Novinky

Bachelor Theses - 32151

Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 1064

  • Problematika inkluze na základní škole 

   Autor: Magdaléna Šrůtová; Vedoucí práce: Lorenzová Jitka; Oponent práce: Jirkovská Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou zvládání inkluze na základní škole. Cílem této práce je zmapování procesu inkluzivního vzdělávání a zhodnocení silných a slabých stránek. Práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou ...
  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků v současnosti 

   Autor: Romana Šmejkalová; Vedoucí práce: Tomešková Kateřina; Oponent práce: Svoboda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřením na Plzeňský kraj. Práce je koncipována do teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá definicí základních ...
  • Stres v kontextu práce učitele 

   Autor: Martin Hotový; Vedoucí práce: Vališová Alena; Oponent práce: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
   Práce je zaměřena na Stres v kontextu práce učitele. Věnuje se stresovým faktorům v učitelském prostředí. Charakter vypracování je teoreticko empirický. V první části práce jsou zpracována teoretická východiska z pohledu ...
  • Volba metod výuky v praktickém vyučování nebo v odborném výcviku 

   Autor: Michael Petschat; Vedoucí práce: Mrázková Kateřina; Oponent práce: Lorenzová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
   Bakalářská práce se zabývá výukovými metodami v praktické výuce a Odborném výcviku. Cílem práce je s využitím strukturovaného pozorování zjistit, jaké výukové metody užívají učitelé v odborném výcviku v oboru Středního ...
  • Optimalizace školního prostředí ve vazbě na školní hygienu 

   Autor: Kamila Kuntová; Vedoucí práce: Vobořilová Jarmila; Oponent práce: Dobrovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací školního prostředí na vybrané škole. V úvodní části práce jsou popsány pojmy týkající se školní hygieny a legislativy. Dále se práce zabývá hygienickými požadavky na stavbu a ...
  • Vzorové přípravy učitele pro předmět "Odborný výcvik" na SOU 

   Autor: Ivan Pletánek; Vedoucí práce: Mrázková Kateřina; Oponent práce: Pospíšilová Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
   Tato práce je zaměřena na tvorbu vzorových příprav pro učitele na SOU. Vzorové přípravy jsou vypracovány pro obor „Truhlář“. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části práce popisuje celý ...
  • Péče o problémové děti s nařízenou ústavní výchovou v Dětském domově se školou Měcholupy 

   Autor: Ladislav Valeš; Vedoucí práce: Mynaříková Lenka; Oponent práce: Emrová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
   Bakalářská práce se zabývá péčí o děti s nařízenou ústavní výchovou v Dětském domově se školou Měcholupy. Bakalářská práce má teoretickou a praktickou část. V teoretické části je z odborných zdrojů zpracována ústavní výchova ...
  • Time-Management studentů technické vysoké školy 

   Autor: Lucie Loučková; Vedoucí práce: Dobrovská Dana; Oponent práce: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
   Bakalářská práce se zaměřuje na time management studentů technické vysoké školy. Hlavními tématy teoretické části jsou time management, jeho vývoj a nástroje, a prokrastinace. Cílem praktické části práce je zjistit, jestli ...
  • Srovnání výuky elektrotechniky na středních odborných školách za první republiky a dnes 

   Autor: Peter Budai; Vedoucí práce: Nesvadba Petr; Oponent práce: Svoboda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
   Práce se zaměřuje na srovnání výuky předmětu základy elektrotechniky v časech první čes-koslovenské republiky a s výukou tohoto předmětu v dobách dnešních. Cílem bylo objek-tivně zhodnotit styl a obsah výuky elektrotechnických ...
  • Šikana ve školním a mimoškolním prostředí 

   Autor: Jiří Touš; Vedoucí práce: Mynaříková Lenka; Oponent práce: Emrová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
   V této bakalářské práci se zabýváme problematikou šikany, se kterou se setkávají dnešní děti a mládež ve školním i mimoškolním prostředí. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy, které se šikanou úzce souvisejí. ...
  • Tvorba pracovních listů pro předmět technologie grafiky 

