Now showing items 1-2 of 1

    kvark-gluónová plazma,Blast-wave model,korelačná femtoskopia,ustredňovanie udalostí,triedenie udalostí podľa tvaru (1)
    Quark-gluon plasma,Blast-wave model,correlation femtoscopy,events averaging,event shape sorting (1)