• Aerostatická ložiska pro vysoké otáčky 

   Autor: Procházka Michal; Vedoucí práce: Kekula Josef; Oponent práce: Stach Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Mechanismus výměny nástroje pro stroj MCU1000 

   Autor: Urban Jan; Vedoucí práce: Hovorka Jiří; Oponent práce: Sova Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-20)
   Bakalářská práce zaměřuje na návrh mechanismu automatické výměny nástroje stroje MCU 1000.
  • Konstrukce měřicího můstku pro elektronické libely 

   Autor: Smola Jiří; Vedoucí práce: Morávek Martin; Oponent práce: Machyl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-20)
   Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou konstrukce měřícího můstku pro elektronické libely. Na základě analýzy dostupných zařízení je zvolen vhodný konstrukční princip. Ten tvoří základ konstrukce měřícího ...
  • Konstrukční návrh krytování a skeletu pro výrobní techniku 

   Autor: Falek Petr; Vedoucí práce: Koubek Jan; Oponent práce: Černý Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-18)
   Bakalářská práce se zabývá konstrukcí, víceúčelové, samonosné, krytovací skříně pro výrobní stroje a přístroje s tříosou kinematikou. Obsahuje parametrický model skříně vytvořený v součinností programů Inventor-Excel. ...
  • Vizualizace modelu nové koncepce vícevřetenového automatu 

   Autor: Pištora Ondřej; Vedoucí práce: Švéda Jiří; Oponent práce: Šika Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-16)
   Bakalářská práce se zabývá tvorbou vizualizace stávající a nové koncepce vícevřetenových soustružnických automatů. Nejprve jsou vysvětleny principy stávající a nové koncepce. Následně je zvolen CAD software pro vytvoření ...
  • Analýza teplotního ovlivnění kovového materiálu při různých metodách navařování 

   Autor: Šimeček Karel; Vedoucí práce: Švéda Jiří; Oponent práce: Brajer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-16)
   Předložená bakalářská práce se zabývá analýzou teplotního ovlivnění materiálu při rozdílných metodách navařování. V práci jsou uvedeny typy senzorů, zařízení pro analýzu deformací, zařízení pro vyhodnocení deformací, ...
  • Volba tvářecího stroje pro výrobu dílu Halter TS FS LL 

   Autor: Hochheim Kristýna; Vedoucí práce: Krannich Tomáš; Oponent práce: Zicha Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Bakalářská práce se zabývá volbou tvářecího stroje pro zadaný díl. Pro správné zvolení tohoto stroje je potřeba nejprve na díl Halter TS FS LL navrhnout postupový lisovací nástroj se všemi potřebnými technologickými ...
  • Vliv řezného procesu na změnu součinitele přestupu tepla v pracovním prostoru 

   Autor: Skála Kamil; Vedoucí práce: Horejš Otakar; Oponent práce: Mareš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Předložená bakalářská práce se zabývá vlivem řezného procesu na změnu součinitele přestupu tepla v pracovním prostoru obráběcího stroje.
  • Vyhodnocení energetické náročnosti výroby tlakového vzduchu pro obráběcí stroj 

   Autor: Stejskal Michal; Vedoucí práce: Machyl Jan; Oponent práce: Kolář Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-21)
   Bakalářská práce se zabývá zjišťováním energetické náročnosti na výrobu jednoho litru stlačeného vzduchu pro obráběcí stroj. Nejprve je rozbor kompresorů používaných pro zásobování tlakovým vzduchem obráběcí stroje. Následuje ...
  • Návrh a konstrukce translační jednotky 

   Autor: Panteleev Alexander; Vedoucí práce: Andrlík Vladimír; Oponent práce: Grau Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-26)
   Práce se zabývá konstrukčním návrhem manipulátoru s přímočarým pohybem pro vrtání obrobku cylindrického tvaru. Práce obsahuje seznámení s různými typu motoru a transformací pro zajištění translačního pohybu.
  • Návrh a konstrukce rotační jednotky 

