Show simple item record

Employee evaluation and compensation

dc.contributor.advisorŠikýř Martin
dc.contributor.authorŠkorpíková Lucie
dc.date.accessioned2016-05-13T16:18:29Z
dc.date.available2016-05-13T16:18:29Z
dc.date.issued2015-04-30
dc.identifierKOS-587864293405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64492
dc.description.abstractBakalářská práce "Hodnocení a odměňování zaměstnanců" se zabývá analýzou motivace zaměstnanců společnosti Poradenství, s. r. o., a to zejména motivace k dosahování vyšších výkonů. Na základě zjištěných motivátorů a ostatních faktorů, které na výkonnost jednotlivých zaměstnanců působí, navrhnu ve spolupráci s personálním oddělením společnosti Poradenství, s. r. o. systém odměňování a hodnocení, který bude vyhovovat potřebám společnosti. První, teoretická část této práce obsahuje shrnutí teoretických poznatků souvisejících s problematikou výkonnosti, motivace a především hodnocení zaměstnanců. V praktické části charakterizuji společnost, analyzuji současný systém odměňování a hodnocení, provedu dotazníkové šetření mezi jednotlivými zaměstnanci společnosti Poradenství, s. r. o., za účelem zjištění hlavních faktorů ovlivňujících výkon. Se zaměstnanci na vedoucích pozicích bude pro stejné účely veden řízený rozhovor. Na základě výstupů ze sebraných dat a teoretických poznatků bude navržen vhodný systém odměňování a hodnocení.cze
dc.description.abstractBachelor thesis: "Employee evaluation and compensation" focuses on the analysis of motivation of employees in the company Poradenství, s. r. o. Especially motivation to achieving higher performance. According to the motivators and other factors that affect the performance of individual employees, I'll suggest, in cooperation with HR department of company Poradenství, s. r. o., rating and remuneration system that will meet the needs of management. The first, theoretical section of this thesis contains a summary of theoretical knowledge related to issues of performance, motivation, and especially the evaluation of employees. In the second part I'll describe the company, analyze the current rating and remuneration system then in order to determine the main factors affecting performance I will do questionnaire survey among the employees of Poradenství, s. r. o. For the same purpose will be held driven interview with employees in management. According to the results from the collected data and theoretical knowledge will be suggested appropriate rating and remuneration system.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectHodnocení zaměstnanců, motivace, zvyšování výkonu, faktory ovlivňující výkon, systém odměňování, provizní systém.cze
dc.subjectThe evaluation of employees, motivation, improving their performance, factors affecting the performance, remuneration system, comission system.eng
dc.titleHodnocení a odměňování zaměstnancůcze
dc.titleEmployee evaluation and compensationeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2015-06-23
dc.contributor.refereeDědičová Lucie
theses.degree.disciplinePersonální management v průmyslových podnicíchcze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record