Show simple item record

Algorithm for the detection of controlled breathing during HFJV

dc.contributor.advisorKudrna Petr
dc.contributor.authorDoležal Luboš
dc.date.accessioned2017-07-09T13:25:19Z
dc.date.available2017-07-09T13:25:19Z
dc.date.issued2015-05-22
dc.identifierKOS-587864302305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/72480
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá analýzoudat průtoku plynu při vysokofrekvenčnítryskové ventilaci. Nejprve jsou popsány vlastnosti vy-sokofrekvenční tryskové ventilace a jejírozdílnost oproti jiným druhům vy-sokofrekvenčních ventilačních technik. Dále následuje popis použitého pří-stroje, vysokofrekvenčního tryskovéhoventilátoru, jeho příslušenství a dal-ších součástí v uspořádání pro měřenídechových objemů. V praktické části byla provedenaanalýza dostupných dat odpovídajícíchsignálu průtoku plynů při vysoko-frekvenční tryskové ventilaci pomocínavrženého algoritmu. Data byla ana-lyzována pro detekci dechového cyklua vyhodnocení dodaného minutovéhoobjemu ventilační směsi . Dále byla navržena metodika pro vy-hodnocení nejistot měření.cze
dc.description.abstractThe presented bachelor thesis dealswith the analysis of the data correspond-ing to the signal flow at high frequencyjet ventilation. First part describes the propertiesof high-frequency jet ventilation versusother types of high-frequency ventila-tion techniques. The following partis a description of the device, high-frequency jet ventilator, accessories andother parts of the measurement set-upto measure tidal volumes. The practical part is the analysisof the available data from signal gasflow at high frequency jet ventilationusing the proposed algorithm . Datawere analyzed for the detection of therespiratory cycle and evaluation deliv-ered minute volume of the ventilationmixture. Furthermore, methodology for theevaluation of measurement uncertain-ties is beeing proposed.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectVysokofrekvenční trys-ková ventilace,Dechový objem,Čas ná-dechu,Diferenční tlaková clonacze
dc.subjectHFJV,High-FrequencyJet Ventilation,Bunnell Life PulseHigh Frequency Jet Ventilator,TidalVolume,Inspiratory Timeeng
dc.titleAlgoritmus pro detekci řízeného dechu při HFJVcze
dc.titleAlgorithm for the detection of controlled breathing during HFJVeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2015-06-25
dc.contributor.refereeMayer Martin
theses.degree.disciplineBiomedicínský technikcze
theses.degree.grantorkatedra biomedicínské technikycze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record