Show simple item record

Design of structural adjustments in a primary school in terms of building physicsdc.contributor.advisorVychytil Jaroslav
dc.contributor.authorKokeš Radim
dc.date.accessioned2017-06-07T15:51:09Z
dc.date.available2017-06-07T15:51:09Z
dc.date.issued2017-05-27
dc.identifierKOS-587864426105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69226
dc.description.abstractPředmětem této bakalářské práce je hodnocení budovy základní školy z hlediska stavební fyziky. Obalové konstrukce budou posouzeny z hlediska součinitele prostupu tepla, šíření vlhkosti a zamezení vzniku plísní. Vybraná stěnová a stropní konstrukce oddělující chráněné prostory (učebny) bude posouzena z hlediska zvukové izolace. V nevyhovujícím případě bude navrženo vhodné řešení, které zajistí splnění normových požadavků. Vybraná učebna bude dále posouzena z hlediska prostorové akustiky, konkrétně na dobu dozvuku. V případě příliš pohltivých či odrazivých vlastností bude navržena vhodná úprava povrchů konstrukcí. Součástí práce je i hodnocení denního osvětlení v kmenových učebnách. Bude posouzena úroveň (činitel denní osvětlenosti) a kvalita (rovnoměrnost, směr dopadajícího světla) denního osvětlení. Na základě veškerých uvedených posouzení budou navrženy stavební úpravy konstrukcí podle konkrétního účelu, které zlepšují jejich charakteristické vlastnosti. Stavební úpravy budou navrženy ze zdravotně nezávadných a otestovaných materiálů vysoké kvality. Při výběru vhodného opatření bude zohledněna i finanční náročnost stavební úpravy.cze
dc.description.abstractThe topic of this bachelor thesis is the evaluation of an elementary school building in terms of building physics. The packaging structures will be assessed in terms of heat transfer coefficient, moisture spreading and mold avoidance. The selected wall and ceiling constructions separating protected areas (classrooms) will be assessed for sound insulation. In case of unsatisfactory findings, a suitable solution will be proposed so that it will ensure the compliance with the standard requirements. The selected classroom will be further evaluated for spatial acoustics, in particular for reverberation. In case of too absorbent or reflective properties, a suitable modification of the surface of the structures will be proposed. Part of the work is also the assessment of daylighting in classrooms. The level (daylight illuminance factor) and the quality (uniformity, direction of incident light) of daylight will be assessed. On the basis of all these assessments, structural modifications of the structures will be proposed for a particular purpose, improving their characteristics. The construction changes will be designed from high-quality sanitary and tested materials. During the selection of the appropriate measure, the financial demands of the construction changes will also be taken into account.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectZákladní škola, stavební úprava, součinitel prostupu tepla, zvuková izolace, prostorová akustika, doba dozvuku, denní osvětlení, činitel denní osvětlenosti, rovnoměrnost osvětlenícze
dc.subjectElementary school, structural adjustment, heat transfer coefficient, sound insulation, room acoustics, reverberation time, daylighting, daylight factor, uniformity of daylighteng
dc.titleNávrh stavebních úprav v základní škole z hlediska stavební fyzikycze
dc.titleDesign of structural adjustments in a primary school in terms of building physicseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeNováček Jiří
theses.degree.disciplineRealizace pozemních a inženýrských stavebcze
theses.degree.grantorkatedra konstrukcí pozemních stavebcze
theses.degree.programmeStavitelstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record