Now showing items 1-5 of 5

  • Model fotonového a neutronového pole OS CASTOR 1000/19 

   Author: Gincelová Kristýna; Supervisor: Urban Tomáš; Opponent: Fejt Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-02)
   Tato práce shrnuje základní technologické postupy procesu nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem, společně s poznatky získanými při vypracování modelu obalového souboru CASTOR?1000/19, sestaveného ...
  • Simulace odezvy detektoru při radionuklidové kontaminaci atmosféry po havárii jaderné elektrárny 

   Author: Vágner Petr; Supervisor: Urban Tomáš; Opponent: Šolc Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   V práci jsou stručně popsány nejvýznamnější jaderné havárie, zejména nehody elektráren v Černobylu a ve Fukušimě, spolu s inventářem radionuklidů uniklých následkem těchto nehod do životního prostředí. V návaznosti na to ...
  • Využití range-shifteru v protonové radioterapii 

   Author: Štika Jan; Supervisor: Urban Tomáš; Opponent: Navrátil Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-06)
   Energetická modulace svazku umístěná za cyklotronem umožňuje měnit energii primárního svazku od cca 230 MeV do cca 110 MeV. V případě, že je alespoň část cílového objemu v měkké tkáni uložena v hloubce menší než 9 cm (dosah ...
  • Využití scintilačních detektorů LaBr3(Ce) a LaCl3(Ce) ve spektrometrii gama a monitorování životního prostředí 

   Author: Vágner Petr; Supervisor: Urban Tomáš; Opponent: Klusoň Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-07)
   V práci jsou popsány hlavní fyzikální a technické principy fungování anorganických scintilačních detektorů zejména s ohledem ke spektrometrii fotonového záření. Dále jsou uvedeny základní charakteristiky detektorů NaI(Tl), ...
  • Zavedení nové metodiky stanovení radiační zátěže posádek letadel v České republice 

   Author: Vítková Lucie; Supervisor: Ploc Ondřej; Opponent: Urban Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-02)
   Bakalářská práce psaná stylem rešeršní práce se zabývá monitorováním radiační zátěže posádek letadel. Obsahuje základní informace o kosmickém záření. Jsou zde definovány veličiny radiační ochrany a zahrnuje informace o ...