Show simple item record

Occupational Safety and Health of silvicultural workers in the forest

dc.contributor.advisorPros Josef
dc.contributor.authorZikmundová Tereza
dc.date.accessioned2016-05-13T16:16:24Z
dc.date.available2016-05-13T16:16:24Z
dc.date.issued2015-05-05
dc.identifierKOS-587864229105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64404
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou bezpečnosti a ochrany pěstebních dělníků při práci v lese ve vybrané společnosti. A to konkrétně ve Školním lesním podniku v Kostelci nad Černými lesy, který vystupuje jako účelové zařízení České zemědělské univerzity v Praze. Tato práce je dělena na dvě části, z nichž jedna se zabývá teorií a druhá, praktická část, se věnuje průzkumu ve vybraném podniku. V první části jsou popsány teoretické přístupy k řešení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců vycházející zejména z legislativy platné v ČR a literatury. Konkrétně je v ní zmíněno hodnocení rizik, osobní ochranné prostředky, úraz včetně první pomoci, nemoc z povolání a školení o bezpečnosti práce. Praktická část se zabývá konkrétními praktickými přístupy ve vybrané společnosti. Informace o způsobech zajišťování bezpečnosti práce v této společnosti jsem získala prostřednictvím analýzy dokumentů, které mi poskytla společnost, nestrukturovaným rozhovorem s bezpečnostním technikem a předložením dotazníků zaměstnancům na pozici pěstebních dělníků. Na základě získaných poznatků jsem zpracovala doporučení pro zefektivnění bezpečnosti a ochrany pěstebních dělníků při práci v lese v této společnosti.cze
dc.description.abstractThe thesis deals with the issue of safety and security of silvicultural workers while working in the woods in a selected company, specifically in the School of Forest Enterprise in Kostelec and Černými lesy, who performs as a special-purpose Czech Agricultural University in Prague. This work is divided into two parts, one of which deals with the theory and one practical part is devoted to a survey of the chosen company. The first part describes theoretical approaches to addressing health and safety of employees, based mainly on the legislation in the Czech Republic and literature. Specifically mentioned in the risk assessment, personal protective equipment, including first aid, injury, occupational disease and work safety training. The practical part deals with specific practical approaches in selected companies. Information about ways of ensuring the safety of work in this society, I gathered through analysis of documents provided by me, unstructured interview with the CSO and submitting questionnaires to employees for the position of silvicultural workers. Based on the knowledge, I have drawn up recommendations for improving the effectiveness and safety of workers at work growing in the forest in the company.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectBezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP), hodnocení rizik, osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP), pracovní úraz, nemoc z povolání, pěstební dělníkcze
dc.subjectOccupational accident, occupational disease, occupational safety and health (OSH), personal protective equipment (PPE), risk assessment, silviculture workereng
dc.titleBezpečnost a ochrana zdraví pěstebních dělníků při práci v lesecze
dc.titleOccupational Safety and Health of silvicultural workers in the foresteng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2015-06-24
dc.contributor.refereeCupal Libor
theses.degree.disciplinePersonální management v průmyslových podnicíchcze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record