Show simple item record

Effective communication in the enterprise and the use of electronic communication tools

dc.contributor.advisorCoops Kateřina
dc.contributor.authorKopecká Pavla
dc.date.accessioned2016-05-13T16:13:13Z
dc.date.available2016-05-13T16:13:13Z
dc.date.issued2015-04-30
dc.identifierKOS-559210106505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64278
dc.description.abstractBakalářská práce řeší téma efektivní komunikace v podniku a využívání elektronických komunikačních prostředků. Cílem práce je specifikovat základní pojmy týkající se podnikové komunikace, analyzovat aktuální komunikační systém v konkrétní firmě a navrhnout případná opatření k dosažení větší efektivity. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část charakterizuje jednotlivé formy komunikace a jejich výhody, nevýhody a praktické využití. Praktická část nejprve popisuje společnost a její základní aspekty, dále za pomoci výzkumného šetření v podobě dotazníků a rozhovoru analyzuje zavedený systém komunikace a s ním spojenou spokojenost zaměstnanců. V závěru jsou navržena opatření pro zvýšení efektivity komunikace na pracovišti.cze
dc.description.abstractThis Bachelor thesis addresses the topic of effective communication in the enterprise and the use of electronic means of communication. The aim is to specify the basic concepts related to corporate communications, to analyze the current communication system in a particular company and suggest possible measures to achieve greater efficiency. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part describes the various forms of communication and their advantages, disadvantages and practical use. The practical part describes the company and its basic aspects and analyzes the established system of communication as well as the associated employee satisfaction with the help of research in the form of questionnaires and interviews. In conclusion, the proposed measures to increase the effectiveness of communication in the workplace are described.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectKomunikace, podniková komunikace, interní komunikace, externí komunikace, ústní forma, písemná forma, elektronická forma, komunikační prostředky, sociální sítě, efektivita komunikačního systémucze
dc.subjectCommunication, corporate communication, internal communication, external communication, verbal form, written form, electronic form, means of communication, social networks, effectiveness of the communication systemeng
dc.titleEfektivní komunikace v podniku a využití elektronických komunikačních nástrojůcze
dc.titleEffective communication in the enterprise and the use of electronic communication toolseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2015-06-10
dc.contributor.refereeŠikýř Martin
theses.degree.disciplinePersonální management v průmyslových podnicíchcze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record