Show simple item record

Design and development of the laboratory exercises at the simulated ICU - part 6

dc.contributor.advisorŽižka Adam
dc.contributor.authorHofmanová Lucie
dc.date.accessioned2017-07-09T12:54:24Z
dc.date.available2017-07-09T12:54:24Z
dc.date.issued2009-08-28
dc.identifierKOS-135240721105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/71233
dc.description.abstractPříprava a realizace laboratorních úloh na pracovišti simulované JIP - část 6 V úvodu se práce zabývá stručným seznámením s významem měření krevního tlaku. Dále je pak popsán historický vývoj měření krevního tlaku a jsou vysvětleny základní principy jednotlivých přístupů a metod. Také jsou zmíněny možné vývoje do budoucna, hlavněv souvislosti se zákazem používání zařízení obsahující rtuť. Další část se zabývá návrhem úloh spojených s měřením krevního tlaku pro studenty FBMI. Prvním cílem úloh je, aby si studenti zopakovali, co je to tlak a také, aby si uvědomili, že v lidském těle je třeba uvažovat tlak krve, který je vyvíjen činností srdce a také hydrostatický tlak. Důležitým poznáním v této souvislosti je skutečnost, že tyto tlaky jsou v lidském těle souměřitelné. Další úlohy jsou zaměřené na praktické měření krevního tlaku a na fyziologické možnosti jeho ovlivnění například námahou a změnou polohy. Poslední část práce se zabývá návrhem úloh, které jsou spojeny s?vnitřními? parametry ovlivňující krevní tlak jako je množství cirkulující krve. K této úloze je využit tzv. umělý pacient. U pacienta je vyvolaná ztráta krve a úkolem je sledování odezvy organizmu z hlediska krevního tlaku. Poslední úloha demonstruje tlakové účinky kardiální masáže v cévním řečišti. Nedílnou součástí také bylo vytvoření nového scénáře.cze
dc.description.abstractPreparation and realization of laboratory assignments at the simulated intensive care unit - Part 6 In the introduction there is a brief presentation of the importance of measuring blood pressure. On the next pages, there is described historical development of measuring blood pressure. Basic principles of individual approaches and methods are explained. Also there are mentioned possible developments for the future, mainly in connection with banning of using facilities containing mercury. Another part deals with proposition of assignments connected with measuring blood pressure for the students of FBMI. First aim of these assignments is a revision of for the students, what blood pressure is, and also to make them aware that in the human body it is necessary to maintain blood pressure, which is evolved by the activity of the heart and also hydrostatic pressure. Very important discovery in this connection is the fact that these pressures are possible to compare. Other assignments are aimed at practical measuring of blood pressure and at physiological abilities of its being influenced for example by exertion and the change of position. The last part of the work deals with proposition of assignments that are connected by so called internal parameters that influence blood pressure such as is the amount of circulating blood. For this assignment the artificial human body is used. Blood loss is induced in this patient and the task is to observe the changes in the organism from the point of view of the blood pressure. Last assignment demonstrates blood effects of cardial massage in the blood system. Further part was creating the new scenarioeng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectlaboratorní úlohy,JIPcze
dc.subjectlaboratory exercises,ICUeng
dc.titlePříprava a realizace laboratorních úloh na pracovišti simulované JIP - část 6cze
dc.titleDesign and development of the laboratory exercises at the simulated ICU - part 6eng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2009-09-14
dc.contributor.refereeKurzová Alice
theses.degree.disciplineBiomedicínská a klinická technikacze
theses.degree.grantorkatedra biomedicínské technikycze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record