Novinky

Masaryk Institute of Advanced Studies

Podkomunita v komunitě

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Elektronické podvádění studentů vysokých škol 

  Autor: Alice Svobodová; Vedoucí práce: Dobrovská Dana; Oponent práce: Vobořilová Jarmila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
  Bakalářská práce se zabývá tématikou studentského podvádění na vysokých školách se zaměřením na elektronické podvádění. Práce má teoreticko-empirický charakter. Teoretická část se opírá o odbornou literaturu a jsou v ní ...
 • Stanovení hodnoty společnosti jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s. 

  Autor: Natalie Kriegelová; Vedoucí práce: Sabolovič Mojmír; Oponent práce: Tlustá Daniela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
  Cílem této diplomové práce je stanovit hodnotu společnosti Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a. s. jako podklad pro případného potencionálního investora ke dni 1.4.2019. Teoretická část práce je zaměřena na definování ...
 • Fluktuace pracovníků ve společnosti Tally Weijl s.r.o. 

  Autor: Jana Poláčková; Vedoucí práce: Mynaříková Lenka; Oponent práce: Emrová Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
  Tato diplomová práce analyzuje fluktuaci pracovníků ve společnosti Tally Weijl Czech retail. Konkrétně pobočky s dámskou módou sídlící v OC Palladium v Praze. Cílem práce je zlepšit koeficient fluktuace zaměstnanců a ...
 • Výběr a získávání zaměstnanců ve společnosti Siko koupelny a.s. 

  Autor: Kateřina Straková; Vedoucí práce: Šimonová Klára; Oponent práce: Charvátová Dagmar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
  Cílem práce je posoudit metody, které jsou pro danou společnost vhodné k získávání a výběru zaměstnanců s důrazem na různé generace a jejich preference zejména v oblasti zaměstnaneckých benefitů. Důležité pojmy a metodika ...
 • Škálování (velikostní srovnání) měst v České republice podle vybraných sociálních a ekonomických ukazatelů 

  Autor: Zuzana Havlíčková; Vedoucí práce: Hudeček Tomáš; Oponent práce: Štěpánek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
  Tato práce se zabývá velikostním škálováním měst a obcí v České republice. Cílem práce je provést srovnávací analýzu podle 10 vybraných ukazatelů. V úvodu je popsáno administrativní dělení České republiky. V praktické části ...
 • Tvorba nestandardizovaného didaktického testu 

  Autor: David Kubát; Vedoucí práce: Svoboda Emanuel; Oponent práce: Müllerová Radka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
  Práce se zabývá tvorbou didaktického testu pro ověření znalostí žáků předmětu Hardware a sítě na střední průmyslové škole elektrotechnické. Test obsahuje 20 otázek ve variantách A a B, kte-ré byly zadány 120 žákům během ...
 • Fuzzifikace dvoufázové metody DCF znaménkovou funkcí 

  Autor: Klára Pazderková; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Krajčová Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
  Cílem této práce je rozšířit klasický model oceňování podniku pomocí diskontovaného cashflow (DCF) využitím fuzzy aritmetiky, která umožňuje zachytit neurčitost vstupních veličin. Základní generátory hodnoty DCF modelu ...
 • Podnikatelský plán na založení restaurace 

  Autor: Anna Langerová; Vedoucí práce: Dobrucká Lucia; Oponent práce: Zralý Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
  Tato diplomová práce si klade za cíl poskytnout majiteli restaurace ucelený plán, který využije při založení jeho podniku. Dále také evaluuje situaci po šesti měsících provozu s poskytnutím návrhu na další kroky do budoucna. ...
 • Podnikatelský plán pro založení konzultační společnosti v oblasti HR 

  Autor: Petr Hrdina; Vedoucí práce: Švecová Lenka; Oponent práce: Bronec Oldřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
  Ve své diplomové práci se zabývám sestavením podnikatelského plánu pro konzultační společnost v HR. Cílem práce je vypracování podnikatelského plánu a zjištění všech potřebných informací spojených se založením nové společnosti.
 • Strukturální analýza trhu práce ČR 

  Autor: Kateřina Novotná; Vedoucí práce: Maialeh Robin; Oponent práce: Janda Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
  Tato bakalářská práce se zabývá strukturální analýzou trhu práce České republiky. Cílem této bakalářské práce je zhodnotit souvislost mezi náklady práce a nezaměstnaností v České republice. Přínosem této bakalářské práce ...
 • Špecifiká B2B marketingovej komunikácie v strojárenstve 

