Zobrazují se záznamy 1-20 z 124

  • Matematické modelování v elektrokardiologii 

   Autor: Niels van der Meer; Vedoucí práce: Beneš Michal; Oponent práce: Šembera Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-28)
   Boj se zvyšujícím se počtem úmrtí v důsledku kardiovaskulárních chorob vyžaduje interdisciplinární spolupráci kardiologie s dalšími vědními obory včetně matematiky. Matematické modely popisující strukturu a činnost srdce ...
  • Matematické modelování dvoufázového proudění pomocí mřížkové Boltzmannovy metody 

   Autor: Michal Malík; Vedoucí práce: Eichler Pavel; Oponent práce: Straka Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-28)
   Tato práce se zabývá užitím mřížkové Boltzmannovy metody (LBM) k simulaci vícefázového proudění. V rámci této práce byly popsány dva numerické modely řešící tuto problematiku. První řeší mísitelné proudění a skládá se z ...
  • Evoluční úlohy pro rovinné křivky a jejich zobecnění 

   Autor: Monika Suchomelová; Vedoucí práce: Beneš Michal; Oponent práce: Minárik Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-28)
   Práce se zabývá dynamikou rovinných křivek obecně nazývanou hyperbolický pohyb podle křivosti a jejím porovnáním s běžným pohybem podle křivosti. Jsou zformulovány různé varianty tohoto zákona pro parametricky danou křivku ...
  • Statistické vlastnosti termodynamického částicového plynu s kombinovaným potenciálem 

   Autor: Vít Pánek; Vedoucí práce: Krbálek Milan; Oponent práce: Zuščák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-27)
   Tato práce se zabývá revizí potenciálů pro model termodynamického dopravního plynu. Počáteční část této práce je věnována úvodu do statistického odhadování odstupů vozidel, balančních částicových systému a jeho charakteristik. ...
  • Vývoj a srovnání PM metod pro odhady elasticity materiálů 

   Autor: Erik Dolejš; Vedoucí práce: Kůs Václav; Oponent práce: Chlada Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-26)
   : Hlavním cílem této diplomové práce je schopnost nalezení vhodné hustoty pravděpodobnosti, resp. směsi distribucí z naměřené hysterezní křivky pro Preisach-Mayergoyzův (PM) model. Nejdříve je představena hystereze a její ...
  • Aplikace strojového učení k predikci energií ve fyzice pevných látek 

   Autor: Jiří Chmel; Vedoucí práce: Vybíral Jan; Oponent práce: Kolorenč Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-27)
   S rostoucím výpočetním výkonem posledních desetiletí došlo k zvětšení množství dat o krystalických materiálech vypočtených metodami density functional theory. Tyto výpočty bývají extrémně časově náročné. Spolu s nebývalým ...
  • Generování seznamu událostí v signálu pomocí neuronových sítí 

   Autor: Martin Kovanda; Vedoucí práce: Chlada Milan; Oponent práce: Víta Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-27)
   Cílem práce je rešerše metod hlubokého učení a následná aplikace shrnutých poznatků pro dekompozici signálu do jednotlivých zdrojů a detekci událostí v signálu. V první části je zkoumána možnost aplikace modifikovaných ...
  • Metody odhadu řídké parametrizace neuronových sítí 

   Autor: Lukáš Kulička; Vedoucí práce: Šmídl Václav; Oponent práce: Rajmic Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-27)
   : Diplomová práce se zabývá metodami odhadu řídké parametrizace neuronových sítí, jimiž je možné prořezávat přeparametrizované neuronové sítě a snížit tak jejich komplexitu ve snaze odhalit pouze relevantní parametry, čímž ...
  • Odhad modelu nekompletních heterogenních strukturovaných dat 

   Autor: Michaela Mašková; Vedoucí práce: Šmídl Václav; Oponent práce: Somol Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-26)
   Semi-supervised metody se snaží vyřešit problém dostupnosti výstupů pro data v aplikacích strojového učení. Modely jsou navrženy tak, aby se učily z dat se známou i neznámou třídou současně, a to s využitím metrického ...
  • Odhadování pohybu mikrorobotů v magnetickém poli 

   Autor: Zuzana Sabolová; Vedoucí práce: Šmídl Václav; Oponent práce: Mach František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-27)
   Cílem této diplomové práce bylo seznámit se s problémem rychle se pohybujících objektů a algoritmů používaných k jejich sledování. Hlavními zkoumanými algoritmami byli částicový filtr vrátaně adaptivního vzorkování podle ...
  • Strojové ověření Rose-Rosserova důkazu úplnosti Łukasiewiczovy výrokové logiky 

