Show simple item record

Liteň castle - new community centredc.contributor.advisorHulec Mikuláš
dc.contributor.authorHenig Jan
dc.date.accessioned2017-06-07T13:45:52Z
dc.date.available2017-06-07T13:45:52Z
dc.date.issued2017-05-20
dc.identifierKOS-695600219305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68802
dc.description.abstractDiplomový projekt plynule navazuje na urbanistickou studii zámeckého areálu v obci Liteň. Cíleně je zaměřen na návrh nového veřejného prostoru- náměstí s přiléhajícími budovami a prostory. Pojednávané území se nachází jižně od Liteňského zámku a volně na něj navazuje částečně městskou a částečně vesnickou urbanistickou strukturou. Tato práce se zabývá architektonickým návrhem třech bytových domů situovaných západním směrem od nově navrženého náměstí, administrativního objektu s obytným podkrovím, dvou objektů určených pro obchod a nového využití stávajícího objektu "Kovárna". V rámci projektu je navržen i parter a celkové řešení ploch v okolí navrhovaných budov. V návrhu se prolínají dvě filosofie pojednání zástavby a prostorů. Ze strany náměstí je zde patrná snaha o vytvoření reprezentativních fasád a prostorů, které důstojně zrcadlí obraz zámku. Na straně druhé jsou objekty otevřeny do rostlé vesnické zástavby. Její nesvázaný až skoro živelný vývoj podnítil jejich návrh a ty se tak snaží o splynutí a volné navázání na okolní zástavbu. Vytváří tak nenásilný článek propojující dvě rozdílné pojetí prostorů a architektury.cze
dc.description.abstractThe diploma project is a continuation of an urban study of the castle complex in the village of Liteň. It focuses on designing a new public area- a square with adjacent buildings and spaces. The area is located south of Liteň castle and is freely connected to it partly by urban and partly by village structure. This thesis deals with the architectural design of three residential buildings situated westwards from the newly designed square, an office building with a residential attic, two objects for businesses and new utilization of the existing building "Kovárna". The project also includes a design of a parter and an overall solution of the areas in the surroundings of the designed buildings. In the design, two philosophies of treatise and space are intertwined. From the side of the square there is a striking attempt to create representative facades and spaces that dignifiy the castle's image. On the other side, the buildings are opened into a large village estate. Its unbounded ,almost spontaneous development has stimulated their design, and they are trying to loosely merge with the surrounding area. It creates a non-violent link connecting two different concepts of space and architecture.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectKlíčová slova Liteňský zámek, centrum obce, bytový dům, administrativní objekt, obchody, rekonstrukce, vesnický urbanismus, městský urbanismuscze
dc.subjectKeywords The castle of Liteň, town center, apartment building, administrative building, shops, reconstruction, village urbanism, urban urbanismeng
dc.titleZámek Liteň - nové centrum obcecze
dc.titleLiteň castle - new community centreeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2017-06-26
dc.contributor.refereeBiegel Richard
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record