Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 127

  • Měření úhlové korelace mezi dvěma jety v pp srážkách v experimentu ATLAS 

   Autor: Vladimír Žitka; Vedoucí práce: Myška Miroslav; Oponent práce: Lysák Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
   Tato diplomová práce se zabývá precizním měřením silné interakce protonů při těžišťové energii 13TeV v rámci experimentu ATLAS na urychlovači LHC. Práce podává komplexní přehled dosavadních výsledků experimentů nejen na ...
  • Vliv nefaktorizovatelnosti svazku na stanovení luminozity v experimentu ALICE 

   Autor: Jan Půček; Vedoucí práce: Contreras Nuno Guillermo; Oponent práce: Závada Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
   Luminozita je na experimentu ALICE stanovena pomocí referenčního účinného průřezu změřeného ve van der Meer (vdM) skenech. VdM sken předpokládá faktorizovatelnost distribuce balíku do dvou nezávislých směrů. Pokud jsou ...
  • Fotoprodukce mionových párů v Pb-Pb srážkách na experimentu ALICE 

   Autor: Tomáš Herman; Vedoucí práce: Contreras Nuno Guillermo; Oponent práce: Taševský Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Jevy spojené se strukturou protonů a jader při vysokých energiích (nízkých Bjorkenových x), tj. gluonová saturace a jaderné stínění, mohou být experimentálně studovány měřením účinných průřezů procesů citlivých na jejich ...
  • Studium produkce půvabných mesonů v experimentu STAR 

   Autor: Zuzana Moravcová; Vedoucí práce: Bielčík Jaroslav; Oponent práce: Trzeciak Barbara
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Štúdium kvark-gluónovej plazmy, hustej a horúcej jadrovej hmoty, v ktorej sa nachádzajú dekonfinované kvarky a gluóny, patrí medzi hlavné ciele Relativistického urýchľovača ťažkých jadier v Brookhavenskom národnom laboratóriu. ...
  • Analýza obrazu a dat z externích scintilátorů v experimentu AEgIS 

   Autor: Alena Zemanová; Vedoucí práce: Petráček Vojtěch; Oponent práce: Testera Gemma
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Jeden z mnoha testů, které byly velmi přesně změřeny pro hmotu, ale nikoliv pro antihmotu, je takzvaný princip slabé ekvivalence, který je velmi úzce spojen s měřením gravitační interakce. Prvotním fyzikálním cílem experimentu ...
  • Návrh a optimalizace izochronní, achromatické fokusující soustavy elektronových svazků 

   Autor: Pavel Gajdoš; Vedoucí práce: Krůs Miroslav; Oponent práce: Kruchinin Konstantin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Elektronové svazky urychlené laserem řízenou plazmovou vlnou mohou dosahovat vysokých energiích a ultrakrátkých délek. To z nich dělá vhodné kandidáty pro aplikace vyžadující subpikosekundové elektronové impulzy. Na druhé ...
  • Superstatistické a subordinační metody v teorii opčních trhů se stochastickou volatilitou 

   Autor: Filip Garaj; Vedoucí práce: Jizba Petr; Oponent práce: Jiang Xiongfei
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-31)
   V této práci nejprve vybudujeme teoretický základ nutný ke studiu problémů v kvantitativních financích a následně představíme některé pokročilé koncepty z tohoto odvětví. Ačkoliv naším cílem je konstruovat sofistikované ...
  • Studium kritických proudů v druhé generaci vodičů z vysokoteplotních supravodičů 

   Autor: Michal Shkut; Vedoucí práce: Janů Zdeněk; Oponent práce: Wild Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Tato diplomová práce je zaměřena na studium teorie supravodivosti a měření kritické proudové hustoty v druhé generaci vodičů z vysokoteplotních supravodičů. V teoretické části jsou uvedeny základní teorie (Londonovy rovnice, ...
  • Zkoumání detektoru vysokoenergetických fotonů vytvořených v průběhu interakce laser-plazma 

   Autor: Valeriia Istokskaia; Vedoucí práce: Giuffrida Lorenzo; Oponent práce: Krása Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Tato práce se zaměřuje na zkoumání nového typu detektoru vysokoenergetických fotonů určeného pro nadcházející experimenty ve výzkumném centru ELI Beamlines. Vzhledem k tomu, že lasery v ELI Beamlines budou charakterizovány ...
  • Invariantní řešení a kvalitativní analýza reakčně-difuzních rovnic na rostoucích oblastech 

   Autor: Michal Tichý; Vedoucí práce: Klika Václav; Oponent práce: Kalvoda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-31)
   Reakčně difuzní rovnice jsou hojně užívaný a studovaný model se širokým uplatněním. V této práci se budeme zabývat dvěma důležitými případy: oblast rostoucí pouze z kraje a stejnoměrně rostoucí oblast s nekonstantní difuzí. ...
  • Delonovské množiny uzavřené vůči afinním zobrazením 

