Novinky

Masaryk Institute of Advanced Studies

Podkomunita v komunitě

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Učební text pro výuku odborného předmětu 

  Autor: Ondřej Tomáš Klimeš; Vedoucí práce: Jirkovská Blanka; Oponent práce: Mynaříková Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
  Tématem práce je vytvořit učební texty pro výuku programového vybavení – C#, 3. ročníku SPŠE Ječná. Cílem práce je hledat efektivní způsob výuky, který by žákovi předal nejen znalosti, ale také dovednosti. Teoretická část ...
 • Inovace získávání, výběru a přijímání zaměstnanců ve vybraném podniku 

  Autor: Pavla Jiroušková; Vedoucí práce: Dvořáková Zuzana; Oponent práce: Němečková Iveta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
  Tato diplomová práce se zabývá tématem získávání, výběru a přijímání zaměstnanců do or-ganizace. Cílem práce je hodnocení současné situace činností získávání, výběru a přijímání zaměstnanců ve zkoumané organizaci a návrh ...
 • Metody a nástroje na podporu kreativity 

  Autor: Kristina Šturmová; Vedoucí práce: Švecová Lenka; Oponent práce: Zárubová Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením a implementací technik na podporu tvořivosti v konkrétní společnosti. V teoretické části jsou vysvětleny termíny jako tvořivost, kroky kreativního procesu a faktory ovlivňující kreativitu. ...
 • Návrh implementace projektového řízení v developerském podniku 

  Autor: Daniela Dufková; Vedoucí práce: Zralý Martin; Oponent práce: Kořínek Tomislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
  Cílem této diplomové práce je navrhnutí implementace projektového řízení pomocí softwarové podpory za účelem efektivního řízení developerských projektů. Pro tuto diplomovou práci byla vybrána developerská společnost, jejíž ...
 • Návrh nové komunikační strategie v podniku 

  Autor: Tomáš Svoboda; Vedoucí práce: Štědroň Bohumír; Oponent práce: Králová Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
  V této diplomové práci je řešena problematika marketingové komunikace v offline a online provedení při návrhu nové strategie komunikace. V teoretická část začíná úvodem do marketingu, kdy se postupnými kroky dostáváme ke ...
 • Procesní a hodnotová analýza dodavatelského řetězce kontaktních čoček 

  Autor: Daniela Novotná; Vedoucí práce: Vlachý Jan; Oponent práce: Dvorská Helena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
  Diplomová práce se zabývá problematikou kontaktních čoček na základě prodejních dat. Je popsána současná situace na evropském i českém trhu s kontaktními čočkami a důraz je kladen na procesní analýzu, která identifikuje ...
 • Výpočet standardních jednotkových nákladů za využití metody Activity Based Costing 

  Autor: Kateřina Najmanová; Vedoucí práce: Vlachý Jan; Oponent práce: Jermanová Anna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
  Diplomová práce je zaměřena na výpočet jednotkových nákladů pomocí metody Activity Based Costing. Teoretická část popisuje controlling jako manažerský nástroj, řízení nákladů a metodu ABC. Druhá část je věnována analýze ...
 • Kyberšikana na vybraných středních školách 

  Autor: Petr Kudlačík; Vedoucí práce: Mynaříková Lenka; Oponent práce: Synek Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
  Bakalářská práce je věnována problematice kybernetické šikany (kyberšikany) u středoškolské mládeže. V teoretické části je vysvětlen pojem „kyberšikana“, její příčiny, důsledky a možnosti prevence. Praktická část je založena ...
 • Řízení výkonu, motivace a stabilizace pracovníků v IT firmě 

  Autor: Barbora Šenková; Vedoucí práce: Šikýř Martin; Oponent práce: Havel Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
  Diplomová práce se zabývá systémem řízení výkonu, motivace a stabilizace pracovníků jednoho týmu IT oddělení vybrané společnosti s cílem posoudit stávající stav, vymezit příležitosti pro zlepšení a navrhnout vhodná řešení. ...
 • Stanovení hodnoty společnosti Peri, spol. s r.o. 