   Autor: Jáchym Šimon; Vedoucí práce: Lávička Tomáš; Oponent práce: Cerna David M.
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-28)
   Tato práce se zabývá formalizací základů Łukasiewiczovy logiky a strojovým ověřením větší části prvního známého důkazu její úplnosti, t.j. za prvé ověřením celkem 23 lemmat s rozsáhlými syntaktickými důkazy, za druhé ...
  • Isingův model feromagnetizace látek 

   Autor: Jan Trödler; Vedoucí práce: Vybíral Jan; Oponent práce: Hencl Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-26)
   Tato diplomová práce je rozčleněna do tří částí. V první kapitole jsou vysvětleny základní aspekty Isingova modelu a je představeno řešení jak jednorozměrné, tak dvourozměrné verze tohoto modelu. V případě řešení modelu ...
  • Matematické modelování perfuze myokardu pomocí mřížkové Boltzmannovy metody 

   Autor: Jan Kovář; Vedoucí práce: Fučík Radek; Oponent práce: Rohan Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-28)
   : Tato práce se zabývá matematickým modelováním perfuze myokardu pomocí mřížkové Boltzmannovy metody. Úloha perfuze myokardu je řešena v kontextu perfuzního vyšetření myokardu pomocí magnetické rezonance s~využitím kontrastní ...
  • Přenos znalosti pro lineární systémy s omezeným šumem 

   Autor: Eva Lainová; Vedoucí práce: Kuklišová Pavelková Lenka; Oponent práce: Papež Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-27)
   Tato práce popisuje a porovnává tři metody pro odhadování stavů, které využívají informace ze dvou nezávislých senzorů. Cílem všech tří metod je penalizovat méně přesné informace a zvýšit přesnost odhadu stavu lineárního ...
  • Hybridní diskriminativně-generativní modely pro množinová data 

   Autor: Jakub Bureš; Vedoucí práce: Šmídl Václav; Oponent práce: Najman Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá hybridními diskriminativními a generativními modely a jejich možným využitím v multi-instačním učení, kde je jeden vzorek tvořen množinou vektorů. Doposud byly tyto modely trénovány pouze ...
  • Hledání praktických robustních klasifikátorů 

   Autor: Dominik Šepák; Vedoucí práce: Pevný Tomáš; Oponent práce: Butora Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-26)
   V rámci této práce je představena studie některých metod strojového učení s učitelem a měr úspěšnosti predikce využívajících strukturovaných dat ve tvaru prostředí s různými data generujícími pravděpodobnostními distribucemi. ...
  • Aplikace teorie ortogonálních polynomů v řešení Heunovy diferenciální rovnice 

   Autor: Patrik Šnauko; Vedoucí práce: Šťovíček Pavel; Oponent práce: Chadzitaskos Goce
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-25)
   Tato práce z oblasti teorie ortogonálních polynomů se zaměřuje na využití zmíněné teorie při řešení Heunovy diferenciální rovnice. Zafixováním jednoho z parametrů v Heunově rovnici v závislosti na jiném jsme schopni podle ...
  • Nelokální aproximace obecných relativistických delta interakcí 

   Autor: Lukáš Heriban; Vedoucí práce: Tušek Matěj; Oponent práce: Siegl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-25)
   Jednorozměrný Diracův operátor s bodovou interakcí formálně danou jako $c\mathbb{A}|\delta(x)\rangle\langle\delta(x)|$, kde $c\mathbb{A}$ je libovolná $2\times 2$ komplexní matice, je rigorózně zavedený jako uzavřený, ne ...
  • Analýza úniku ruthenia-106 v roce 2017 pomocí atmosférického inverzního modelování 

   Autor: Tomáš Brisučiak; Vedoucí práce: Tichý Ondřej; Oponent práce: Hofman Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Práce se zabývá odhadem časového průběhu radiačního úniku ruthenia-106 do atmosféry v roce 2017 pomocí naměřených koncentrací. V teoretické části jsou uvedeny základy Bayesovské teorie pravděpodobnosti včetně možností ...
  • Aktivní adaptivní algoritmická kvantifikace preferencí 

   Autor: Tereza Siváková; Vedoucí práce: Kárný Miroslav; Oponent práce: Zugarová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Tato diplomová práce se zabývá dynamickým rozhodováním za použití plně pravděpodobnostního návrhu. Tento návrh modeluje uzavřenou rozhodovací smyčku splňující agentovy preference pomocí \textit{ideální distribuce chování}, ...