Zobrazují se záznamy 1-20 z 174

  • Miony ve sprškách kosmického záření 

   Autor: Antonín Kravka; Vedoucí práce: Trávníček Petr; Oponent práce: Kvita Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
   Kosmické záření patří do stále z velké části neprobádaného odvětví astročásticové fyziky. Interakcí tohoto záření s molekulami plynů v zemské atmosféře vznikají kaskády sekundárních částic, nazývané spršky kosmického záření. ...
  • Aplikace femtoskopie ve srážkách těžkých iontů 

   Autor: Jakub Štěrba; Vedoucí práce: Tomášik Boris; Oponent práce: Chaloupka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-04)
   Při srážkách těžkých iontů vzniká velmi horká hmota, která při dostatečně vysoké hustotě energie může přejít do stavu kvark-gluonového plazmatu. Jelikož je energie na počátku srážky nerovnoměrně rozdělena, dochází k ...
  • Jádro-jaderné srážky 

   Autor: Ondřej Lomický; Vedoucí práce: Bielčík Jaroslav; Oponent práce: Křelina Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-04)
   Jádro-jaderné srážky vedou k zformování nového skupenství hmoty – kvark-gluonového plazmatu. Fázový přechod z hadronové fáze do kvark-gluonového plazmatu je cílem současného intenzivního zkoumání. Jedno z míst, kde se vědci ...
  • Měření anizotropního toku na experimentu ALICE 

   Autor: Daniel Mihatsch; Vedoucí práce: Křížková Gajdošová Katarína; Oponent práce: Tomášik Boris
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-04)
   Kvark-gluonové plasma je stav hmoty, v němž jsou kvarky a gluony téměř volné. Takový stav vzniká v jádro-jaderných srážkách na urychlovačích částic. Jedním ze způsobů, jak plasma můžeme zkoumat, je měření anizotropního ...
  • Studium radiační odolnosti monolitických křemíkových detektorů 

   Autor: Václav Trličík; Vedoucí práce: Marčišovský Michal; Oponent práce: Mikeštíková Marcela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Podrobná znalost radiačního prostředí na orbitě Země je dnes, vlivem rapidního růstu počtu satelitů, více žádoucí než kdy dřív. Jedním z nejlepších nástrojů pro zmapování tohoto prostředí a sledování dynamických procesů v ...
  • Studium inkluzivní produkce jetů v jádro-jaderných srážkách 

   Autor: Josef Bobek; Vedoucí práce: Bielčíková Jana; Oponent práce: Broz Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Jádro-jaderné srážky jsou nástrojem jak vytvořit a zkoumat extrémní stav hmoty, který byl v prvních mikrosekundách od stvoření našeho vesmíru velkým třeskem. Tento stav hmoty se nazývá kvark-gluonové plazma (QGP). Jedním ...
  • Vliv modifikací modelů hadronických interakcí na vlastnosti spršek kosmického záření 

   Autor: Nikolas Denner; Vedoucí práce: Vícha Jakub; Oponent práce: Novotný Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Interpretace dat získaných z detektorů kosmického záření ultra-vysokých energií závisí na simulacích spršek kosmického záření. K těmto simulacím lze užít hybridní simulační program CONEX, který kombinuje Monte Carlo simulace ...
  • Studium produkce c-kvarků v jetech 

   Autor: Jitka Mrázková; Vedoucí práce: Bielčíková Jana; Oponent práce: Křížková Gajdošová Katarína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Studium jetů představuje jednu z klíčových pozorovatelných ve vysokoenergetických proton-protonových srážkách, kde testuje naše znalosti kvantové chromodynamiky. V jádro-jaderných srážkách pak jety hrají zásadní roli jako ...
  • Studium studené jaderné hmoty pomocí půvabných hadronů 

   Autor: Michal Svoboda; Vedoucí práce: Bielčík Jaroslav; Oponent práce: Federič Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
   Při ultra-relativistických srážkách těžkých jader na urychlovačích částic RHIC v USA a LHC ve Švýcarsku může vznikat stav hmoty nazvaný kvark-gluonové plazma, ve kterém se nacházejí částečně volné kvarky a gluony. Stejným ...
  • Fyzika těžkých kvarků v jádro-jaderných srážkách 

   Autor: Jakub Češka; Vedoucí práce: Bielčík Jaroslav; Oponent práce: Crkovská Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
   Kvark-gluonové plazma je forma hmoty, která se může vyskytovat za extrémních podmínek, například v ultrarelativistických jádro-jaderných srážkách. V raném stádiu takovýchto srážkách mohou vznikat těžké kvarky, které se ...
  • Analýza prvního experimentu s tekutými kovy na divertoru tokamaku COMPASS 

