Show simple item record

Use of CFD modelling of a row of submerged jets

dc.contributor.advisorSklenář Petr
dc.contributor.authorŠplíchal Petr
dc.date.accessioned2018-01-25T21:42:39Z
dc.date.available2018-01-25T21:42:39Z
dc.date.issued2018-01-06
dc.identifierKOS-781236384405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/74200
dc.description.abstractPředložená diplomová práce svým obsahem navazuje na bakalářskou práci, která se věnovala modelování ponořeného turbulentního paprsku v oblasti plně vyvinutého turbulentního proudění. Oproti bakalářské práci je zde pozornost zaměřena na modelování oblasti jádra turbulentního paprsku včetně popisu vzájemného spolupůsobení paprsků ve formě řady ponořených turbulentních paprsků. Modelovaná osová vzdálenost ponořených paprsků vychází z návrhového rozměru přírubového spoje trysky, který rozměrově odpovídá reálně vyráběnému potrubí. Vnitřní tvar trysky má za účel eliminovat velikost hydrodynamických nestabilit na konkávní straně trysky a poskytovat téměř konstantní rozdělení rychlosti po průřezu v ústí trysky. V první části této práce jsou shrnuty základní poznatky o turbulentním proudění včetně výčtu základních rovnic používaných pro modelování turbulentního proudění. Výklad je rozšířen i o popis použitých turbulentních modelů včetně popisu a rozdělení výpočetní sítě.cze
dc.description.abstractThe presented master's thesis builds on the bachelor thesis, which was devoted to modeling the submerged turbulent jet in the region of fully developed turbulent flow. In contrast to the bachelor thesis, attention is paid to modelling the region of the turbulent jet core including the description of the interaction of the jets in the form of a row of submerged turbulent jets. The model axial distance of the submerged jets is based on the design dimension of the flange connection of the nozzle, which corresponds to the dimension of the actually produced pipe. The inner shape of the nozzle is designed to eliminate the magnitude of hydrodynamic instabilities on the concave side of the nozzle and provide an almost constant velocity distribution across the nozzle orifice. In the first part of this work are summarized basic knowledge about turbulent flow including the enumeration of basic equations used for modeling of turbulent flow. The explanation is extended by the description of used turbulent models, including the description and division of the mesh.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectVodní paprsek,řada vodních paprsků,vodní tryska,vícenásobné turbulentní paprsky,volná smyková turbulence,stěnová turbulence,mezní vrstvy turbulence,výpočetní dynamika tekutin (CFD),metoda RANS a DES,osově symetrické paprsky,kruhové paprsky,k-epsilon Standard,k-omega SST,DES (k-omega SST)cze
dc.subjectWater jet,row of water jets,water noozle,multiple turbulent jets,free shear flows,wall-bounded flow,boundary layer,computational fluid dynamics (CFD),methods RANS and DES,axisymmetric jets,circular jets,k-epsilon Standard,k-omega SST,DES (k-omega SST)eng
dc.titleVyužití CFD pro modelování spolupůsobení řady ponořených paprskůcze
dc.titleUse of CFD modelling of a row of submerged jetseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeKantor Martin
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra hydrauliky a hydrologiecze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record