Now showing items 1-20 of 23

  • Finanční analýza průmyslového podniku 

   Author: Nina Kudrličková; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Faltýnek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Hlavním cílem této bakalářské práce, nazvané Finanční analýza průmyslového podniku, je zabývat se finanční analýzou a kalkulacemi v podniku BENEŠaLÁT a.s. Dále mezi mé úkoly patří vypočítat vybrané ukazatele a vysvětlit ...
  • Finanční analýza firem v ICT a energetiky 

   Author: Daniel Milka; Supervisor: Černohous Josef; Opponent: Horák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou šesti podniků. Tři podniky jsou ze sektoru obchodování na internetu a tři podniky ze sektoru obchodníků s elektřinou. Cílem bakalářské práce je pomocí metod finanční analýzy ...
  • Finanční analýza MEDIN a.s. 

   Author: Petr Lácha; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Strouhal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-12)
   Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolil finanční analýzu společnosti MEDIN a.s., jejímž hlavním předmětem podnikání je výroba a prodej zdravotnické techniky jako například chirurgické nástroje, náhrady kyčelních a ...
  • Finanční analýza podniku Burg Ocet s.r.o. 

   Author: Kristýna Kyselová; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Charvátová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-14)
   Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou vybraného podniku, jímž je Burg Ocet s.r.o. Cílem je provést finanční analýzu na základě účetních výkazů za období 2014 až 2018 a zhodnotit finanční situaci podniku. Práce ...
  • Finanční analýza podniku IVT Tepelná čerpadla, s.r.o. 

   Author: Josef Tvrský; Supervisor: Šeráková Petra; Opponent: Čermák Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-13)
   Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti IVT Tepelná čerpadla, s.r.o., která je exkluzivním prodejcem švédských tepelných čerpadel IVT. Cílem této práce je zhodnotit fungování podniku po finanční stránce ...
  • Finanční analýza podniku Rodinný pivovar Bernard a.s. 

   Author: David Zahrádka; Supervisor: Čámská Dagmar; Opponent: Sabolovič Mojmír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Cílem bakalářské práce je za pomoci vybraných nástrojů finanční analýzy provést nezávislé zhodnocení finančního stavu společnosti Rodinný pivovar Bernard a.s. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První je teoretická ...
  • Finanční analýza podniku VRBKA střechy s.r.o 

   Author: Tereza Glazerová; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Králová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Zaměřením této bakalářské práce je finanční analýza a její praktická aplikace na konkrétní podnik. Obsahem je charakteristika a popis metod finanční analýzy, dále zahrnuje popis jednotlivých elementárních ukazatelů, které ...
  • Finanční analýza SOR Libchavy spol. s.r.o. 

   Author: Veronika Vališová; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Kostikov Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Cílem této bakalářské práce je zpracování finanční analýzy společnosti SOR Libcha-vy spol. s.r.o. a na základě této analýzy stanovit případná doporučení v oblasti fi-nančního zdraví podniku. Finanční analýza je zpracována ...
  • Finanční analýza společnosti ABB s.r.o. 

   Author: Eliška Stankeová; Supervisor: Čámská Dagmar; Opponent: Krajčová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-13)
   Bakalářská práce je zaměřena na téma finanční analýzy. Obsah bakalářské práce je rozdělen do teoretické a praktické části. Teoretická část obsahuje informace o finanční analýze, potřebných účetních výkazech a metodách ...
  • Finanční analýza společnosti Alexandria, a.s. 

   Author: Tomáš Deimling; Supervisor: Sponer Miroslav; Opponent: Vaněček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Cílem závěrečné bakalářské práce je zhodnocení finanční situace vybraného podniku Alexandria a.s. za období 2015 až 2019 pomocí metod a nástrojů finanční analýzy. Společnost se zabývá prodejem zahraničních zájezdů a patří ...
  • Finanční analýza společnosti Auto Jarov, s.r.o. 

