Now showing items 259-278 of 448

  Subject
  nanomaterial,nanotechnology,risk,safety [1]
  nanomateriál,nanotechnologie,riziko,bezpečnost [1]
  Náboženství,fanatismus,fundamentalismus,extremismus,radikalizace,terorismus,identita [1]
  Nebezpečná chemická látka,havarijní plánování,modelace,Synthos,ALOHA,TerEx [1]
  Nebezpečná chemická látka,řád RID,železniční havárie,chlór,hasičský záchranný sbor [1]
  Nebezpečné látky,detekce,Aloha,jednoduché prostředky detekce [1]
  Nebezpečné látky,integrovaný záchranný systém,SWOT analýza,softwarové nástroje [1]
  Nelegální laboratoře na výrobu metamfetaminu,toxické látky,methylbenzen,zdravotní rizika,kontaminace,rizikové prostředí,metamfetamin [1]
  nemocniční péče [1]
  Neziskové organizace,mimořádná událost,výkonu trestu odnětí svobody,sociální podniky,reintegrace osob [1]
  Nonprofit organizations,extraordinary event,Execution of imprisonment,Social enterprises,Reintegration of persons [1]
  nouzové zásobování pitnou vodou,krizová situace,SWOT analýza,krizové řízení,nezbytná dodávka,stav nebezpečí [1]
  Nuclear medicine,evacuation,decontamination,radioactivity,biological effects,ionizing radiation,radiation incident,radiation protection [1]
  Nukleární medicína,evakuace,dekontaminace,radioaktivita,biologické účinky,ionizující záření,radiační událost,radiační ochrana [1]
  obchodování s lidmi,novodobé otroctví,prevence,metody prevence,nucená práce,sexuální vykořisťování [1]
  Obecní policie,Krizové řízení,Orgány obce [1]
  object evacuation,evacuation plan,escape routes,persons with impaired mobility,social care facilities [1]
  objektová evakuace,evakuační plán,únikové cesty,osoby s omezenou schopností pohybu,zařízení sociální péče [1]
  Ochrana obyvatel,mimořádná událost,improvizovaný úkryt,analýza [1]
  ochrana obyvatelstva,evakuace,základní škola,mimořádná událost [1]