Zobrazit minimální záznam

Changes in Nanodiamond Suspense Biocidal Properties after Plasma Treatment

dc.contributor.advisorČeledová Vladyslava
dc.contributor.authorDvořáková Veronika
dc.date.accessioned2017-06-07T13:21:05Z
dc.date.available2017-06-07T13:21:05Z
dc.date.issued2017-05-26
dc.identifierKOS-587865065305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68547
dc.description.abstractPráce je zaměřena na výzkum vlivů účinků nanodiamantů (ND), plazmatem aktivované vody (PAW) a jejich synergického působení na mikroorganismus Escherichia coli. Působení ND, PAW a plazmatu má prokazatelný vliv na úbytek mikroorganismů, doposud však nebyly hlouběji prozkoumány jejich synergické účinky. Záměrem práce je ověření funkčnosti vybraných metod pomocí nastavení vhodných parametrů a analýzy povrchových změn ošetřených ND. V práci je navrženo vícero experimentů, při kterých je zkoumán úbytek bakterií, a to například smícháním roztoku E. coli s roztokem s ND (dále H-ND ) nebo s roztokem obsahující ošetřené H-ND pomocí plazmatu. K ošetření bylo použito korónového výboje a přechodové jiskry po dobu 1, 3 a 5 minut. Byly zkoumány vlivy po 5 a 24 hodinách od ošetření; popřípadě po 0 a 5 hodinách v případě zkoumaní synergických účinků plazmatu a H-ND. Vyhodnocení proběhlo na základě porovnání počtu vytvořených kolonií po kultivaci na živných půdách (Mueller-Hinton agar) vůči kontrolní skupině, která nebyla nijak ošetřena. Tato práce navazuje na publikaci doc. Ing. Alexandra Kromky DrSc. et al. v niž byly popsané výsledky biocidních účinků roztoku mimo jiné H-ND na E. coli. Rovněž navazuje na doposud neotištěnou publikaci RNDr. Pavly Štenclové Ph.D. et al., ve které je zkoumán vliv plazmatu na různé druhy nanomateriálů, mezi nimiž je H-ND. Záměrem této diplomové práce je poskytnutí bližších informací o biocidních účincích H-ND a PAW spolu s plazmatem, které doposud nebyly podrobněji prozkoumány. Změny povrchových vlastností ošetřených H-ND byly pozorovány pomocí metody FTIR (Infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací).cze
dc.description.abstractThesis focuses on nanodiamonds (ND), plasma activated water (PAW) separately and their synergistic impact on inactivation of microorganism Escherichia coli. It is strong evidence, that ND, PAW and plasma reduce population of microorganisms. Nevertheless, it is only small amount of data considering synergistic effects of all mentioned factor on bacteria reduction in the liquids phase. The goal of the research presented here lies in verifying functionality of selected methods through fitting experimental setup parameters and surface analysis of treated ND using fourier transform infrared spectroscopy (FTIR). The thesis describes multiple experiments, which examine bacteria reduction caused by their exposure to ND (H-ND ) solution, PAW or plasma treated H-ND solution. H-ND solution was treated with corona discharge or transient spark for 1, 3 or 5 minutes. Bactericidal effects were evaluated after 5 and 24 hours bacteria exposure to the H-ND solution; and after 0 and 5 hours of E. coli exposure to plasma activated water or H-ND. Effectivity of each method was evaluated through comparison of number of CFU (colony forming units) cultivated on non-selective Mueller-Hinton agar surface. This work is partially based on research of doc. Ing. Alexandr Kromka DrSc. and co-workers, whose research was focused on investigation of bactericidal effects of different nanomaterials in time (one of them was H-ND). Secondly, this thesis is based on not yet printed paper of RNDr. Pavla Štenclová, Ph.D. and co-workers, where the changes on nano-materials treated with corona discharge and transient spark are described. The goal of the thesis is to examine more information about biocidal impact of HND, PAW and plasma activated H-ND solution on E. coli. Changes on H-ND surface were measured using FTIR.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectNanodiamanty (ND), hydrogenované nanodiamanty (HND), plazma, plazmatem aktivovaná voda (PAW), korónový výboj, přechodová jiskra, inaktivace bakterií, E. coli, FTIRcze
dc.subjectNanodiamond (ND), hydrogenated nanodiamond (HND), plasma, plasma activated water (PAW), corona discharge, transient spark, E. coli, bacteria reduction, FTIReng
dc.titleZměny biocidních vlastností suspenze nanodiamantů po ošetření plazmatemcze
dc.titleChanges in Nanodiamond Suspense Biocidal Properties after Plasma Treatmenteng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-06-12
dc.contributor.refereeKromka Alexander
theses.degree.disciplineBiomedicínské inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra teorie obvodůcze
theses.degree.programmeBiomedicínské inženýrství a informatikacze


Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam