Novinky

Department of Manufacturing Technology

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Anodická oxidace jako předúprava povrchu pro tvorbu funkčních duplexních systémů 

  Autor: Ondřej Vach; Vedoucí práce: Kreibich Viktor; Oponent práce: Hlaváček Vratislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
  Jednou z nejdůležitějších povrchových úprav hliníku a jeho slitin je zatím anodická oxidace povrchu. Touto povrchovou úpravou lze získat funkčních vlastností povrchu i zlepšit korozní odolnost těchto kovů. Pro řadu různých ...
 • Bezkontaktní vyhledávání daktyloskopických stop 

  Autor: David Albrecht; Vedoucí práce: Drašnar Petr; Oponent práce: Chábera Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
  Bakalářská práce má za cíl vysvětlení základů daktyloskopie, principy zjišťování daktyloskopických stop a zajišťování zejména stop latentních. Teoretická část práce vysvětluje pojmy a základy daktyloskopie. Věnuje se ...
 • Vliv povrchové vrstvy AlSi na průběh svařovacího procesu 

  Autor: Vojtěch Haala; Vedoucí práce: Kolařík Ladislav; Oponent práce: Ježek Štěpán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
  Tato bakalářské práce se věnuje problematice odporového bodového svařování v automobilovém průmyslu. Práce se skládá ze dvou částí. První část je teoretická, která popisuje metodu odporového bodového svařování, popis ...
 • Náhrada dekorativního chromu 

  Autor: Jan Lancinger; Vedoucí práce: Kreibich Viktor; Oponent práce: Schiller Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
  Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na dekorativní chromování a jeho budoucí nahrazení. V teoretické části této práce je vysvětlena technologie dekorativního chromování a technologie Chromepaint. Jsou v ní rozebrány ...
 • Vliv parametrů svařování na rozměry tavné lázně 

  Autor: Daniel Papkovič; Vedoucí práce: Ježek Štěpán; Oponent práce: Brabec Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vlivů parametrů svařovaní na velikost svarové lázně. Řeší tvorbu svarové lázně, její geometrii a velikost svarové lázně u metod svařovaní elektrickým obloukem, konkrétně pro ...
 • Porovnání vlastností oceli S355J2 a S355NL po svařování 

  Autor: Jiří Chábera; Vedoucí práce: Kolařík Ladislav; Oponent práce: Kolaříková Marie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
  Bakalářská práce se zaměřuje na porovnání vlastností ocelí S355J2+AR a S355NL vhodných pro svařování. V práci je popsána problematika svařitelnosti jemnozrnných a uhlíkových ocelí, a jejich značení a dělení dle evropských ...
 • Problematika vodíkové křehkosti v materiálu 

  Autor: Martin Machalínek; Vedoucí práce: Kreibich Viktor; Oponent práce: Brenner Otakar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
  Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části je popsán problém vodíkové křehkosti, její definice a charakteristiky chování vodíku v materiálu. Dále jsou popsány teorie mechanismu ...
 • Porovnání doby zasychání nátěrových hmot 

  Autor: Natálie Dolanová; Vedoucí práce: Kudláček Jan; Oponent práce: Vavřík Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
  Bakalářská práce se zaměřuje na rozbor obecných znalostí o nátěrových hmotách a informací spojených s touto problematikou. V praktické části jsou na vybraných nátěrových hmotách provedeny zkoušky zasychání a přilnavosti, ...
 • Optimalizace výroby transportní a skladovací palety 

  Autor: Michal Šperňák; Vedoucí práce: Kolařík Ladislav; Oponent práce: Suchánek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem nové transportní palety, přizpůsobené výrobním technologiím a výrobním procesům společnosti Doosan Bobcat EMEA. Součástí této práce je i zhodnocení stávajícího řešení transportních ...
 • Vliv způsobu přípravy zkušebního vzorku na deformace zjišťované systémem ARAMIS 

  Autor: Tomáš Kříž; Vedoucí práce: Tatíček František; Oponent práce: Pačák Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
  Teoretická část bakalářské práce se zabývá tvářením, zejména pak tvářitelností a faktory, jimiž je ovlivňována. Jsou zde stručně popsány zkoušky v praxi používané ke stanovení tvářitelnosti a dalších mechanických vlastností ...
 • Kataforetické lakování vysokopevnostních šroubů hromadným způsobem 

