Now showing items 147-166 of 1477

  • Charakterizace mikrostruktury a mechanických vlastností materiálu tlakové nádoby jaderného reaktoru odebraného v okolí svaru 

   Author: Kepka Miloslav; Supervisor: Haušild Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-10)
  • Charakterizace neutronového pole v grafitové vložné zóně v reaktoru LR-0 

   Author: Mikita Sobaleu; Supervisor: Košťál Michal; Opponent: Huml Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-08)
   Diplomová práce věnuje charakterizaci neutronového pole ve speciální grafitové vložné zóně reaktoru LR-0. V důsledku použití grafitu, referenční neutronové spektrum LR-0 bylo termalizováno. Předpokládalo se, že by nové ...
  • Charakterizace povlakovaných plasmonických nanočástic: korelace zobrazení z elektronového mikroskopu a mikroskopu atomárních sil 

   Author: Gocníková Eva; Supervisor: Novotný Filip; Opponent: Koštejn Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
   Zlaté nanočástice jsou hojně studované a využívané pro jev lokalizované povrchové plazmonové rezonance (LPPR), který nastává vlivem dopadajícího elektromagnetického záření. Předkládaná diplomová práce se zabývá charakterizací ...
  • Charakterizace protonových svazků malými scintilačními detektory 

   Author: Češpivo Marek; Supervisor: Navrátil Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Charakterizace rentgenového záření produkovaného ubíhajícími elektrony na tokamaku Golem 

   Author: Štěpán Malec; Supervisor: Linhart Vladimír; Opponent: Ficker Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   V této práci je popsán tokamak, jeho základní komponenty a jsou uvedeny parametry tokamaku Golem. Je provedena rešerše článků z let 2015 - 2018 se zaměřením na detekci ubíhajících elektronů. Z rešerše je získán seznam ...
  • Charakterizace slitiny s vysokou entropií připravené metodou SPS 

   Author: Dudr Martin; Supervisor: Lukáč František; Opponent: Čížek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-03)
   Ekviatomarn vysokoentropicka slitina HfNbTaTiZr byla pripravena metodou SPS z ruznych
  • Charakterizace strukturních procesů v jemnozrnné hořčíkové slitině AZ31 pomocí rezonanční ultrazvukové spektroskopie 

   Author: Koller Martin; Supervisor: Seiner Hanuš; Opponent: Kopeček Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Charakterizace svazků rentgenových laserů různých typů 

   Author: Chalupský Jaromír; Supervisor: Pína Ladislav; Opponent: Wild Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-12-18)
  • Charakterizace vlastností polovodičových detektorů 

   Author: Vlková Kateřina; Supervisor: Čarná Mária; Opponent: Mikeštíková Marcela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-06)
   Tato bakalářská práce se věnuje radiačnímu poškození v křemíkových polovodičových detektorech, které jsou složeny ze senzoru a vyčítacího čipu. V praktické části byly proměřeny charakteristiky testovacích struktur vyčítacího ...
  • Charakterizace vlastností polovodičových detektorů 

   Author: Vlková Kateřina; Supervisor: Čarná Mária; Opponent: Mikeštíková Marcela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-07-21)
   Tato bakalářská práce se věnuje radiačnímu poškození v křemíkových polovodičových detektorech, které jsou složeny ze senzoru a vyčítacího čipu. V praktické části byly proměřeny charakteristiky testovacích struktur vyčítacího ...
  • Charakterizace záření dvojrozměrných polí laserových diod 

   Author: Pranovich Alina; Supervisor: Lucianetti Antonio; Opponent: Blažej Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Chemické metody detekce singletového kyslíku 

   Author: Kristýna Havlinová; Supervisor: Pelikánová Iveta Terezie; Opponent: Vyšín Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Teoretická cást této práce predstavuje rešerši zamerenou na obecné poznatky o singletovém kyslíku. Zminuje jeho charakteristiku, princip vzniku fotosenzibilizacními reakcemi a využití, zvlášte ve forme fotodynamické a ...
  • Chlazení obalového souboru CASTOR 440/84M 

   Author: Škorňa Michal; Supervisor: Kobylka Dušan; Opponent: Caha Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-07)
   Práce se zabývá problematikou chlazení obalového souboru během přepravy. V první části této práce jsou důkladně rozebrány základní metody skladování vyhořelého jaderného paliva, včetně požadavky pro transport a přepravu ...
  • Chování jaderného paliva v průběhu vyhořívání v reaktoru 

   Author: Čech Miroslav; Supervisor: Kobylka Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-11)
  • Chování oceli T91 v prostředí tekutého olova. 

   Author: Klečka Jakub; Supervisor: Hojná Anna; Opponent: Di Gabriele Fosca
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-16)
  • Chování paliva při vysokoteplotní oxidaci na vzduchu 

   Author: Vrbka Pavel; Supervisor: Krejčí Jakub; Opponent: Kobylka Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-09)
   Práce se zabývá změnou vlastností palivového pokrytí při oxidaci na vzduchu za vysokých teplot. První kapitola stručně pojednává o vlastnostech zirkoniových slitin a jejich oxidaci. Druhá kapitola je věnována havarijní ...
  • Chování palivového pokrytí při vysokoteplotní oxidaci v prostředí obsahujícím vzduch 

   Author: Pavel Vrbka; Supervisor: Krejčí Jakub; Opponent: Ševeček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Práce se zaměřuje na vysokoteplotní oxidaci palivového pokrytí ze slitiny na bázi zirkonia na vzduchu a v jeho směsi s párou. Blíže byla zkoumána slitina E110 vyrobená ze zirkonia z houby. První dvě kapitoly objasňují ...
  • Citlivost modelu teploty vodiče na rozložení neurčitosti počasí 

   Author: Pánková Barbora; Supervisor: Šmídl Václav; Opponent: Šnajdr Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-02)
   Tato bakalářská práce se věnuje předpovědi teploty vodiče elektrického proudu. Práce obsahuje shrnutí potřebné teorie z oblasti náhodných veličin a pravděpodobnostních rozdělení. Na základě těchto poznatků jsou zpracovávané ...
  • Cliffordovy grupy v kvantovém počítání 

   Author: Teska Vojtěch; Supervisor: Tolar Jiří; Opponent: Pelantová Edita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-30)
   Nejprve jsou definovány gradace *-algebry MN(C). Je dána klasifikace jim příslušných MAD-grup a vvsvětlen jejich vztah k Pauliho grupě. Dále jsou definovány Weylova-Heisenbergova grupa a Cliffordova grupa. Je zaveden aparát ...
  • Clinical dosimetry using polymer gels, application of magnetic resonance imaging 

   Author: Končeková Jitka; Supervisor: Novotný Josef; Opponent: Makovička Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-02)