Poslední příspěvky

 • Zapojení environmentálních dat do cenové databáze pro stavební rozpočty: Metodika a případové studie 

  Autor: Marie Nehasilová; Vedoucí práce: Lupíšek Antonín; Oponent práce: Schneiderová Heralová Renáta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-25)
  Práce se zabývá hodnocením budov metodou LCA (life cycle assessment). Cílem práce je poskytnout pro toto hodnocení data, která ho udělají dostupnějším a jednodušším. Cíle bude dosaženo propojením rozpočtářské databáze s ...
 • Sestup po blocích souřadnic a lokální konzistence v lineárním programování 

  Autor: Tomáš Dlask; Vedoucí práce: Werner Tomáš; Oponent práce: Savchynskyy Bogdan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-23)
  Přestože problémy lineárního programování (LP) lze řešit v polynomiálním čase, běžné metody nemusí být v praxi dostatečné pro problémy velkého rozsahu, což vytváří poptávku po specializovaných škálovatelných metodách.. ...
 • Problematika 3D tisku z betonu 

  Autor: Jan Machovec; Vedoucí práce: Litoš Jiří; Oponent práce: Keppert Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
  Tato disertační práce pojednává o vývoji a využití technologie 3D tisku ve stavebnictví, konkrétně při 3D tisku z betonu. 3D tisk z betonu je v současné době trendem, od kterého si mnozí slibují zefektivnění stavebnictví, ...
 • Technologie měření průtoku tekutých solí 

  Autor: Jakub Špaček; Vedoucí práce: Zácha Pavel; Oponent práce: Bláha Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Reaktory používající roztavené soli byly v 60. letech minulého století jednou z vyvíjených jaderných technologií, které se přisuzoval velký potenciál. Jejich vývoj byl ale předčasně ukončen a velmi dlouho se touto technologií ...
 • Most přes řeku Sázavu ve Čtyřkolech 

  Autor: Adam Kyp; Vedoucí práce: Drahorád Michal; Oponent práce: Foglar Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Cílem této bakalářské práce je návrh náhrady stávajícího mostu přes řeku Sázavu v obci Čtyřkoly. V úvodní části práce jsou vypsány základní údaje o lokalitě objektu, které ovlivnily finální návrh konstrukčního řešení mostu ...
 • Vliv hydridizace na vlastnosti pokrytí palivových elementů energetických vodou chlazených jaderných reaktorů 

  Autor: Alžběta Endrychová; Vedoucí práce: Prehradný Jan; Oponent práce: Klouzal Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Tato diplomová práce se zabývá palivovým pokrytím, které slouží jako první ochranná bariéra pro lehkovodní energetické reaktory. Zejména se věnuje studiu nejrozšířenější zirkoniové slitiny Zr1Nb, která se používá i v českých ...
 • Modelová analýza kombinované technologie CCU a akumulace elektrické energie 

  Autor: Michal Musil; Vedoucí práce: Hrdlička Jan; Oponent práce: Krátký Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Tato práce se zabývá problematikou akumulace elektrické energie produkované obnovitelnými zdroji do syntetického zemního plynu. Pomocí elektrolytického rozkladu vody a následné syntézy vodíku s oxidem uhličitým vzniká v ...
 • Zdrojová skladba české elektroenergetiky z perspektivy nasazení vybraných technologií v horizontu roku 2040 

  Autor: Ondřej Štogl; Vedoucí práce: Maščuch Jakub; Oponent práce: Sedlák Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Energetika České republiky prochází v dnešní době zásadní transformací. Základní strategické dokumenty, zejména Státní energetická koncepce, vychází z okrajových podmínek energetiky v letech těsně po přelomu tisíciletí. ...
 • Perspektivy parního oběhu pro využití biomasy v energetice nízkých výkonů 

  Autor: Dávid Mamrilla; Vedoucí práce: Maščuch Jakub; Oponent práce: Vodička Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Tato práce zkoumá možnosti nasazení Rankinova parního oběhu v malé kogenerační jednotce využívající biomasu jako palivo. Jejím hlavním cílem je prozkoumat potenciál použití vysokých parametrů páry v kontextu vývoje nových ...
 • Využití pojiva na bezcementové bázi k návrhu malty pro 3D tisk 

  Autor: Martin Hunčík; Vedoucí práce: Kovářík Michal; Oponent práce: Šulc Rostislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Práce se zabývá úpravou a implementací bezcementového pojiva Sorfix pro prostředí 3D tisku z betonu. Nejprve je vysvětlena potřeba pro zkoumání, následována popisem procesu 3D tisku. Teoretická část se soustřeďuje na ...
 • Návrh systému řízení rizik vybraného podniku 