  Autor: Jiří Rynt; Vedoucí práce: Čámská Dagmar; Oponent práce: Jindřichovská Irena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
  Cílem této diplomové práce je stanovení hodnoty společnosti PERI, spol. s r.o., k 1.3. 2020. Hlavní metodou ocenění je výnosová metoda DCF entity, vedlejšími metodami ocenění jsou účetní hodnota 2018 a metoda tržního ...
 • Klíčové faktory inflace České republiky a vybraných ekonomik EU 

  Autor: Tomáš Valenta; Vedoucí práce: Pošta Vít; Oponent práce: Makovský Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
  Cílem této práce je identifikovat klíčové faktory inflace zvolených ekonomik (Německo, ČR, eurozó-na, Polsko, Slovensko) za pomocí metody novokeynesiánských Phillipsových křivek. Data v roční frekvenci a období 1996 až ...
 • Problematika osobních a blízkých vztahů a jejich začlenění do výuky na 2. stupni ZŠ a gymnáziích 

  Autor: Květa Fojtíčková; Vedoucí práce: Mynaříková Lenka; Oponent práce: Nesvadba Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
  Cílem práce je analyzovat výuku o osobních a blízkých vztazích na 2. stupni ZŠ a gymnázia a empiricky ověřit, zda se témata jako afiliace, atraktivita, láska a výběr partnera vyučují, jak dlouho, jakou formou a v jakých ...
 • Prognóza vývoje business intelligence 

  Autor: Kristýna Krejčí; Vedoucí práce: Štědroň Bohumír; Oponent práce: Slavíček Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
  Diplomová práce pojednává o současném trhu Business Intelligence a jeho největších doda-vatelích BI platforem a řešení. Na začátku je čtenář seznámen s pojmem Business Intelligence (dále také BI) a se všemi náležitostmi, ...
 • Interní komunikace v Člověku v tísni, o.p.s. 

  Autor: Tereza Novotná; Vedoucí práce: Veber Jaromír; Oponent práce: Šnajdrová Adriana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
  Předmětem této diplomové práce je interní komunikace v neziskové organizaci Člověk v tísni, o.p.s. (dále jen Člověk v tísni). Práce si klade za cíl provést analýzu stavu interní komunikace v neziskové organizaci Člověk v ...
 • Řízení počítače myšlenkou. Technologická prognóza BCI trhu 

  Autor: Marta Topurko; Vedoucí práce: Štědroň Bohumír; Oponent práce: Kaiser Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
  Diplomová práce se věnuje inovativním technologiím umožňujícím sčítaní informací přímo z mozku. V rámci práce je čtenář seznámen s principem fungování těchto technologií. Je obeznámen se základními nejdůležitějšími faktory, ...
 • Řešení záškoláctví na základních školách na Rychnovsku 

  Autor: Jana Šulcová; Vedoucí práce: Mynaříková Lenka; Oponent práce: Emrová Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na záškoláctví jako rizikové chování ve školním prostředí. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vysvětleny obecné pojmy související s danou problematikou, ...
 • Proměny učňovského školství a učební obor operátor skladování 

  Autor: Zdeněk Košál; Vedoucí práce: Semrád Jiří; Oponent práce: Škrabal Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
  Tato bakalářská práce mapuje vývoj učňovského školství v naší zemi od jeho počátků po současnost. Zaměřuje se především na proces jeho transformace po roce 1989 související se změnou společensko-ekonomických podmínek. Všímá ...
 • Škola a výchova k ochraně životního prostředí 

  Autor: Vladimír Vojta; Vedoucí práce: Vobořilová Jarmila; Oponent práce: Dobrovská Dana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
  Předložená práce je zaměřena na téma “Škola a výchova k ochraně životního prostředí”. Hlavní cíl této závěrečné práce spočívá v provedení empirického šetření na několika středních školách a následný rozbor výsledků, jejich ...
 • Strategický plán vybrané neziskové organizace 

  Autor: Aneta Dudová; Vedoucí práce: Dobrucká Lucia; Oponent práce: Slavíčková Barbora
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
  Cílem diplomové práce je vytvoření strategického plánu pro neziskovou organizaci Romodrom o.p.s. Teoretická část práce popisuje neziskové organizace a postup strategického plánování v těchto organizacích. V praktické části ...
 • Získávání a výběr zaměstnanců ve vybrané projektové společnosti 

  Autor: Jan Pietsch; Vedoucí práce: Tureckiová Michaela; Oponent práce: Šikýř Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
  Práce se zabývá personálním řízením ve společnosti, konkrétněji personálními činnostmi s detailním zaměřením na získávání a výběr zaměstnanců. Teoretická část má za cíl vymezení základních pojmů z oblasti personálního ...

Zobrazit další