Poslední příspěvky

 • Analýza systému vzdělávání zaměstnanců ve společnosti eDO Finance, a.s. 

  Autor: Jan Cihlář; Vedoucí práce: Emrová Lenka; Oponent práce: Škorňová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
  V této bakalářské práci nazvané Analýza systému vzdělávání ve společnosti eDO finance, a.s. se teoretická část věnujeme vysvětlení pojmů, které s tématem úzce souvisejí. Jedná se o lidské zdroje, učení se, vzdělávání a ...
 • Analýza cen zlata 

  Autor: Marko Lancoš; Vedoucí práce: Makovský Petr; Oponent práce: Hřebík František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
  Cieľom bakalárskej práce je analyzovať komoditu zlato ako možnosť vhodnej investície s následnou predikciou ceny. Celá práca je rozdelená do štyroch kapitol. V prvej kapitole sa au-tor zaoberá všeobecným definovaním zlata ...
 • Finanční analýza podniku 

  Autor: Konstantin Čugunov; Vedoucí práce: Beran Theodor; Oponent práce: Vaniš Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
  Hlavním cílem této bakalářské práce je provést finanční analýzu vybraného podniku a na základě vyhodnocení jejích výsledků doporučit případně zlepšení finanční situace podniku. V teoretické části jsou vymezeny hlavní pojmy ...
 • Vliv nárůstu home-office během pandemie Covid-19 na bankovní průmysl 

  Autor: Katarína Kaššová; Vedoucí práce: Montenero Vincent Blaise; Oponent práce: Skokanová Dagmar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
  Bakalárska práca sa venuje problematike nárastu home office v bankovom sektore počas pandémie COVID-19. V obsahu práce analyzujem novodobý „trend“ v manažmente, ktorým je home office a aký veľký vplyv mal COVID-19 na ...
 • Zhodnocení procesu řízení projektu SRP 

  Autor: Kateřina Baťková; Vedoucí práce: Fanta Petr; Oponent práce: Cupal Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
  Bakalářská práce se zabývá identifikací procesů, ve kterých podmínky OPVVV negativně ovlivňují uplatnění metody PRINCE2TM. Teoretická část se zaměřuje na obecné zásady projektového řízení ve státní správě a v souladu s ...
 • Strategický plán cirkulární ekonomiky města Tábora 

  Autor: Eva Uhrová; Vedoucí práce: Štěpánek Petr; Oponent práce: Šilhánková Vladimíra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
  Tato diplomová práce se zabývá koncepty cirkulární ekonomiky a udržitelnosti a zasazuje ji do aktuálních strategických rámců. Dále definuje problematiku odpadů včetně její platné legislativy a dalších současných dokumentů. ...
 • Analýza spotřebního koše pro vykazování inflace ve vybraných zemích s ohledem na zájmy české exportní firmy 

  Autor: Yuliia Makarova; Vedoucí práce: Makovský Petr; Oponent práce: Hřebík František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
  Cílem práce je vytvořit materiál, který by pomohl zhodnotit odlišnosti spotřebních košů a preferencí spotřeby u obyvatelstva různých zemí. Předložený materiál pomůže exportní firmě se spotřebním zbožím umožní lepší posouzení ...
 • Strategický rozvoj managementu podniku - Zdravotnické zařízení 

  Autor: Adéla Hojdarová; Vedoucí práce: Antošová Gabriela; Oponent práce: Dobrucká Lucia
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
  Tato diplomová práce řeší problematiku strategického řízení ve vybraném zdravotnickém řízení. Cílem bylo zhodnotit do jaké míry a jak efektivně vedení společnosti aplikuje principy strategické řízení. Vyhodnocení probíhalo ...
 • Strategický plán vybraného podniku 

  Autor: Kristyna Körnigová; Vedoucí práce: Dobrucká Lucia; Oponent práce: Štěpánek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
  Cílem diplomové práce je zpracování strategického plánu pro podnik XYZ. Práce je rozdělena do dvou částí, část teoretickou a část praktickou. V teoretické části je uskutečněn literární průzkum současného stavu řešené ...
 • Měnově-politické režimy ČNB 

  Autor: Jakub Zamazal; Vedoucí práce: Hřebík František; Oponent práce: Makovský Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
  Diplomová práce se zabývá měnovou politikou nejen České národní banky. Práce je rozdělena na praktickou a teoretickou část. V teoretická část se věnuje nejdříve historii centrálního bankovnictví a posléze poměrně podrobně ...
 • Vzdělávání jedinců ve výkonu trestu odnětí svobody 

