Show simple item record

Physiotherapical possibilities for geriatric patients affected by balance disorders based on polyneuropathy

dc.contributor.advisorKimličková Monika
dc.contributor.authorZálešáková Michaela
dc.date.accessioned2017-07-09T13:23:52Z
dc.date.available2017-07-09T13:23:52Z
dc.date.issued2015-05-22
dc.identifierKOS-587864251405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/72415
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabýváproblematikouporuchy rovnováhy u geriatrických pacientů na základě polyneuropatie. Snaží se nastínit problém zpohledu fyzioterapie. Vobecné části jsou popsány anatomicko-fyziologické a patologickéaspekty dané diagnózy, její diagnostika, vyvolávající faktory a léčba. Do několika kapitol je také shrnutproces stárnutí, jeho fyziologické změny a zásady pro cvičení sgeriatrickými pacienty. Vmetodologické části je popsáno pracoviště, kde vznikala speciální část práce . Jsou zde podrobně vysvětleny vyšetřovací a terapeutické postupy a metody, které byly použity ve speciální části. Speciální část aplikuje získané teoretické vědomosti vpraxi. Obsahuje vstupní avýstupní vyšetření skupiny tří geriatrických pacientů, a to anamnézu a kineziologický rozbor. Dále pak popis jednotlivých cvičebních jednotek a objektivní zhodnocení účinku cvičení. Vzávěru jsou porovnány výsledky vstupních a výstupních vyšetření, zhodnocení úspěšnosti cvičení a zvolených terapeutických metod. Přílohu práce tvoří fotodokumentace a materiál sesérií cvikůpoužitých při cvičení.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with balance disorders in elderly patients based onpolyneuropathy. Trying to outline the problem from the perspective of physiotherapy. In the general section the anatomical, physiological and pathological aspects of given diagnosis, its diagnostics, precipitating factors and the treatment are described. In several chapters the aging process, the physiological changes and principles fortraining with geriatric patients are summarized. The methodological section describes workplace where the practical part ot the thesis was created. In this part the investigative and therapeutic procedures and methods that were used in a practical section are explained in detail. Practical section applies theoretical knowledge in practice. It contains entry and exit examinations of three geriatric patients together with their medical history and k inesiology analysis. Further the description of individual exercise units and obj ective evaluation oftheeffect of exercising. In conclusion the results of entry and exit examinations are compared, evaluating the success of the exercise and the selected therapeutic methods. Attachment of thesis consists of photographs and material with a series of exercises used during exercise .eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectpolyneuropatie,geriatrie,fyzioterapie,porucha rovnováhycze
dc.subjectpolyneuropathy,geriatrics,physiotherapy,balance disordereng
dc.titleMožnosti fyzioterapie u geriatrických pacientů s poruchou rovnováhy na základě polyneuropatiecze
dc.titlePhysiotherapical possibilities for geriatric patients affected by balance disorders based on polyneuropathyeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2015-06-15
dc.contributor.refereeDylevský Ivan
theses.degree.disciplineFyzioterapiecze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeSpecializace ve zdravotnictvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record