Show simple item record

Vltava Gallery - Lannova/Revolucnidc.contributor.advisorHulec Mikuláš
dc.contributor.authorJuříčková Pavla
dc.date.accessioned2016-10-17T08:44:16Z
dc.date.available2016-10-17T08:44:16Z
dc.date.issued2016-05-27
dc.identifierKOS-595686974205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66345
dc.description.abstractDiplomní práce řeší změnu využití urbanisticky komplikovaného území Petrské čtvrti podél ulic Lannova a Revoluční. Původní sportovně- rekreační plochy jsou nahrazeny kulturní stavbou galerie moderního umění a architektury. Projekt si klade za cíl vytvořit prostředí pro poznávání současného umění, vzdělávání široké veřejnosti v oblasti architektury a současně kreativní prostředí pro návštěvníky prostřednictvím tubusu s workshopy. Nabízí také specializovanou knihovnu. Hmotové řešení dominantních skulpturálních tvarů hlavní galerie doplňuje platforma s restauracemi, pasážemi a střešní zahradou, která volně přechází v dětskou galerii. Ta je v konceptu fungování protikladem k hlavní galerii. Jednoduchá a nenápadná hmota otevřená do vnitřního atria nabízí exponáty vytvářené speciálně pro děti tak, aby se na nich mohly aktivně podílet a prostřednictvím zkušenosti se učit. Dále umožňuje odpolední program včetně výtvarných kurzů a krátkodobé hlídání dětí. Komplex je doplněn parkem, přístupem k náplavce a množstvím venkovních ploch pro street art. Projekt se také zabývá možným zapojením stávajících budov poštovního muzea, věže a barokního domu a jejich parteru jako součástí nové galerie.cze
dc.description.abstractThe thesis deals with a change of using a complicated urban area of Petrska quarter along Lannova and Revolucni Streets. Original sports-recreation areas are replaced with a cultural construction of the Gallery of Modern Art and Architecture.The project aims to create an environment for exploring contemporary art, public education in the field of architecture and at the same time a creative environment for the visitors through a tube with workshops. It also offers a specialized library. A volume mass solution to dominant sculptural shapes of the main gallery is supplemented by platform with restaurants, arcades and a roof garden which loosely turns into the children´s gallery. This one is a contrast to the the concept of functioning of the main gallery. Simple and unobtrusive size of the building open to the inner atrium offers exhibits created specifically for children so that they can be actively involved and learn through their experience. It also enables an afternoon programme including art courses and short-term babysitting. The complex is accompanied by park, access to the waterfront and numerous outdoor areas for street art.The project also deals with the possible integration of existing buildings of Postal Museum, tower and a Baroque house and their parterre as a part of a new gallery.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectGalerie, moderní umění, Petrská čtvťcze
dc.subjectGallery, Modern Art, Architecture, Petrska quartereng
dc.titleGalerie u Vltavy - Lannova/Revolučnícze
dc.titleVltava Gallery - Lannova/Revolucnieng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2016-06-27
dc.contributor.refereeBiegel Richard
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record