  Autor: Patrícia Kalatová; Vedoucí práce: Štěpánek Petr; Oponent práce: Daňková Leona
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
  Predmetom bakalárskej práce je definovať špecifiká B2B marketingovej komuniká-cie v strojárenstve. Cieľom je analyzovať nástroje komunikačného mixu vybraného podniku s dôrazom na ich účinnosť v podniku. Prvá časť práce ...
 • Analýza kvality účetní závěrky 

  Autor: Michala Petrů; Vedoucí práce: Strouhal Jiří; Oponent práce: Jindřichovská Irena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
  Bakalářská práce se zabývá tématem účetní závěrky, její kvalitou a využitelností pro investora. Cílem práce je komparace účetní závěrky dle Českých účetních standardů a dle Mezinárodních účetních standardů IFRS. Teoretická ...
 • Studie proveditelnosti - založení restaurace 

  Autor: Kristýna Koubová; Vedoucí práce: Vytlačil Dalibor; Oponent práce: Černá Veronika
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
  Předmětem mé diplomové práce "Studie proveditelnosti - založení nové restaurace" je seznáme se s obsahem studie proveditelnosti a samotné její vypracování. Teoretická část práce se věnuje popisu jednotlivých metod, praktická ...
 • Zařazení tematického celku Ekologie a ŽP do odborného předmětu střední školy technického zaměření 

  Autor: Ivana Dvořáková; Vedoucí práce: Mrázková Kateřina; Oponent práce: Lorenzová Jitka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
  Tato bakalářská práce se zabývá možnosti zařazení tematického celku Ekologie a ŽP do odborného předmětu střední školy technického zaměření. Autorce je profesně nejblíže obor stavebnictví, protože se zabývá implementací ...
 • Návrh strategie pro menší strojírenskou firmu 

  Autor: Kamila Matějková; Vedoucí práce: Zralý Martin; Oponent práce: Kozel David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
  Cílem této diplomové práce je návrh strategie pro menší strojírenskou společnost, která zajistí stabilitu a zvýšení ekonomické hodnoty společnosti. Výchozím bodem pro návrh strategie je analýza současného stavu společnosti, ...
 • Marketing vybrané neziskové organizace 

  Autor: Lucie Šimůnková; Vedoucí práce: Králová Petra; Oponent práce: Knihová Ladislava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
  Tato bakalářská práce se soustředí na využívání marketingových metod v oblasti neziskového sektoru, který se vyznačuje řadou specifik na rozdíl od marketingu v organizacích, které vytvářejí zisk. V rámci teoretické části ...
 • Plán marketingové strategie města Beroun 

  Autor: Barbora Nedomová; Vedoucí práce: Jílková Petra; Oponent práce: Boldi Simona
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
  Diplomová práce "Plán marketingové strategie města Beroun" se zabývá analýzou současného plánování marketingu a marketingového mixu města Beroun. Cílem této práce je vytvořit plán marketingové strategie města Beroun. Tato ...
 • Event marketingová strategie vybraného podniku 

  Autor: Klára Havelková; Vedoucí práce: Jílková Petra; Oponent práce: Králová Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
  Diplomová práce se zabývá event marketingem, jakožto jedním z nástrojů marke-tingové komunikace. Event marketing je podrobně popsán v teoretické části a na-vazuje na úvodní kapitolu komunikačního mixu, jeho nástroji a ...
 • Vliv ekonomických zájmů na rozvoj území - Zličín, Praha 5 

  Autor: Barbora Křápková; Vedoucí práce: Dobrucká Lucia; Oponent práce: Štěpánek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
  Diplomová práce se zabývá rozvojem území ve Zličíně. Hlavním cílem je analyzovat ekonomické zájmy různých stakeholderů, které formovaly území Zličína za posledních 30 let, jejich vzájemná provázanost a vliv na aktuální ...
 • Finanční analýza podniku PTM s.r.o. 

  Autor: Monika Hojsáková; Vedoucí práce: Scholleová Hana; Oponent práce: Jindřichovská Irena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
  Předmětem této bakalářské práce je zpracování finanční analýzy společnosti PTM s.r.o. Ve své bakalářské práci si kladu za cíl pomocí vybraných metod a nástrojů a na základě veřejně dostupných podkladů co nejpřesněji a ...

Zobrazit další