Zobrazují se záznamy 30-49 z 233

   Klíčové slovo
   Data [1]
   DC-DC converter,current sensor,oscillator,comparator [1]
   DC-DC měnič,proudový senzor,oscilátor,komparátor [1]
   decentralizovaná výroba energie [1]
   DFSS [1]
   di erent asymmetries [1]
   Diagnostika [1]
   Distribuovaná manipulace,řídicí systém,zpětná vazba,dielektroforéza,magnetoforéza,mikromanipulace,elektrické pole,magnetické pole [1]
   Distribuovaná optimalizace,identifikace systémů,nelineární systémy,kalibrace parametrů [1]
   distribuované rízení,sítová kontrola,odhad stavu,topologie grafu,kooperativní rízení,flexibilní struktury,redukce vibrací,senzorová fúze [1]
   distributed computing systems [1]
   distributed control [1]
   distributed control,networked control,state estimation,graph topology,cooperative control,flexible structures,vibration reduction,sensor fusion [1]
   Distributed manipulation,control system,feedback control,dielectrophoresis,magnetophoresis,micromanipulation,electric field,magnetic field [1]
   Distributed Optimization,System Identification,Nonlinear Systems,Parameter Calibration [1]
   dongle [1]
   Driving Cycle Optimization [1]
   dynamika proudění vzduchu,požární větrání,provozní větrání,silniční tunely,tunelový komplex Blanka,PI regulátor,optimalizace [1]
   Efektivní výroba,optimalizace,paralelní algoritmy,energie,robotika,rozvrhování s omezenými zdroji,hybridní heuristika,metoda větví a mezí,Tabu Search [1]
   Efficient manufacturing,optimization,parallel algorithms,energy,robotics,Resource Constrained Project Scheduling Problem,Hybrid Heuristic,Branch & Bound,Tabu Search [1]