Now showing items 81-100 of 142

  • Personální řízení ve strojírenské společnosti 

   Author: Bránská Alena; Supervisor: Rejf Libor; Opponent: Šaurová Vladimíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-27)
   Cílem diplomové práce je analýza spokojenosti pracovníků vybrané společnosti s aktuálními benefity a průzkum zájmu o benefity nové. V první části práce bude popsána teorie vztahující s především ke spokojenosti pracovníků ...
  • Plán marketingové komunikace pro vybranou značku 

   Author: Zuzana Placková; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Rejf Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Diplomová práce je rozdělena do dvou částí, na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou definovány základní pojmy týkající se marketingu. Dále je popsána problematika marketingové komunikace a použití jejích ...
  • Posouzení environmentálních a ekonomických dopadů životního cyklu průmyslového výrobku 

   Author: Kateřina Sváčková; Supervisor: Stieberová Barbora; Opponent: Moša Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Diplomová práce se zabývá posouzením dopadů životního cyklu železobetonového prefabrikátu na životní prostředí. Posuzovány jsou environmentální dopady prefabrikátů vyráběných z konvenčního betonu a z alternativního green ...
  • Posouzení strategie strojírenské společnosti 

   Author: Rataj Luboš; Supervisor: Brdek Vladimír; Opponent: Žemlička Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Cílem diplomové práce je provést externí a interní analýzu strojírenské společnosti RATAJ a.s. a navrhnout budoucí strategické směřování společnosti. Zkoumaná společnost je rodinnou firmou, která se především zabývá výrobou ...
  • Posouzení životního cyklu produktu vyráběného technologií 3D tisku 

   Author: Michaela Broumová; Supervisor: Stieberová Barbora; Opponent: Matoušek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Práce se zabývá posouzením dopadů na životní prostředí v celém životním cyklu formy pro vysokotlaké odlévání součástky do automobilového průmyslu vyráběné aditivní technologií. Dopady na životní prostředí formy vyrobené ...
  • Posuzování životního cyklu vybraného průmyslového výrobku 

   Author: Tomáš Varinský; Supervisor: Stieberová Barbora; Opponent: Žilka Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Záverečná práca je zameraná na problematiku LCA - Analýzy ekologických dopadov životného cyklu aplikovanú na porovnanie troch vybraných modelov pneumatík osobného automobilu v štyroch scenároch životného cyklu pomocou ...
  • Predikce chování zákazníka v prostředí dynamických změn 

   Author: Kristián Šurhaňák; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Grycz Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-04)
   V diplomovej práci sa zaoberám vplyvom koronavíru na zmenu nákupného správania zákazníkov v Českej republike. Práca zahŕňa teóriu nákupného rozhodovania zákazníka a základy dátovej analýzy využívanej v e-commerce. Teoretické ...
  • Procesní řízení v podniku Volkswagen Financial Services 

   Author: Matěj Jelínek; Supervisor: Scholz Pavel; Opponent: Linka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Tato diplomová práce je zaměřena na procesní řízení a jeho podobu ve společnosti VWFS CZ. Teoretická část práce se zabývá procesním řízením a jeho principy. Praktická část práce je zaměřena na současnou podobu procesního ...
  • Procesní řízení ve společnosti Beneš a Lát, a.s. 

   Author: Ivanišová Klára; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Al-Dabagh Lumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-19)
   Diplomová práce se věnuje problematice procesního řízení. Obsahuje informace o principu procesního řízení, jeho výhody a použití. V práci je shrnuta charakteristika procesu a jeho popis v organizaci za pomoci procesní mapy. ...
  • Projekt controllingové aplikace ve strojírenském podniku 

   Author: Novák Jakub; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Trecáková Tatiana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Teoretická část popisuje pojem controlling a jeho základní nástroje pro řízení společnosti komplexně a systematicky. Praktická část se zabývá analýzou současného stavu využívání vnitropodnikových informací a úrovní ...
  • Projekt systému manažerského účetnictví ve společnosti S.O. Trade moravia, s.r.o. 

   Author: Marek Hamrla; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Smetanová Pavlína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Diplomová práce se zabývá návrhem systému manažerského účetnictví ve zvolené společnosti, konkrétně dílčím segmentem manažerského účetnictví, bilanční analýzou. Práce zahrnuje obecné vymezení systému manažerského účetnictví ...
  • Projekt výroby ozubených kol pro podnik Stab spol.sr.o 

   Author: Štefan Staník; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Novota Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
   Diplomová práca opisuje projekt na založenie novej divízie pre firmu ktorá sa zaoberá generálnymi opravami strojov. V prvej časti práce je rozoberaná teoretická časť o výrobnom procese ozubenia a ekonomická časť tejto ...
  • Případová studie: Projekt restrukturalizace call centra 

   Author: Louženský Jaroslav; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Horánska Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
   Předmětem diplomové práce je zhodnocení nákladové efektivity restrukturalizace call center společnosti pomocí statické a dynamické metody hodnocení investičních projektů. Projekt restrukturalizace obnáší centralizaci ...
  • Racionalizace projektového řízení ve společnosti Montáže Brož, s.r.o. 

   Author: Marek Urban; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Košťálek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
   Tato diplomová práce na základě literární studie zkoumá management a projektové řízení ve společnosti Montáže Brož s.r.o.. Na základě této literární studie by mělo dojít ke zkoumání, zda dochází ve společnosti k racionálním ...
  • Racionalizace výrobního systému ve vybraném průmyslovém podniku 

   Author: Katrin Behenská; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Vaniš Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Diplomová práce "Racionalizace výrobního systému ve vybraném průmyslovém podniku" se zabývá optimalizací výrobního procesu a layoutu ve vybrané společnosti, s cílem zkrácení časové náročnosti výroby rozvodové skříně typu ...
  • Racionalizace výroby ve společnosti Jihostroj a.s. 

   Author: Gerle Daniel; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Skopal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Moje diplomová práce si klade za cíl z globálního hlediska prokázat, že "Racionalizace výroby" ve společnosti Jihostroj a.s. umožní její předpokládaný růst a dosažení udržitelného rozvoje. Vizí mé práce budou Taylorovy ...
  • Racionalizační studie distribučních kanálů spol. Stardental (ČR), s.r.o. 

   Author: Kolačný Jan; Supervisor: Kavan Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Roční plán společnosti PYROSERVIS a.s. 

   Author: Pekar Viktor; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Nosková Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
   Předmětem práce je sestavení ročního podnikového plánu společnosti PYROSERVIS a.s. pro rok 2015. Důraz je kladen zejména na využití moderních přístupů plánování, softwarové podpory a zajištění integračních vazeb mezi plány. ...
  • Rozvoj managementu kvality v podniku 

   Author: Petr Dvořák; Supervisor: Stieberová Barbora; Opponent: Kaufmanová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-24)
   Tato diplomová práce je věnována rozvoji managementu kvality se zaměřením na systém hodnocení výkonnosti dodavatelů ve vybraném podniku zabývajícím se vývojem, výrobou a prodejem 3D tiskáren. Teoretická část se věnuje ...
  • Rozvoj systému managementu kvality v průmyslovém podniku 

   Author: Jiří Doubek; Supervisor: Stieberová Barbora; Opponent: Stuchlík Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Tématem diplomové práce je rozvoj systému managementu kvality ve vybraném průmyslovém podniku se specializací na výrobu rychloběžných průmyslových vrat. První část práce obsahuje teoretické přístupy managementu kvality, ...