   Author: Daniel Honzík; Supervisor: Čámská Dagmar; Opponent: Scholleová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Cílem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace společnosti AUTO JAROV, s.r.o., pomocí nástrojů finanční analýzy, a to v analyzovaném období hospodářských let 2014-2018. Práce je rozdělena na dvě základní části. ...
  • Finanční analýza společnosti Bohušovická mlékárna a.s. 

   Author: Ondřej Josef Kulhánek; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Charvátová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Cílem této bakalářské práce je zhodnocení finančního zdraví společnosti Bohušovická mlékárna a.s. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část obsahuje obecný popis zdrojů informací, uživatelů a samotných metod finanční ...
  • Finanční analýza společnosti Bratři Horákové s.r.o. 

   Author: Jan Ptáček; Supervisor: Čámská Dagmar; Opponent: Sabolovič Mojmír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Bakalářská práce má za cíl aplikovat vybrané nástroje finanční analýzy na společnost BRATŘI HORÁKOVÉ s.r.o., vyhodnotit její finanční zdraví za období 2013 až 2017, a případně navrhnout efektivní finanční řízení společnosti ...
  • Finanční analýza společnosti Cinema City Czech s.r.o. 

   Author: Anna Horáčková; Supervisor: Jindřichovská Irena; Opponent: Klesla Arnošt
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Cílem bakalářské práce je provést finanční analýzu společnosti Cinema City Czech s.r.o a vyhodnotit výsledky získané využitím ukazatelů finanční analýzy. V práci chci zjistit, v jaké finanční situaci se společnost Cinema ...
  • Finanční analýza společnosti Fermata, a.s. 

   Author: Jan Goll; Supervisor: Čámská Dagmar; Opponent: Krajčová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-12)
   Cílem této bakalářské práce je aplikovat vybrané nástroje a metody finanční analýzy na podnik Fermata, a.s., a na základě výsledků analýzy zhodnotit finanční zdraví podniku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou ...
  • Finanční analýza společnosti Merhautovo pekařství, s.r.o. 

   Author: Anna - Marie Tvrdíková; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Strouhal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-12)
   Cílem této bakalářské práce je zhodnotit finanční zdraví společnosti Merhautovo pekařství, s.r.o. a to aplikací vybraných nástrojů finanční analýzy mezi lety 2014 a 2015. Práce bude rozdělena do dvou částí. Teoretická část ...
  • Finanční analýza společnosti R - FIN s.r.o. 

   Author: Jolana Hocká; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Strouhal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti R-FIN s.r.o. v letech 2013 - 2017. Cílem práce je zhodnotit výkonnost podniku a navrhnout možnosti na zlepšení finanční situace. Bakalářskou práci člením na dvě ...
  • Finanční analýza společnosti Siemens, s.r.o. 

   Author: Valerie Vokounová; Supervisor: Šeráková Petra; Opponent: Procházka Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Bakalářská práce se věnuje posouzení finanční situace společnosti Siemens, s.r.o. prostřednic-tvím finanční analýzy. Práce je rozdělena do tří částí. První část je teoretická a charakterizuje fi-nanční analýzu, její zdroje, ...
  • Finanční analýza společnosti Synthomer a.s. 

   Author: Dominika Junková; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Sponer Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Cílem této bakalářské práce je aplikovat vybrané nástroje a metody finanční analýzy na společnost Synthomer a.s. a na základě zjištěných výsledků vyhodnotit její finanční zdraví. Finanční analýza je provedena za období ...
  • Finanční analýza vybraného podniku z oblasti potravinářství 

   Author: Tomáš Fiala; Supervisor: Šeráková Petra; Opponent: Homolka Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Cílem bakalářské práce je zhodnotit finanční zdraví podniku z oblasti jatečního prů-myslu za období let 2015 až 2019. K hodnocení finančního zdraví podniku jsou použity nástroje finanční analýzy. Na základě žádosti majitele ...