Now showing items 106-125 of 178

  • Podniková etika 

   Author: Vrtišková Nikola; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Krolupper Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Práce se zabývá etikou, etickým kodexem, a zvláště pak kodexem daňových poradců. Její cíl je analyzovat a definovat pravidla etického chování, dále se práce zabývá informovaností zaměstnanců o etickém kodexu a jejich ...
  • Podniková etika 

   Author: Pravcová Karolína; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Strcula Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Má bakalářská práce se zabývá etikou a etickým chováním firmy. Cílem mé práce je zanalyzovat a zhodnotit současný stav etiky ve firmě BV elektronik s.r.o. Svou práci jsem rozdělila na dvě části - teoretickou a praktickou. ...
  • Podpora prodeje vybrané společnosti 

   Author: Aneta Granátová; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Jirkovská Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Předmětem této bakalářské práce je analýza podpory prodeje agentury Gate. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První část je teoretická, která se zabývá podporou prodeje, cíli, výhodami, nevýhodami a průběhem ...
  • Poptávka po benefitních poukázkách společnosti Up Česká republika s.r.o. 

   Author: Čejka Jan; Supervisor: Johnová Radka; Opponent: Böhm Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato bakalářská práce pojednává o benefitních poukázkách se zaměřením na jídelní kupóny neboli stravenky. Popis stravenek a fungování trhu s nimi je popsáno v teoretické části práce, včetně popisu jednotlivých nástrojů ...
  • Porovnání péče o zaměstnance ve vybraných společnostech 

   Author: Ludmila Hejlová; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Tureckiová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Bakalářská práce zkoumá péči o zaměstnance ve dvou vybraných společnostech s cílem posoudit a porovnat uplatňované přístupy, určit možné problémy a navrhnout vhodná řešení. Teoretická část shrnuje východiska povinné a ...
  • Principy zeleného marketingu ve firmě Kolorky.cz s.r.o. 

   Author: Tučková Karolína; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Fanta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Bakalářská práce se zabývá zeleným marketingem. Cílem práce je analýza toho, jak se firmě Kolorky.cz s.r.o. daří naplňovat principy zeleného marketingu a v případě nalezených nedostatků navrhnout možné změny v rámci této ...
  • Problematika kumulace funkcí v malé firmě 

   Author: Malcová Kateřina; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Šimonová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou kumulace funkcí v malé firmě. Jejím hlavním cílem je zhodnocení současného řízení firmy VEMAX auto s.r.o. a návrh na jeho zlepšení. Teoretická část práce obsahuje odborný základ ...
  • Proces řízení vztahů se zákazníky ve vybraném podniku 

   Author: Blažek Josef; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Zdiarský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Bakalářská práce se zabývá řízením vztahů se zákazníky v kontextu online komuni-kace. Hlavní pozornost je věnována analýze současného stavu a seznámení s komunikačními prostředky, které zkoumaná společnost využívá k řízení ...
  • Proces získávání a výběru zaměstnanců v mezinárodní strojírenské společnosti 

   Author: Kopecký Michal; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Trhoň Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Práce zkoumá proces získávání a výběru zaměstnanců na základě teoretických poznatků z odborné literatury, praktických poznatků z rozhovoru s personálním ředitelem mezinárodní strojírenské společnosti a dvou dotazníkových ...
  • Přijímání a adaptace zaměstnanců 

   Author: Košáková Anna; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Pišťáková Lubomíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Cílem bakalářské práce je analyzovat proces přijímání a adaptace zaměstnanců ve firmě XY. Následně identifikovat, zda průběh těchto procesů koresponduje s očekáváním a potřebami zaměstnanců. Teoretická část čerpá z odborné ...
  • Příprava projektu stěhování firmy do nových prostor 

   Author: Richard Dirbák; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Uličná Štěpánka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Předmětem práce je na základě vybraných metod projektového řízení zpracovat průběh konkrétního projektu, kterým je stěhování společnosti do nových kanceláří. Projekt se uskutečnil na jaře roku 2019 a v praktické části je ...
  • Přístup k zaměstnancům ve svobodné firmě 

   Author: Novotná Kateřina; Supervisor: Holá Hana; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Cílem této bakalářské práce je posoudit současný přístup k zaměstnancům ve svobodné firmě, a to zejména v oblastech komunikace, motivace, kontroly zaměstnanců a odměňování. Součástí toho je i získání zpětné vazby od ...
  • Role sponzoringu firem a vliv na image značky 

   Author: Brejchová Tereza; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Mareček Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Bakalářská práce se zabývá definicí sponzoringu a zaměřuje se na přínos sponzoringu pro firmy a jejich značky. Práce má za cíl analýzu vlivu a účinnosti sponzoringu na image zkoumaných značek. Přínos bakalářské práce spočívá ...
  • Rozdílné přístupy personalistiky v soukromém a veřejném sektoru 

   Author: Neugebauerová Denisa; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Dobrucká Lucia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
   Bakalářská práce se zabývá rozdílnými přístupy personalistiky ve dvou vybraných organizacích, z nichž jedna zastupuje soukromý sektor a druhá veřejný sektor. Tyto dva sektory jsou velmi specifické a každý z nich má své ...
  • Rozvoj a vedení lidí v multilevel marketingu 

   Author: Janků Lenka; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Lichtenberk Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Bakalářská práce se zaměřuje na rozvoj a vedení lidí v multilevel marketingu s cílem zhodnocení nynějších postupů vedení a návrhu nových. Teoretická část se skládá z historie MLM, jeho principů, prodejů a konkretizaci na ...
  • Řízení lidských zdrojů ve dvou vybraných podnicích 

   Author: Lucie Suchánková; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Tureckiová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-19)
   Bakalářská práce se zabývá řízením lidských zdrojů ve dvou vybra-ných podnicích s cílem porovnat uplatňované postupy, určit možné problémy a navrhnout vhodná řešení pro následné zlepšení. Teore-tická část definuje význam ...
  • Řízení lidských zdrojů ve společnosti Crocodille ČR, spol. s r.o. 

   Author: Dörflová Anna; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Křivská Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato bakalářská práce se zabývá řízením lidských zdrojů ve společnosti Crocodille ČR, spol. s r.o. na základě teoretických poznatků dostupných z odborné literatury, praktických poznatků získaných prostřednictvím rozhovorů ...
  • Řízení vztahů se zákazníky vybraného podniku 

   Author: Barbora Hartmanová; Supervisor: Králová Petra; Opponent: Jílková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Tématem této práce je řízení vztahů se zákazníky. Cílem je zhodnocení tohoto aspektu ve vybrané firmě, společnosti 4Fresh s.r.o., a případný návrh na jeho vylepšení či zdokonalení. Práce se skládá ze dvou částí, přičemž ...
  • Sestavení portfolia online marketingových nástrojů pro softwarový Startup Manta Tools, s.r.o. 

   Author: Plšková Kateřina; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Rákosníková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Cílem Bakalářské práce je analyzovat možnosti použití online marketingových nástrojů pro softwarový Startup pohybující se v B2B prostředí, a následně vytvořit efektivní portfolio marketingových nástrojů pro takovou firmu. ...
  • Srovnání využití nástrojů personálního marketingu ve vybraných společnostech 

   Author: Gabriela Srbková; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Šimonová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Bakalářská práce srovnává využití on-line nástrojů personálního marketingu ve vybraných společnostech automobilového a strojírenského průmyslu s cílem analyzovat využívání těchto nástrojů ve vztahu k potenciálním uchazečům ...