   Autor: Eliška Nová; Vedoucí práce: Mrázková Kateřina; Oponent práce: Kočová Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou kurikulárních dokumentů a dostupných didaktických textových prostředků pro výuku odborného předmětu. Na základě odborné literatury a pomocí dotazníkových šetření jsou zde sestaveny ...
  • Využívání mnemotechnik na vysoké škole 

   Autor: Michal Černý; Vedoucí práce: Mynaříková Lenka; Oponent práce: Emrová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou učení studentů vysokých škol, paměti a mnemotechnik. Teoretická část má za cíl shrnout a definovat nejdůležitější termíny v této oblasti. Tento cíl je dosažen pomocí analýzou ...
  • Aktualizace vzdělávacího obsahu na vybrané střední odborné škole 

   Autor: Michal Štětka; Vedoucí práce: Kovaříková Miroslava; Oponent práce: Tomešková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
   Cílem práce je přednést přehled aktuálního stavu práce se vzdělávacím obsahem na středních odborných školách. Zároveň je jejím cílem zmapovat nástroje pro jeho aktualizaci. Tyto požadavky jsou následně aplikovány na ...
  • Úroveň znalostí poskytování první pomoci u studentů středních škol 

   Autor: Marek Čep; Vedoucí práce: Vobořilová Jarmila; Oponent práce: Dobrovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Bakalářská práce Úroveň znalostí poskytování první pomoci u studentů SŠ je zaměřena na definici první pomoci a postupy při poskytování laické první pomoci. Cílem bakalářské práce je analýza znalostí studentů při poskytování ...
  • Využití výpočetní techniky v administrativě školy 

   Autor: Martin Bartoníček; Vedoucí práce: Vobořilová Jarmila; Oponent práce: Dobrovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Bakalářská práce se zabývá využitím výpočetní techniky v administrativě školy. Cílem je porovnání školních informačních systémů „Bakaláři“ a „Škola OnLine“ a stanovení vhodnějšího z nich. Charakter práce je teoreticko-empirický. ...
  • Příprava učitele na vyučování odborného výcviku 

   Autor: Radek Kolář; Vedoucí práce: Mrázková Kateřina; Oponent práce: Semrád Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Tématem mé bakalářské práce je zpracování vzorových příprav na výuku pro střední elektrotechnickou školu. Práce je rozdělena do dvou částí na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vychází ze teoretických a ...
  • Pedagogická komunikace se zaměřením na výuku informačních techologií 

   Autor: Ivan Kovařík; Vedoucí práce: Vališová Alena; Oponent práce: Lorenzová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Bakalářská práce se věnuje pedagogické komunikaci ve výuce informačních tech-nologií se zaměřením na využití učebních otázek v práci lektora vzdělávání dospělých. Cílem práce je na základě předložených případových studií ...
  • Závislost na internetu 

   Autor: Jiří Mann; Vedoucí práce: Dobrovská Dana; Oponent práce: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Bakalářská práce se zabývá všeobecně problematikou netolismu a ke shrnutí této problematiky jsou použity odborné zdroje. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části je shrnuta problematika závislosti na internetu, ...
  • Využití moderní výukové techniky v odborných předmětech 

   Autor: Václav Šáfr; Vedoucí práce: Vaněček David; Oponent práce: Vodhánělová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem moderní doby, ke kterým rozšířená reality bez pochy-by patří. Podrobně je zde popsána implementace moderních technologií do výukových modelů odborných předmětů a praktické výuky pro ...
  • Tvorba studijního textu a pracovních listů pro předmět Estetika zvuku 

   Autor: Martin Hendrych; Vedoucí práce: Svoboda Petr; Oponent práce: Mynaříková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Práce se zabývá tvorbou studijního textu a pracovních listů pro předmět Estetika zvuku. Text je primárně určen pro studenty Střední průmyslové školy sdělovací a televizní techniky oboru Filmová a televizní tvorba. Práce ...