   Autor: Jan Mazáč; Vedoucí práce: Masáková Zuzana; Oponent práce: Hejda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-31)
   Vhodným modelem pro kvazikrystaly -- nekrystalografické materiály s uspořádáním na dlouhou vzdálenost -- je diskrétní množina vzniklá pomocí tzv. cut and project metody.Tato metoda využívá projekce vícedimenzionálních mříží ...
  • Kvantová Weylova gravitace a její kosmologické implikace 

   Autor: Jaroslav Kňap; Vedoucí práce: Jizba Petr; Oponent práce: Lambiase Gaetano
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-31)
   Weylova teorie gravitace je unikátní konformně invariantní teorie gravitace ve čtyř dimensionálním časoprostoru. Zájem o tuto teorii roste díky její poruchové renormalizovatelnosti a nedávném úspěchu při vysvětlení ...
  • Lieb-Thirringovy nerovnosti pro vlnovou rovnici s útlumem 

   Autor: Tereza Kurimaiová; Vedoucí práce: Krejčiřík David; Oponent práce: Siegl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-31)
   Operátorý přístup k vlnové rovnici s útlumem nám poskytuje jednoznačnost a regularitu jejích řešení, jelikož operátor asociovaný s touto rovnicí generuje C0-semigrupu. Z chování spektra jsme navíc schopni získat informace ...
  • Studium top kvarku v experimentu ATLAS 

   Autor: Zaplatílek Ota; Vedoucí práce: Taševský Marek; Oponent práce: Hubáček Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-02)
   Tato diplomová práce pojednává o vlastnostech top kvarku, zvláště pak o měření párové produkce top-antitop v plně hadronovém kanále při těžištové energii 13 TeV v proton-proton srážkách na experimentu ATLAS. Měření využívá ...
  • Fluktuace multiplicity a rezonance ve srážkách těžkých iontů 

   Autor: Uchytil Josef; Vedoucí práce: Tomášik Boris; Oponent práce: Bydžovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-02)
   Počty částic produkované v ultrarelativistických jaderných srážkách jsou dobře popsány statistickým modelem. V tomto modelu závisí výtěžky na teplotě a chemickém potenciálu. Statistická fyzika však dokáže předpovědět i ...
  • Studium produkce mezonu D ve srážkách Au+Au 200 GeV na experimentu STAR 

   Autor: Líčeník Robert; Vedoucí práce: Bielčík Jaroslav; Oponent práce: Bombara Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-02)
   Hlavním cílem této práce je studium produkce půvabných mezonů ve vysokoenergetických srážkách těžkých iontů, během nichž vzniká kvark-gluonové plazma. Půvabné mezony jsou vytvářeny na počátku srážky, procházejí celým vývojem ...
  • Fotoprodukce vektorových mezonů J/Psi v ultraperiferálních srážkách Pb-Pb 

   Autor: Martínez Gajdošová Zuzana; Vedoucí práce: Broz Michal; Oponent práce: Mereš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-02)
   Jedna z mnoha otevřených otázek současné QCD je přı́čina jevu jaderného stı́něnı́. Abychom mohli porozumět tomuto jevu, je důležité studovat gluonové distribuce v jádře při malém x. Existuje mnoho různych modelů, snažı́cı́ch ...
  • Tomografická rekonstrukce profilu vyzařování plazmatu na tokamaku GOLEM 

   Autor: Leitl Bořek; Vedoucí práce: Svoboda Vojtěch; Oponent práce: Weinzettl Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Tato práce je věnována zavádání nové diagnostiky - detekce záření pomocí AXUV detektorů do systému tokamaku GOLEM. Pro dva nové detektory AXUV20ELG byly vyrobeny transimpedanční zesilovače, detektory následně prostorově ...
  • Diagnostika supratermálních elektronů na tokamaku COMPASS pomocí EC emise 

   Autor: Farník Michal; Vedoucí práce: Urban Jakub; Oponent práce: Preinhaelter Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato práce se zabývá diagnostikou elektronové cyklotronové emise ubíhajících elektronů na tokamaku COMPASS. Cílem bylo na základě simulací navrhnout finální design radiometru pro měření ubíhajících elektronů. Tato diagnostika ...
  • Srovnávací analýza tomografických rekonstrukcí z různých diagnostik tokamaku JET 

   Autor: Svoboda Jakub; Vedoucí práce: Mlynář Jan; Oponent práce: Urban Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tomografie poskytuje cenná data o vyzařování na průřezu plazmatu v tokamaku. Práce je zaměřena na porovnání tomografických rekonstrukcí z různých diagnostik na tokamaku JET vypočítaných pomocí stejného algoritmu. K tomuto ...