Show simple item record

First aid

dc.contributor.advisorVobořilová Jarmila
dc.contributor.authorNový Jaromír
dc.date.accessioned2016-05-13T16:14:24Z
dc.date.available2016-05-13T16:14:24Z
dc.date.issued2015-05-05
dc.identifierKOS-587864100305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64326
dc.description.abstractBakalářská práce "První pomoc," je zaměřena na postupy při poskytování laické první pomoci u vybraných stavů ohrožující život nebo zdraví člověka. Práce je dělena na dvě části. Na část teoretickou a empirickou. V teoretické části je popisováno, co je první pomoc a jaké je její dělení. Následuje seznámení s legislativou o neposkytnutí první pomoci. Velký důraz je kladen na postup úkonů při dopravní nehodě. Po té jsou rozebrány konkrétní akutní stavy ohrožující život nebo zdraví člověka a k tomu navazující kroky poskytování první pomoci. Empirická část popisuje metodu výzkumu, tj. dotazníkového šetření, jeho vyhodnocení a stanovení hypotéz. Dotazníkové šetření bylo provedeno na odlišných skupinách respondentů. Byli osloveni strážníci městských policií, pedagogičtí pracovníci, ale také studenti středních škol. V závěru je dotazníkové šetření vyhodnoceno a jsou navrženy způsoby, jak doplnit znalosti respondentů tak, aby případné poskytování první pomoci bylo včasné a úspěšné.cze
dc.description.abstractThe Thesis "first aid" is focused on the practices in the provision of lay first aid for selected life-threatening conditions or human health. The thesis is separated into two sections, the theoretical section and empirical section. In the theoretical section, first aid and its parts are described. The introduction follows with laws about not providing first aid. Emphasis is on the process of operations in the case of a car accident. After that there are analyzed specific acute life-threatening conditions of person or person's health with successive steps of provision of first aid. The empirical section describes the method of research, which are the questionnaire tests, its results, the evaluation and selected hypothesis. The questionnaire was given to diverse groups of respondents. Police officers, pedagogues, as well as high school students were questioned. In conclusion, the questionnaire research is evaluated, and there are suggested proposals on how to supplement a responder's knowledge so that it is, in the case of provision of first aid, timely and successful.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectPrvní pomoc, legislativa, vybrané stavy ohrožující život nebo zdraví, postupy poskytování první pomoci, základní životní funkce, resuscitace (oživování).cze
dc.subjectFirst aid, legislation, selected health or life- threatening conditions, practices in the provision of first aid, basic life functions, resuscitation (reviving).eng
dc.titlePrvní pomoccze
dc.titleFirst aideng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2015-06-12
dc.contributor.refereeRyvola Jan
theses.degree.disciplineUčitelství praktického vyučování a odborného výcvikucze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeSpecializace v pedagogicecze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record