernization of the facility "Oily waste water separator." The diploma work includes basic information about collection yard and its current operation including describing the problems with its operation. Another part of the thesis deals with the suggestions of the area of the collection yard, description of technical, technological and constructional solution. It explains the advantages and disadvantages of individual suggestions from a technical, technological and operational point of view. It deals with generally binding legal regulations which are applied to the operation of the "Collection yard" facility.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectSběrný dvůr,odpadní vody,odpadní kal,odpady,skladová místa,laguna,vlečné křivky,mostová váha,návrhy,legislativa,problémy,provoz,řešenícze
dc.subjectCollection yard,waste water,waste sludge,wastes,storage sites,lagoon,trailing curves,weighing-machine,suggestions,legislation,problems,operation,sollutioneng
dc.titleNakládání s odpady na sběrném dvoře zaolejovaných vodcze
dc.titleWaste management at the oily water collection yardeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeDědič Václav
theses.degree.disciplineInženýrství životního prostředícze
theses.degree.grantorkatedra hydromeliorací a krajinného inženýrstvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record