  Autor: Jana Ondrášková; Vedoucí práce: Veteška Jaroslav; Oponent práce: Kovaříková Miroslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
  Cílem této bakalářské práce je analýza zabývající se specifiky vzdělávání jedinců ve výkonu trestu odnětí svobody. Popisuje vzdělávací možnosti těchto osob a také osoby, které se podílejí na vzdělávání a resocializaci. ...
 • Analýza a návrh vzdělávacích procesů v provozovnách restauračního řetězce s využitím LMS softwaru 

  Autor: Adam Broskevič; Vedoucí práce: Kaiser Jiří; Oponent práce: Štědroň Bohumír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
  Cílem diplomové práce je analýza a návrh vzdělávacích procesů firmy provozující řetězec restaurač- ních zařízení s užitím LMS softwaru. V teoretické části jsou uvedeny oblasti procesů a jejich mode- lování, hodnocení ...
 • Prokrastinace žáků na střední škole 

  Autor: Vendula Zavadilová; Vedoucí práce: Dobrovská Dana; Oponent práce: Vobořilová Jarmila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
  Bakalářská práce se zabývá tématem prokrastinace u žáků střední školy. První část se zaměřuje na vymezení základních pojmů, historickému nástinu, příčinám vzniku prokrastinace, jejím formám, následkům chování s prvky ...
 • Legální/nelegální drogy na střední škole 

  Autor: Vadim Zdráhal; Vedoucí práce: Dobrovská Dana; Oponent práce: Vobořilová Jarmila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou legálních a nelegálních drog na střední odborné škole. Cílem této bakalářské práce je zjistit, jaké zkušenosti s nimi mají studenti střední odborné školy, co je motivuje k ...
 • E-commerce: studie proveditelnosti 

  Autor: Tomáš Hrotík; Vedoucí práce: Štěpánek Petr; Oponent práce: Fanta Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
  Cílem diplomové práce je vyhotovení studie proveditelnosti na vývoj nového infor-mačního webu a e-shopu. Jedná se o projekt, jehož výstupem budou webové strán-ky pro novou bezpečnosti službu BEDO SOS, která digitalizuje ...
 • Stanovení hodnoty firmy 

  Autor: Michal Tomko; Vedoucí práce: Sponer Miroslav; Oponent práce: Svoboda Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
  Tato diplomová práce má za cíl ocenit podnik Rudolf Jelínek a.s. V teoretické části se zabývá nejprve definicí samotného podniku a jeho hodnotou a následně se zabývá základními předpoklady, které jsou pro ocenění nutné, v ...
 • Legální a nelegální drogy na střední škole 

  Autor: Mirka Michalová; Vedoucí práce: Dobrovská Dana; Oponent práce: Vobořilová Jarmila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
  Bakalářská práce má za cíl zjistit míru incidence zneužívání psychoaktivních látek studenty na střední škole. V rámci šetření byl použit dotazník. Ten mapuje zkušenosti studentů střední školy s legálními a nelegálními ...
 • Školení profesních řidičů formou e-learningového kurzu 

  Autor: Igor Pokorný; Vedoucí práce: Andres Pavel; Oponent práce: Svoboda Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
  Bakalářská práce má za cíl zjistit, jaká je současná situace využití e-learningových kurzů v rámci školení řidičů profesionálů. V praktické části bakalářské práce bude použit dotazník, který zmapuje zkušenosti lektorů, ...
 • Hodnocení zaměstnanců ve vybrané organizaci 

  Autor: Zdeňka Rutkovská; Vedoucí práce: Jirkovská Blanka; Oponent práce: Šikýř Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
  Diplomová práce se zabývá systémem hodnocení zaměstnanců ve vybrané společnosti. Cílem práce je provedení analýzy systému hodnocení zaměstnanců a návaznosti dalších personálních činností jako je odměňování, vzdělávání a ...
 • Tvorba učebního textu pro výuku odborného předmětu 

  Autor: Dan Švanda; Vedoucí práce: Svoboda Petr; Oponent práce: Tomešková Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou vzorového výukového textu učitele/instruktora akreditovaného školicího střediska (dříve autoškoly), který je možné použít při pravidelných profesních školeních řidičů autobusů a nákladních ...

Zobrazit další