  Autor: Magdaléna Svobodová; Vedoucí práce: Horejc Jan; Oponent práce: Machala Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Diplomová práce se zabývá návrhem systému řízení rizik ve vybraném podniku. Teoretická část se zabývá popisem pojmu rizika, managementu rizik a popisem jednotlivých kroků při řízení rizik. V praktické části je navržený ...
 • Charakteristika spalování dřevní a nedřevní biomasy v bublinkové fluidní vrstvě 

  Autor: Klára Osičková; Vedoucí práce: Skopec Pavel; Oponent práce: Pilař Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Tato diplomová práce se zabývá charakteristikou spalování dřevní a nedřevní biomasy v bublinkové fluidní vrstvě s důrazem na vznik plynných znečišťujících látek. V rešeršní části byla popsána biomasová paliva, fluidní ...
 • Rozvinovací mechanismus solární plachetnice 

  Autor: Martin Petr; Vedoucí práce: Kučera Jaromír; Oponent práce: Kousal Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na solární plachetnice jako celek a dále podrobněji na rozvinovací mechanismy solárních plachetnic. Pomocí rešerše je popsáno jejich historické zázemí a zároveň princip, jak fungují. V ...
 • Vyhotovení geomatrického plánu pro rozdělení pozemnku a vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku 

  Autor: Tomáš Chmelíček; Vedoucí práce: Tauchman Martin; Oponent práce: Valenta Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou geometrického plánu v teoretické rovině a také v rámci praktického příkladu. Cílem práce je vytvoření geometrického plánu pro rozdělení pozemku a vymezení rozsahu věcného břemene k ...
 • Význam BIM Execution plánu (BEP) ve výstavbových projektech a jeho aplikace na konkrétním projektu 

  Autor: Michaela Chotová; Vedoucí práce: Synek Jaroslav; Oponent práce: Sprisl Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Diplomová práce se zabývá problematikou implementace metody BIM (Building Information Modeling) ve stavebnictví. Řeší teoretické i praktické otázky této metody se zaměřením na tvorbu dokumentu Plán realizace BIM (BIM ...
 • Stavebně technologický projekt - Bytový dům - Pardubice, Ohrazenice 

  Autor: Ondřej Klapka; Vedoucí práce: Hlava Martin; Oponent práce: Neumann Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Stavebně technologický projekt – Bytový dům – Pardubice, Ohrazenice Hlavní náplní této bakalářské práce je vypracování stavebně technologického projektu bytového domu v Pardubicích, kdy se autor zabývá řešením prostorové, ...
 • Analýza kalkulačního systému a rozpočetnictví v průmyslovém podniku 

  Autor: Vladimír Martinů; Vedoucí práce: Beran Theodor; Oponent práce: Košťálek Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Tato diplomová práce se zabývá tématem manažerského účetnictví. Manažerské účetnictví je zde rozděleno na 3 části, kterými jsou klasifikace nákladů, kalkulace a rozpočetnictví. V teoretické části práce jsou postupně tyto ...
 • Experimentální analýza provozních podmínek mlýnu pro výrobu cvrččí mouky. 

  Autor: Jan Pipek; Vedoucí práce: Krátký Lukáš; Oponent práce: Hoffman Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Diplomová práce se zabývá experimentálním posouzením vlivu suché technologie výroby cvrččí mouky na konečnou jemnost produktu v kontrastu s mokrou technologií. Získané procesní podmínky by při potvrzení hypotéz měly přispět ...
 • Návrh sprchového kondenzátoru spalin 

  Autor: Daniel Štecher; Vedoucí práce: Havlík Jan; Oponent práce: Krempaský Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Diplomová práce se zabývá vlivem nekondenzujícího plynu na kondenzaci vodní páry ve sprchovém kondenzátoru a návrhem sprchového kondenzátoru spalin. Je provedena rešeršní část zaměřená na proces kondenzace a její dělení, ...
 • Simulace vzniku a šíření taveniny při těžkých haváriích jaderných reaktorů 

  Autor: Jan Komrska; Vedoucí práce: Zácha Pavel; Oponent práce: Janda Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Diplomová práce se zabývá problematikou vhodného popisu těžkých havárií spojených s tavením aktivní zóny. Úvodní část práce je věnována rešerši těžkých havárií, vzniku koria a průběhu těžké havárie. Praktická část se zabývá ...

Zobrazit další