   Autor: Samuel Lukeš; Vedoucí práce: Horáček Jan; Oponent práce: Vondráček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Již od dob prvních zařízení udržující vysokoteplotní plazma, se setkáváme s problémem interakce plazmatu s komorou. Tento problém se ještě výrazněji přenáší na plánované termonukleární reaktory, kde stále rostoucí požadavky ...
  • Prstencový zdroj gravitace jako limita tlustého toroidu 

   Autor: Patrik Šnauko; Vedoucí práce: Semerák Oldřich; Oponent práce: Kotlařík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-30)
   Hledání gravitačního pole kolem statického a axiálně symetrického zdroje vede v Newtonově teorii i v obecné relativitě na Laplaceovu rovnici pro gravitační potenciál. V obecné relativitě však řešení závisí ještě na další ...
  • Gradovaná symplektická geometrie 

   Autor: Rudolf Šmolka; Vedoucí práce: Vysoký Jan; Oponent práce: Jurčo Branislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-30)
   Jedním z možných zobecnění hladkých variet jsou takzvané Z-gradované variety. Zde zkoumáme jejich podskupinu, N-variety, které rigorózně zavádíme způsobem, který nejprve ilustrujeme na klasických hladkých varietách. Dále ...
  • Studium nízkoteplotního plazmatu generovaného multidutinovým dielektrickým bariérovým výbojem 

   Autor: Jiří Fujera; Vedoucí práce: Homola Tomáš; Oponent práce: Tarabová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na studium multidutinového povrchového dielektrického bariérového výboje (MSDBD) a především jeho potenciálního použití jako náhrady za klasická objemová nebo povrchová uspořádání elektrod ...
  • Vlastnosti teplotně a radiačně odolných Hallových senzorů pro fúzní elektrárny 

   Autor: Matěj Ivánek; Vedoucí práce: Entler Slavomír; Oponent práce: Ďuran Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   V této práci je shrnut dosavadní vývoj měření magnetického pole při fúzních výbojích v tokamacích. Za tímto účelem zde byly sumarizovány výsledky experimentů v oblastech polovodičových a kovových Hallových senzorů a současný ...
  • Geometrická algebra v diferenciální geometrii a ve fyzice 

   Autor: Šimon Vedl; Vedoucí práce: Zatloukal Václav; Oponent práce: Schmidt Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-30)
   Geometrickou algebru představil W. K. Clifford již v 19. století. Náznaky jejího využití se objevují při formulaci kvantové teorie ve 20. letech 20. století, konkrétně ve formě Pauliho matic a Diracových γ matic. Těmto ...
  • Geodetiky v poli černých děr v obecné teorii relativity 

   Autor: Filip Moučka; Vedoucí práce: Schmidt Josef; Oponent práce: Hlavatý Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-29)
   Cílem této práce je poskytnout přehled možných trajektorií volných testovacích částic v poli vybraných typů černých děr. Nejprve jsou zavedeny základní pojmy z diferenciální geometrie a obecné teorie relativity. V další ...
  • Globální hybridní simulace planety Merkur 

   Autor: Magdalena Parýzková; Vedoucí práce: Trávníček Pavel; Oponent práce: Štverák Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-29)
   Práce se v první části zabývá základy fyziky kosmického plazmatu, interakcí slunečního větru s vlastním magnetickým polem planety za vzniku planetární magnetosféry a druhy numerických simulací kosmického plazmatu. Druhá ...
  • Struktura Cliffordových grup v konečně-rozměrné kvantové mechanice 

   Autor: Július Kovaľ; Vedoucí práce: Tolar Jiří; Oponent práce: Potoček Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-29)
   V této práci nejdříve ukážeme, jak lze definovat operátory hybnosti a polohy na N-rozměrném Hilbertově prostoru a potom definujeme Weylovu-Heisenbergovu grupu. Cliffordovu grupu definujeme jako normalizátor Weylovy-Heisenbergovy ...
  • Aplikace vakua v termálních izolacích 

   Autor: Alžběta Endrychová; Vedoucí práce: Varju Jozef; Oponent práce: Fuková Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá sestavením jednoduché vakuové aparatury a následným studiem chování termálních izolací ve vakuu. Nejprve jsou uvedeny a popsány různé způsoby předávání tepla a následně jejich aplikace a ...