   Autor: Fricek Martin; Vedoucí práce: Andrlík Vladimír; Oponent práce: Červenka Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-26)
   Bakalářská diplomová práce se zabývá návrhem rotační pohybové jednotky, sloužící k přesouvání břemene. Práce obsahuje stručnou rešerši problematiky volby vhodného konstrukčního řešení a pohonu. Práce se dále zabývá návrhem ...
  • Návrh polohovací jednotky vřetene kotoučové zkracovací pily na kámen pro kotouč 400 mm 

   Autor: Urban Tomáš; Vedoucí práce: Červenka Jaroslav; Oponent práce: Ondráček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou konstrukce zkracovacích pil na kámen. Na základě průzkumu trhu byly navrženy tři řešení a z nich vybráno optimální, které bylo zpracováno formou 3D modelu a návrhových výpočtů.
  • Optimalizace hydraulického obvodu exkavátoru E20 

   Autor: Kalina Daniel; Vedoucí práce: Krannich Tomáš; Oponent práce: Čech Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-07)
   Tato práce se zabývá hydraulickým obvodem exkavátoru (rypadla) E20. Systém Open-center, s kterým obvod v současné době pracuje, je v porovnání s modernějšími systémy zastaralý. Nový systém Flow-sharing nabízí nové možnosti ...
  • Návrh připojení pneumatického vysokootáčkového vřetene na CNC frézovací stroj 

   Autor: Pešice Matěj; Vedoucí práce: Kekula Josef; Oponent práce: Červenka Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-14)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem konektoru pro jednoduché, přímé napojení vysokootáčkového pneumatického vřetene k CNC frézovacímu stroji MCFV 5050LN. Na základě výrobní dokumentace je konektor zhotoven a je ozkoušena ...
  • Návrh dopravníku pro automatické vynášení výpalků a strusky z laserového CNC stroje 

   Autor: Pospíšilová Michaela; Vedoucí práce: Vrba Pavel; Oponent práce: Zvolánek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-15)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce dopravníku pro odvod strusky a malých výpalků z laserového CNC stroje. Dopravník musí být uzpůsoben pro práci v prašném prostředí, odolávat vysokým kontaktním teplotám a ...
  • Montážní pracoviště na víčka zásuvky ve spolupráci s robotem YUMI ABB IRB 14000 

   Autor: Nýč Jiří; Vedoucí práce: Andrlík Vladimír; Oponent práce: Duspiva Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-15)
   Bakalářská práce je zaměřena na vytvo-ření montážního pracoviště pro montáž víčka zásuvek ve spolupráci s robotem YUMI ABB IRB 14000. V další části práce je řešeno naprogramování robota v pro-gramu Robot Studio od firmy ...
  • Návrh ovládacího panelu obráběcího stroje 

   Autor: Sládek Jakub; Vedoucí práce: Sulitka Matěj; Oponent práce: Lemfeld Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-15)
   Bakalářská práce se zabývá studií ovládacích panelů, rozborem konstrukčních návrhů a vlastním návrhem vybrané konstrukce ovládacího panelu.
  • Vliv okrajových podmínek na modální parametry standu 

   Autor: Marek Jiří; Vedoucí práce: Janota Miroslav; Oponent práce: Chvojka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-16)
   Předložená bakalářská práce se zabývá modální analýzou zkušebního nosníku (standu) při různých konfiguracích uložení. Sledován je vliv uložení na modální parametry daného nosníku.
  • Experimentální ověřování statických vlastností valivého lineárního vedení pro obráběcí stroje 

   Autor: Rebhán David; Vedoucí práce: Machyl Jan; Oponent práce: Hornych Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-18)
   Obsahem této bakalářské práce je rešerše o valivém vedení a následné porovnání jednotlivých valivých vedení v rámci jejich tuhosti a ceny.
  • Návrh a konstrukce soustružnického vřetena 

   Autor: Baláš Jan; Vedoucí práce: Sova Jiří; Oponent práce: Matoušek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-19)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí soustružnického vřetena. V práci jsou popsána uspořádání soustružnických vřeten a používané komponenty. Další část se zabývá návrhem konstrukce soustružnického dvou vřetena. ...