Show simple item record

Motivation of investors for nuclear power plants construction under current market conditionsdc.contributor.advisorBemš Július
dc.contributor.authorŠtván Vítězslav
dc.date.accessioned2016-06-23T01:41:11Z
dc.date.available2016-06-23T01:41:11Z
dc.identifierKOS-587865084705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/65268
dc.description.abstractObsahem této diplomové práce je širší pohled na podporu nových jaderných zdrojů na území Evropské unie, podložený výpočty ekonomické návratnosti jednotlivých variant. Díky vysokým investičním i provozním nákladům a velmi nízké velkoobchodní ceně elektrické energie jsou případné nové jaderné zdroje nekonkurenceschopné, a tudíž je finanční podpora nezbytná. V první kapitole jsou popsány podpůrný mechanismus Contract for Difference, mechanismus Mankala, kapacitní mechanismy, mechanismus pevných výkupních cen či jaderných bonusů a varianta výstavby, kdy je ekonomická stránka projektu upozaděna. Druhá část podrobně popisuje projekt výstavby dvou nových bloků v britské jaderné elektrárně Hinkley Point C s očekávanou formou podpory mechanismem Contract for Difference a projekt výstavby bloků pět a šest v maďarské elektrárně Paks, která je podpořena úvěrem od ruského Rosatomu. V kapitole číslo 3 jsem na základě podrobně popsaných vstupních parametrů sestavil ekonomické modely pro výpočet čisté současné hodnoty projektu bez podpory, projektu s podporou mechanismem Contract for Difference a projektu s podporou na základě kapacitních mechanismů. V modelu jsem uvažoval s výstavbou jednoho bloku o výkonu 1 200 MWe s uvedením do provozu v roce 2035. NPV projektu bez podpory je neuvěřitelných téměř minus 93 miliard korun, což dokazuje, že bez podpory s novým jaderným blokem na našem území počítat nemůžeme. Při podpoře pomocí CfD po dobu 30 let je strike price pro dosažení nulového NPV 99,1 euro za prodanou megawatthodinu. Podpora kapacitními mechanismy se pro nový jaderný zdroj ukázala jako absolutně nevhodná zejména z důvodu nízkých marginálních nákladů. V poslední kapitole rozebírám citlivostní analýzy jednotlivých modelů a pomocí jednoduchých rozhodování vydávám finální doporučení jak Vládě České republiky, tak případnému investorovi. Zajímavou alternativou je využít nový jaderný zdroj i pro vytápění větších sídel. V případě Prahy generuje tato investice NPV ve výši 18,6 mld. Kč. Vládě České republiky doporučuji podpořit nový jaderný zdroj formou investiční podpory, protože je snadno pochopitelná pro laickou veřejnost, nenese žádná ekonomická zatížení do budoucna, a tudíž se nestane břemenem rozpočtů budoucích vlád. Investorovi naopak doporučuji požadovat podporu mechanismem Contract for Difference, protože lépe pokrývá rizika, která přináší současné nevyzpytatelné energetické prostředí, a protože jeho volba je spíše vhodná při očekávání nepříznivého vývoje cen elektrické energie, s čímž se ztotožňuji.cze
dc.description.abstractThe content of this diploma thesis is a wider view on the support of new nuclear power plants in the European Union, underpinned by economic return calculations of individual variants. Due to the high investment and operating cost and very low wholesale electricity prices are potential new nuclear power plants uncompetitive and therefore the financial support is necessary. The first chapter describes the support mechanism Contract for Difference, Mankala mechanism, capacity mechanisms, fixed purchase prices mechanism, the nuclear bonuses mechanism and the options for construction, where the economic aspect of the project is not the priority. The second part describes in detail the project of construction of two new blocks in the British nuclear plant Hinkley Point C with the expected form of support mechanism Contract for Difference and construction project of blocks number five and number six in the Paks NPP, which is backed by a loan from the Russian Rosatom. In chapter 3, I compiled, based on the in-depth described input parameters, economic models to calculate the net present value of the project without support, a project supported by mechanism Contract for Difference and a project supported by the capacity mechanisms. In the model I was considering the construction of one unit with an output of 1200 MWe, with commissioning in 2035. NPV of the project without support is unbelievable almost minus 93 billion CZK, which proves that without financial support we can't count with a new nuclear block in our country. Considering support by the CfD for 30 years is the strike price, to achieve zero NPV, 99.1 euro per sold megawatt hour. Support by the capacity mechanisms for new nuclear power plant proved to be totally unsuitable in particular because of the low marginal cost. The last chapter analyses the sensitivity analysis models and by using simple decision mechanisms I give out my final recommendations to the Government of the Czech Republic and to a possible investor. An interesting alternative is to use a new nuclear power source for heating larger settlements. In case of Prague, this investment generates a NPV of 18.6 billion CZK. I recommend to the Government of the Czech Republic to support a new nuclear power in the form of investment support, since it is easily understandable by the general public, it bears no economic burden in the future and won't become a burden on the budgets of future governments. Instead, I advocate support mechanism Contract for Difference for the investor, because of better cover risks related to the current unpredictable environment among energy markets, and because this choice is more suitable for anticipated adverse development in electricity prices.eng
dc.language.iso
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectjaderná elektrárna, ekonomická podpora, Contract for Differencecze
dc.subjectnuclear power plant, economic support, Contract for Differenceeng
dc.titleMotivace investorů k budování nového jaderného zdroje za podmínek současného trhucze
dc.titleMotivation of investors for nuclear power plants construction under current market conditionseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2016-06-15
dc.contributor.refereeAdamec Marek
theses.degree.disciplineEkonomika a řízení energetikycze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky, manažerství a humanitních vědcze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record