Show simple item record

Evaluation of the Effectiveness of Physiotherapy in Ankle Joint Trauma Using Stabilometric Platforms

dc.contributor.advisorNovotná Irena
dc.contributor.authorPösingerová Anna
dc.date.accessioned2017-02-28T08:59:33Z
dc.date.available2017-02-28T08:59:33Z
dc.date.issued2016-05-20
dc.identifierKOS-587864859605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/67490
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá možností objektivního hodnocení efektu terapie po traumatu hlezenního kloubu prostřednictvím stability těla. K hodnocení je použita stabilometrická plošina Wii Fit Balance Board od firmy Nintendo, s interaktivním systémem Homebalance. V teoretické části je nejprve stručně popsána anatomie, kinetika, kinematika a funkce struktur hlezenního kloubu a kloubů nohy. Je zmíněna i biomechanika zatížení nohy při stoji a chůzi. Následně je pouze okrajově rozpracována traumatologie. Práce se zaměřuje i na stabilitu těla a faktory, které na ni působí. Dále je definována posturografie, princip a využití systému Homebalance. Praktická část hodnotí 4 pacienty s rozdílným poraněním v oblasti hlezenního kloubu. Data pacientů jsou zpracovány ve formě kazuistik. 10 cvičebních jednotek zahrnovalo především senzomotorický trénink. Před zahájením terapie a po jejím ukončení byla stabilita pacientů měřena na stabilometrické plošině. Poté rehabilitace pokračovala po dobu dalších šesti cvičení, které probíhalo pouze pomocí stabilometrické plošiny a to prostřednictvím dynamických scén. Následně byli pacienti změřeni po třetí. V závěru této části jsou sepsány výsledky, které byly zjištěny z grafických výstupů plošiny. Podle těchto grafů lze říci, že poranění hlezenního kloubu má vliv na stabilitu těla a je možné ho objektivně hodnotit prostřednictvím stabilometrické plošiny Wii Fit Balance Board a systému Homebalance. Na první pohled však některé grafy nemají správnou výpovědní hodnotu. Při posuzování výsledků je nutné vzít v potaz faktory, které při daném měření ovlivňují pacienta a také časové rozdíly mezi jednotlivými měřeními, jež mohou interpretaci grafu zkreslit.cze
dc.description.abstractThis Bachelor?s thesis deals with the possibility to objectively evaluate the effect of a therapy after trauma of the talocrural joint through the stability of the body. The stabilometric platform Wii Fit Balance Board from the Nintendo company with the interactive Homebalance system is used for the evaluation. In the theoretical section, the anatomy, kinetics, kinematics and functions of the structures of the talocrural joint and the joints of the feet are briefly described at first. The biomechanics of the loading of the feet during standing and walking is mentioned as well. Subsequently, the traumatology is discussed only marginally. The thesis focuses also on the stability of the body and the factors that affect it. Further, the posturography is defined, as well as the principle and the use of the Homebalance system. The practical section evaluates 4 patients with different injuries in the area of the talocrural joint. Data of patients is processed in the form of case-histories. The 10 exercise units include mainly the training of the sensorimotor skills. Before the start of the therapy and after its termination, the stability of the patients was measured on the stabilometric platform. After that, rehabilitation continued for the period of further six exercises that were carried out only using the stabilometric platform with dynamic scenes. Subsequently, the patients were measured for the third time. In the conclusion of this section, the results that were established from the graphic outputs of the platform were listed. According to these graphs, we can say, that an injury of the talocrural joint affects the stability of the body and it can be objectively evaluated using the Wii Fit Balance Board stabilometric platform and the Homebalance system. At first glance, however, some of the graphs don?t have the right informative value. During the evaluation of the results, we have to take into account the factors that affect the patient during the given measurement and also the time differences between the individual measurements that can distort the interpretation of the graph.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectHlezenní kloub, stabilita, stabilometrická plošina, proprioreceptory, senzomotorikacze
dc.subjectTalocrural joint, stability, stabilometric platform, proprioceptors, sensorimotor skillseng
dc.titleHodnocení efektivity fyzioterapie u traumatu hlezenního kloubu s využitím stabilometrické plošinycze
dc.titleEvaluation of the Effectiveness of Physiotherapy in Ankle Joint Trauma Using Stabilometric Platformseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-06-15
dc.contributor.refereeHašková Andrea
theses.degree.disciplineFyzioterapiecze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeSpecializace ve zdravotnictvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record