  Autor: Václav Veverka; Vedoucí práce: Drašnar Petr; Oponent práce: Matuška Zbyněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
  Cílem bakalářské práce je výběr vhodných parametrů kataforetického procesu při hromadném povlakování vysokopevnostních šroubů, zvolení vhodných předúprav povrchu pod kataforetické lakování (KTL) a poté ověření korozní ...
 • Vliv způsobu řízení svařovacího procesu na kvalitu odporových svarů 

  Autor: Ondřej Balihar; Vedoucí práce: Kolaříková Marie; Oponent práce: Kučera Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
  Výsledkem práce je porovnání dvou způsobů řízení odporového svařovacího procesu a vyhodnocení jeho vlivu na kvalitu bodových svarových spojů. Jako základní materiál byla použita za tepla tvářená vysokopevnostní mangan-bórová ...
 • Optimalizace ocelového svařovaného rámu kapoty hutnícího válce ARS 

  Autor: Jiří Jakubský; Vedoucí práce: Kolařík Ladislav; Oponent práce: Kovanda Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
  Cílem této práce je navrhnout optimalizaci konstrukčního řešení rámu kapoty s ohledem na výrobní technologie firmy Ammann. Důraz je kladen především na snížení nákladů. Snažíme se tedy určit dílce, které by mohly být ...
 • Srovnání vybraných vlastností ocelí vyrobených technologií MIM a jinými technologiemi s ohledem na tepelné zpracování a strukturu 

  Autor: Václav Lípa; Vedoucí práce: Herman Aleš; Oponent práce: Kašík Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
  Cílem bakalářské práce je charakterizovat technologii injekčního vstřikování kovů (MIM). Popis technologie zahrnuje používané materiály, přípravu kovového prášku, typy pojiva, používané stroje a zařízení, proces odstraňování ...
 • Plazmové navařování wolframu na kovovou podložku 

  Autor: Karolína Výletová; Vedoucí práce: Rohan Pavel; Oponent práce: Matějíček Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
  Práce se zaměřuje na problematiku nanášení wolframu, jako perspektivního materiálu na první stěnu fúzního reaktoru typu tokamak na vysoce tepelně vodivý měděný základní materiál. Teoretická část je věnována přiblížení ...
 • Snižování třecích ztrát ve strojírenství 

  Autor: Miroslav Bláha; Vedoucí práce: Kreibich Viktor; Oponent práce: Chvojka Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi snižování tření ve strojírenství. První část shrnuje teoretické poznatky týkající se tření. V jejím rámci jsou popsány jednotlivé druhy tření a faktory, které je ovlivňují. Dále ...
 • Svařování přenosných konstrukcí z hliníkových slitin 

  Autor: Tomáš Langer; Vedoucí práce: Kovanda Karel; Oponent práce: Kolář Vladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
  Diplomová práce se zabývá svařováním přenosných konstrukcí z hliníkových slitin. Teoretická část práce popisuje metody svařování TIG, MIG a CMT vhodné pro robotizované svařování. Dále se věnuje rozboru problematiky ...
 • Vliv Mg částic v matrici organických nátěrových hmot na abrazivní odolnost povlaků 

  Autor: Miroslav Slovinec; Vedoucí práce: Kudláček Jan; Oponent práce: Herrmann František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
  Tato práce se zabývá problematikou otěruvzdorných nátěrových hmot a vlivu hořčíkových částic na jejich otěruvzdorné vlastnosti. Cílem práce je porovnání vlastností Mg pigmentovaných a konvenčních nátěrových systémů. ...
 • Analýza teplotních polí forem pro tlakové lití 

  Autor: Tomáš Vítek; Vedoucí práce: Herman Aleš; Oponent práce: Bochníček Štěpán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
  Tato diplomová práce se zabývá technologií tlakového lití. Konkrétně se zaměřuje na analýzu teplotních polí forem používaných při výrobě odlitků z hliníkových slitin. Teplotní pole jsou zkoumána primárně termografií. ...
 • Vyhodnocení přípustnosti vad odporových bodových svarů pomocí termografického měření 

  Autor: Pavel Mach; Vedoucí práce: Kolařík Ladislav; Oponent práce: Kovář Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
  Diplomová práce se zabývá vyhodnocením přípustnosti vad odporových bodových svarů pomocí radiometrického měření pro ověření možnosti, je-li vyhodnocování tohoto svařovacího procesu pomocí tzv. online termografie proveditelné. ...

Zobrazit další