Now showing items 267-286 of 1477

  • Energetické spektrum neutronů z reakce D+D v plazmatickém fokusu 

   Author: Šíla Ondřej; Supervisor: Klír Daniel; Opponent: Wagner Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-08)
  • ENVIRA 2019 

   Author: Světlík, Ivo; Povinec, Pavel P.; Pachnerová Brabcová, Kateřina
   (Czech Technical University in Prague. Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, 2019)
  • Er:YAG laserové systémy 

   Author: Školný Jakub; Supervisor: Němec Michal; Opponent: Fibrich Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-06)
  • Erbiové diodově čerpané lasery generující na vlnových délkách 1,6 a 2,8 um 

   Author: Švejkar Richard; Supervisor: Šulc Jan; Opponent: Němec Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Eulerovské modelování laserového plazmatu 

   Author: Hájek Lukáš; Supervisor: Liska Richard; Opponent: Kuchařík Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Existence a hledání Higgsova bosonu při vysokoenergetických srážkách hadronů 

   Author: Hoc Pavel; Supervisor: Šimák Vladislav; Opponent: Petráček Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Exkluzivní fotonem indukovaná produkce na urychlovači LHC 

   Author: Nechanský Filip; Supervisor: Kepka Oldřich; Opponent: Contreras Nuno Guillermo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
   V proton-protonových kolizích jsou emitovány kvazi-reálné fotony a jejich interakce může produkovat různé finální stavy. Tyto fotonové interakce poskytují unikátní příležitost k testování Standartního Modelu v čistém kanále. ...
  • Exkluzivní fotoprodukce vektorového mezonu Psi(2s) ve srážkách olovo - olovo na experimentu ALICE s daty z Run 2 

   Author: Gajdošová Zuzana; Supervisor: Contreras Nuno Guillermo; Opponent: Petráček Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-10)
   Na studium vnitřní struktury nukleonů je potřeba mít výkonný urychlovač, který by mohl srážet těžké ionty o energiích nekolik TeV. Studium tohoto typu srážek je prováděno na Velkém hadronovém urychlovači v CERNu při ...
  • Exkluzivní produkce Rho v ultra-periferálních srážkách p-Pb 

   Author: Horák David; Supervisor: Contreras Nuno Guillermo; Opponent: Bielčíková Jana
   LHC není jen nejsilnějším srážečem protonů s protony a těžkých iontů, ale také nejsilnějším zdrojem srážek fotonů. Urychlené protony a ionty jsou doprovázeny elektromagnetickým polem, které se chová jako fotony. Foton-fotonové ...
  • Exktrakce pravidel z hlubokých neuronových sítí 

   Author: Matěj Fanta; Supervisor: Holeňa Martin; Opponent: Gemrot Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Od konce osmdesátýchlet, kdy byla objevena univerzální aproximační vlastnost umělých neuronových sítí, tj. schopnost aproximovat vztah nebo závislost s libovolnou přesností, bylo její úplné vysvětlení skryto v čistě numerické ...
  • Experimental Study of Neutron Production and Transport for ADTT 

   Author: Svoboda Ondřej; Supervisor: Wagner Vladimír; Opponent: Janout Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Experimental Study of Neutron Production and Transport for ADTT
  • Experimentální ověřování modelu časové reverzace 

   Author: Zeman Radovan; Supervisor: Chlada Milan; Opponent: Převorovský Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Práce se věnuje časové reverzaci (TR) elastických vln. Představuje proces TR, seznamuje se základním teoretickým popisem za použití Greenových funkcí a koncepty jako realizace TR v tělese konečných rozměrů nebo reciproké ...
  • Experimentální stanovení účinnosti HPGe detektoru a porovnání s výsledky získanými metodou MCNP 

   Author: Brouzdová Kateřina; Supervisor: Dryák Pavel; Opponent: Kovář Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-26)
   Tato bakalářská práce pojednává o daném HPGe detektoru, s kterým jsem měla možnost pracovat na Českém Metrologickým Institutu v Praze. Cílem této bakalářské práce je experimentální stanovení účinnosti detekce gama záření ...
  • Experimentální studium elektrických a optických vlastností tubulinu a mikrotubulu in vitro a in vivo 

   Author: Vlk Aleš; Supervisor: Petráček Vojtěch; Opponent: Cifra Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-08)
   Cílem této práce je seznámení se s vlastnostmi a úlohou mikrotubulů v živých organismech a dále studium závislostí kapacity, odporu, impedance a fázového posuvu roztoků hovězího sérového albuminu a tubulinu na jejich ...
  • Experimentální studium náhodných procesů v mikroskopických kvantových hardwarových generátorech náhodných událostí 

   Author: Tomáš Novák; Supervisor: Petráček Vojtěch; Opponent: Jizba Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Časové řady jsou generovány rozdílnými procesy, které si zaslouží klasifikaci dle svých vrozených vlastností. V reálných měřeních nacházíme tyto vlivy v korelacích, což může při citlivých měřeních utvářet netriviální ...
  • Expertní informace v analýze dynamických medicínských sekvencí 

   Author: Bódiová Lenka; Supervisor: Tichý Ondřej; Opponent: Šmídl Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-07)
   Cieľom tejto práce je pomocou Bayesovho prístupu analyzovať medicínske sekvencie zo scintigrafie a skúmať vplyv pridanej expertnej informácie o umiestnení orgánu. Po popise záklaných princípov Bayesovej teórie pravdepodobnosti ...
  • Extra dimenze v částicové fyzice 

   Author: Lochman Jan; Supervisor: Hubáček Zdeněk; Opponent: Augsten Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Extrakce signálu z fotoprodukce mesonu J/Psi v experimentu ALICE 

   Author: Herman Tomáš; Supervisor: Contreras Nuno Guillermo; Opponent: Petráček Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-07)
   Chování gluonových distribučních funkcí v protonech a jádrech při malém Bjorkenově x může být studováno v rámci ALICE v LHC za využití exkluzivní fotoprodukce J/Psi. Když jsou J/Psi měřena v dileptonovém rozpadovém kanále, ...
  • Extrakční činidla pro pokročilé palivové cykly 

   Author: Mindová Miriam; Supervisor: Distler Petr; Opponent: Janda Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Táto bakalárska práca popisuje vzájomnú separáciu Eu(III) (ako reprezentanta trojmocných lantanoidov) a minoritných aktinoidov (Am(III) a Cm(III)) pomocou kvapalinovej extrakcie. V extrakčnom systéme bolo použité nové ...
  • Extrakraniální dávky pacientů při radiochirurgické léčbě na Leksellově gama noži 

   Author: Kotrčová Blanka; Supervisor: Kozubíková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)