Now showing items 21-40 of 109

  • Výtvarné umění a architektura 

   Author: Kroulíková Veronika; Supervisor: Ševčík Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-14)
  • Lázeňská péče-vývoj,trendy,procedury 

   Author: Belko David; Supervisor: Fořtl Karel; Opponent: Pospíšil Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-04-17)
   Cílem disertační práce je prohloubení znalostí o lázeňství a o stavbách pro lázeňskou péči. Práce by měla poskytnout základní informace všem, kteří se chtějí zmíněnými stavbami zabývat.V současné době probíhá postupná ...
  • Šikmé střechy v náročných klimatických podmínkách 

   Author: Chládek Jiří; Supervisor: Lorenz Karel; Opponent: Kulhánek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-04-17)
   Problematika chování šikmých střech v extrémních klimatických podmínkách je rozsáhlá a není v možnostech této práce ji obsáhnout zcela komplexně. Uvedeny jsou proto nejvýznamnější působící vlivy a zákonitosti následného ...
  • Územní studie v podmínkách Prahy 

   Author: Morkus Josef; Supervisor: Jehlík Jan; Opponent: Maier Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-04-18)
   Práce se věnuje územním (urbanistickým) studiím v Praze. Uvádí jejich historický přehled, objasňuje pozici v současné legislativě, popisuje jejich účel, využití, cíle a fáze. Doporučuje jednotlivé fáze studie jasně odlišit, ...
  • Prvoplán a utopie. 

   Author: Šafářová Vendula; Supervisor: Kalina Pavel; Opponent: Vaško Imrich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-04-27)
   Disertační práce se zabývá výtvarnými postupy (kresba, malba) při malování architektury. Zkoumá prvoplány Jiřího Krohy (vzniklé v letech 1917-20) a porovnává je kresbou a malbou Zahy Hadid (zejména z let 1976-77). Jiří ...
  • Model poznání městského domu na základě archivních pramenů-archivní reserše k dějinám souboru objektů na Novém Městě pražském. 

   Author: Samojská Kateřina; Supervisor: Hauserová Milena; Opponent: Klápště Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-04-27)
   Topografické studium souboru domů na Novém Městě pražském, archivní rešerše pro potřeby záchranného archeologického výzkumu. Syntetické rekonstrukční plány, znázorňující vývoj městského bloku v novověku. Meze a možnosti ...
  • Metody zkoumání a interpretace architektury v současných podmínkách. 

   Author: Beneš Ondřej; Supervisor: Urlich Petr; Opponent: Masák Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-05-01)
   Práce se věnuje mapování světové teoretické architektonické scény posledních zhruba čtyřiceti let a vytipování fenoménů, které měly nebo by mohly mít zásadní vliv na český architektonický diskurs. Výběr autorů, interpretačních ...
  • Architektura a zdraví 

   Author: Rottová Kateřina; Supervisor: Schleger Eduard; Opponent: Šafer Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-05-01)
   Tématem disertační práce je vztah architektury a lidského zdraví. Hlavním cílem navrhování architektury je člověk a vystavěné prostředí působí na jeho fyzické i duševní zdraví. Holistický (celkový) princip je architektonické ...
  • Středočeská monastická architektura 13. a počátku 14. století ve světle nových objevů. 

   Author: Kovář Miroslav; Supervisor: Kibic Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
   Práce popisuje současný stav poznání architektury středočeských klášterů v době posledních přemyslovců (1230-1306) ve smyslu poznání stavebního utváření a roměn konventních staveb. Hlavním cílem práce je snaha o vymezení, ...
  • Vývoj urbanistickej štruktúry mesta Žiliny v rokoch 1918 - 1948. 

   Author: Mellner Dušan; Supervisor: Jehlík Jan; Opponent: Šlachta Štefan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
   Výsledkom prace je zmapovanie časovej vrstvy medzivojnového obdobia s jeho funkcionalistickými reprezentačnými stavbami tvariacich identitu mesta. Z analýzy vyplývá, že velkým prínosom pre urbanismuz bola súťaž na regulačný ...
  • Obscure Object of Modernism. 

   Author: Bekić Dragan; Supervisor: Šlapeta Vladimír; Opponent: Vaško Imrich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-11-09)
   Tato disertační práce se věnuje zkoumání a interpretaci toho, co je modernismus v architektuře a jakým způsobem může být identifikován. Na základě zkušeností z dvacátého století tato práce odhaluje a zkoumá obskurnost ...
  • Architektonické řešení zpřístupnění vysokých škol osobám se zdravotním postižením: areál ČVUT v Dejvicích. 

   Author: Zezulová Jana; Supervisor: Šestáková Irena; Opponent: Sýkora Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-11-13)
   Předmětem výzkumu disertační práce je zpřístupňování vysokoškolského vzdělávání, prostředí osobám se zdravotním postižením. Disertační práce reflektuje současné tendence zlepšování kvality života osob se ZP a jejich ...
  • Veřejné prostory v nových obytných souborech 

   Author: Mocová, Alena; Supervisor: Mužík, Jan
   (2014)
  • Výuka CAD 

   Author: Matějovská, Dana; Supervisor: Kotas, Patrik; Achten, Henri H.
   (2014)
  • Digital Collaborative Sketching in Architecture 

   Author: Nováková, Kateřina; Supervisor: Achten, Henri; Opponent: Šlerka, Josef; Schmitt, Gerhard
   (2014)
  • Vizuálne preferencie krajiny a metódy ich výskumu 

   Author: Filová, Lucia; Supervisor: Sklenička, Petr; Opponent: Sýkora, Jaroslav; Salzman, Klára
   (2014)
  • Možné prostorové dopady ropného zlomu v ČR 

   Author: Peltan, Tomáš; Supervisor: Maier, Karel
   (2014)
  • Barva povrchů a umělé osvětlení vnitřních prostorů 

   Author: Vyoralová, Zuzana
   (2014)
  • Nové trendy v bydlení pro seniory 

   Author: Váňová, Lenka; Supervisor: Šestáková, Irena
   (2014)