Now showing items 1-2 of 1

    EM algorithm, generalized linear mixed models, logistic regression, maximum likelihood (1)
    EM algoritmus, logistická regresia, maximálne vierohodné odhady, metóda PQL, zobecnené lineárne zmiešané modely (1)