Now showing items 1-20 of 61

  • 360° zpětná vazba jako nástroj řízení pracovního výkonu 

   Author: Voleský Martin; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-18)
   Cílem teoretické části bakalářské práce je seznámení a uvedení do problematiky řízení výkonnosti zaměstnanců a jejich hodnocení. Bakalářská práce je zaměřena na využívání 360° zpětné vazby jako nástroje hodnocení. Práce ...
  • Analýza komunikace mezi interním HR a dodavatelem personálních nástrojů - Assessment Systems s.r.o. 

   Author: Prokopová Tereza; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou obchodní komunikace na trhu B2B při akviziční fázi spolupráce. Vychází z poznatků v teoretické části a propojuje je s částí praktickou. Teoretická část se zaměřuje na obecnou komunikaci, ...
  • Analýza spokojenosti zaměstnanců v podniku 

   Author: Seinerová Ivana; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Dědičová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-15)
  • Analýza týmu a týmové spolupráce na pracovišti 

   Author: Čabanová Kateřina; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Jirkovská Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Bakalářská práce je zaměřena na analýzu týmu a týmové spolupráce na konkrétním pracovišti. V rámci analýzy je záměrem zjistit strukturu týmu, a zda jsou zaměstnanci spokojeni s týmovou prací, vztahy a atmosférou na pracovišti. ...
  • Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců v konkrétní organizaci 

   Author: Drtinová Nicole; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-14)
  • Fluktuace pracovníků ve společnosti Tally Weijl s.r.o. 

   Author: Jana Poláčková; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Emrová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
   Tato diplomová práce analyzuje fluktuaci pracovníků ve společnosti Tally Weijl Czech retail. Konkrétně pobočky s dámskou módou sídlící v OC Palladium v Praze. Cílem práce je zlepšit koeficient fluktuace zaměstnanců a ...
  • Genderové rozdíly ve vedení lidí 

   Author: Havlíčková Michaela; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Jirkovská Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Bakalářská práce se zabývá genderovými rozdíly ve vedení lidí v konkrétní společnosti. Cílem práce je analyzovat genderové rozdíly ve vedení lidí dvou marketingových oddělení, zjistit spokojenost zaměstnanců s osobním ...
  • Generace X, Y, Z - mezigenerační porozumění, komunikace, interakce 

   Author: Dufková Slávka; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Charvátová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou mezigenerační komunikace ve společnosti Mega a.s. Cílem této práce je zanalyzovat, posoudit a následně navrhnout co nejvhodnější způsob komunikace ve společnosti s ohledem na ...
  • Generace X, Y, Z na trhu práce 

   Author: Flenerová Anežka; Supervisor: Jirkovská Blanka; Opponent: Emrová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Obsahem mé bakalářské práce je popis Generací X, Y, Z a to zejména jejich chování na trhu práce. Cílem mé práce je z popsaného chování navrhnout efektivní proces získávání zaměstnanců pro každou generaci. Jako metodu ...
  • Hodnocení zaměstnanců v daném podniku X 

   Author: Los Martin; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Emrová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-02)
   Bakalářská práce se zabývá zhodnocením současného stavu hodnocení v daném podniku X. V teoretické části je problematika popsána z odborné literatury, kde je především vysvětlen význam a cíl hodnocení zaměstnanců a následně ...
  • Kurz asertivity v praxi 

   Author: Strejčková Karolína; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Cupalová Soňa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-28)
  • Management of Occupational Stress 

   Author: Tran Phuong Tra; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Krajčová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
   Tato bakalářská práce se zabývá v současnosti zásadním a velmi populárním tématem, který je však často opomenutým, a to stresem na pracovišti. Teoretická část představuje obecné koncepty a definice stresu, dále představuje ...
  • Manažerské styly vedení a jejich vliv na motivaci zaměstnanců k pracovnímu výkonu 

   Author: Šplíchalová Zuzana; Supervisor: Čekalová Eva; Opponent: Emrová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-18)
   Bakalářská práce se zabývá manažerskými styly vedení a jejich vlivem na motivaci zaměstnanců k pracovnímu výkonu. V první kapitole teoretické části se práce věnuje vymezení managementu a leadershipu, dále podává přehled o ...
  • Marketingový výzkum metodou Mystery Shopping 

   Author: Nguyenová Lucie; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Bakalářská práce se zabývá mystery shoppingem, což je jedna z metod marketingového výzkumu. Teoretická část obsahuje popis metody mystery shopping a jsou zde charakterizovány i související pojmy z oblasti marketingu a ...
  • Mezilidské vztahy na pracovišti 

   Author: Natálie Reischigová; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Jirkovská Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Bakalářská práce se zabývá interpersonálními vztahy na pracovišti. Cílem práce je průzkum mezilidských vztahů na konkrétním pracovišti z hlediska zaměstnance. Teoretická část popisuje související témata: mezilidské a ...
  • Motivace a spokojenost zaměstnanců v podniku 

   Author: Stejskalová Kateřina; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Jirkovská Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Tato práce řeší téma motivace a spokojenosti zaměstnanců v podniku. Teoretická část bakalářské práce definuje a vysvětluje pojetí motivace a spokojenosti v obecné rovině i pracovním prostředí. Praktická část bakalářské ...
  • Motivace a stimulace k inovacím a kreativitě 

   Author: Slavíček Josef; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Tureckiová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Cílem této bakalářské práce je zhodnocení, co motivuje zaměstnance v daném podniku ke kreativitě a inovacím a co je naopak demotivuje. První část práce uvádí do problematiky motivace, kreativity a inovací a uvádí vztahy ...
  • Motivace k pracovnímu výkonu 

   Author: Pitterová Aneta; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Houška Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-04-18)
   Předmětem bakalářské práce "Motivace k pracovnímu výkonu" je analýza nástrojů, které se používají pro motivaci pracovníků ke zvýšení jejich pracovní výkonnosti. Teoretická část shrnuje motivační teorie a zabývá se motivačními ...
  • Motivace zaměstnanců ke vzdělávání 

   Author: Kladivová Michaela; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Jirkovská Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-02)
   Cílem teoretické části práce je analýza literatury na téma motivace zaměstnanců ke vzdělávání. Empirická část má za cíl analyzovat současný stav vzdělávání v podniku ZPA Pečky, a.s. a navrhnout opatření, která by vedla k ...
  • Motivace zaměstnanců na Základní škole Vybíralova 

   Author: Pešinová Eliška; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)