Now showing items 1-20 of 123

  • CFD simulace usazování malých částic 

   Author: Özgür Tarik Kaplan; Supervisor: Petera Karel; Opponent: Moravec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   The present work focused to find optimal time steps and model setup for the CFD simulation of sedimentation of small particles and performed analysis on real lamella geometry to observe effectiveness for different factors, ...
  • Experimentální testování polymerních membrán pro separaci CO2 z emisních plynů. 

   Author: Daniel Jakub Hrtus; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Šulc Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Táto diplomová práca sa zameriava na membránovú separáciu plynov, presnejšie na separáciu oxidu uhličitého zo spalín. Práca má rešeršnú časť, v ktorej sú opísané princípy membránovej separácie plynov a experimentálnu časť, ...
  • Návrh kontejnerové technologie pro konverzi emisního CO2 na metanol 

   Author: Jonáš Gilík; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Slezak Radoslaw
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Cílem této diplomové práce je vytvořit parametrický simulační model procesu katalytického syntézy metanolu v programu AspenPLUS a navrhnout na základě jeho výsledků small-scale výrobní linku, která se vejde do standartního ...
  • Energetické potřeby malého podniku 

   Author: Martin Lipták; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Dostál Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Táto práca sa zameriava na vyhodnotenie energetických potrieb malého podniku. V teoretickej časti sú spracované výrobné procesy alkoholických destilátov a octu, čo sú hlavné produkty skúmaného podniku, spôsoby využitia ...
  • Návrh extrudéru pro výrobu L profilu 

   Author: Dan Bachtík; Supervisor: Skočilas Jan; Opponent: Jirout Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   V této práci jsou popsány různé metody koextruze a problémy, které během koextruze vznikají. Hlavní zaméření práce je na návrh vytlačovací hlavy pro extrudovaný L profil. Práce obsahuje popis komponent hlavy a její návrh ...
  • Hydraulické separační procesy v technologii úpravy oplachových vod 

   Author: Jan Sýkora; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Bělohlav Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Diplomová práce se zabývá problematikou čištění vod od mechanických nečistot. V dané problematice jsem analyzoval již některé existující technologie, sepsal jejich výhody a nevýhody a následně sestavil řešení, z informací ...
  • Tepelná analýza požárního uzávěru 

   Author: Jiří Svoboda; Supervisor: Petera Karel; Opponent: Pokorný Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Tato práce se zabývá návrhem požárního uzávěru v širším spektru. Práce obsahuje rozbor problematiky požárních uzávěrů a jejich členění. Dále je práce zaměřena na návrh modelu prototypu konkrétního typu požárního uzávěru s ...
  • Návrh metanizační linky 

   Author: Petr Půlpán; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Večeř Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Tato diplomová práce se zabývá metanizací z oxidu uhličitého a vodíku. Rozebírá jednotlivé parametry, které ovlivňují průběh metanizační reakce a zároveň popisuje technologie procesu metanizace různých projektů, ať už v ...
  • Experimentální analýza a modelování energetické náročnosti rozpojování pšeničné slámy 

   Author: Kryštof Ženkl; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Jirout Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Práce se nejdříve věnuje rešerši důležitosti rozpojování lignocelulúozové biomasy před jejím dalším zpracováním. Dále rozebírá principy rozpojování a jednotlivá dezintegrační zařízení. Pak už se věnuje matematickým modelům, ...
  • CFD simulace hydrodynamických podmínek v deskovém fotobioreaktoru 

   Author: Davide Roletto; Supervisor: Bělohlav Vojtěch; Opponent: Petera Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Navrhněte konstrukci vestavby deskového fotobioreaktoru pro homogenizaci proudu kultivačního média. Zpracujte literární a patentovou rešerši existujících konstrukčních variant pro promíchávání a homogenizaci kultivačního ...
  • Návrh aeračního elementu pro deskový fotobioreaktor 

   Author: Vojtěch Klimovič; Supervisor: Bělohlav Vojtěch; Opponent: Šulc Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Diplomová práce je zaměřena na homogenní aeraci fotobioreaktorů a zajištění optimálních kultivačních podmínek mikrořas. Hlavním cílem této práce je návrh a konstrukce aeračního elementu včetně technické dokumentace. V rámci ...
  • Kondenzace s přímým kontaktem médií 

   Author: Lukáš Pavel; Supervisor: Dostál Martin; Opponent: Šulc Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Práce v úvodní části pojednává o samotném procesu kondenzace, jejím využití v průmyslu a používaných kondenzátorech. V rešeršní části práce pojednává o experimentech mnoha autorů zabývajících se směšovací kondenzací. Dále ...
  • Výroba keramických částic v rotační peci 

   Author: Alessandro Sechi; Supervisor: Skočilas Jan; Opponent: Petera Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Keramického kameniva je vyráběno z jílů a břidlic. Z vytěženého jílu se vytvoří granule, které expandují v rotační peci při teplotě 1150°C. Expandovaný granulát je následně schlazen a používá se pro stavební účely. Proveďte ...
  • Hydrodynamicky optimalizovaná míchadla pro technologie čištění a úpravy vod 

   Author: Jakub Nováček; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Kratěna Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-05)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem nového míchadla a následnou simulací jeho základních charakteristik do aplikací pro čištění a úpravu vod. Nejprve je provedena rešerše a teoretický úvod. Následuje návrh vlastního ...
  • Zařízení pro míchání a homogenizaci suspenze papíroviny 

   Author: Martin Tauer; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Dostál Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-05)
   Hlavním cílem této práce je navrhnout a otestovat míchadla vhodná pro míchání suspenze papíroviny. Práce obsahuje teoretické informace potřebné k návrhu míchadel a procesu míchání, popis metodiky použité pro návrh ...
  • CFD simulace proudění v nádrži pro chov ryb 

   Author: Jaroslav Hanák; Supervisor: Petera Karel; Opponent: Dostál Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-09-09)
   V této práci je zkoumána možnost využití CFD pro návrh nádrže na chov ryb. Jsou porovnány jednotlivé výpočetní modely s naměřenými experimentálními výsledky z reálně používané kádě využívané ve výzkumném zařízení. Na základě ...
  • Bioplynová stanice s upgradem na biometan 

   Author: Jakub Miškovský; Supervisor: Štancl Jaromír; Opponent: Šulc Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Tato diplomová práce je technicko-ekonomickou studií upgradu bioplynu na biometan. Teoretická část se věnuje situaci v Evropě a možným technologickým postupům včetně přehledu používaných technologií pro čištění bioplynu. ...
  • Optimisation of spray dryer with nebulisation head 

   Author: Matthew David Dimmock; Supervisor: Skočilas Jan; Opponent: Hoffman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   The use of nanotechnology in the food industry has grown significantly in the last decade. As part of a wider project investigating the novel technology Carbon Dioxide Assisted Spray Nebulisation Drying (CASND), this thesis ...
  • Termoelektrický jev a jeho využití v procesním průmyslu 

   Author: Martin Hejtmánek; Supervisor: Dostál Martin; Opponent: Navrátil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Since thermoelectricity as a manifestation of several physical effect was discovered, it's utilization found it's way into many felds. While it is often not paid much attention in general, use of thermoelectric modules is ...
  • Laboratorní elektrický kalorimetr 

   Author: Martin Malý; Supervisor: Dostál Martin; Opponent: Štancl Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Diplomová práce se zabývá rešerší kalorimetrických metod a typů kalorimetrů. Součástí práce je návrh geometrie kalorimetru včetně detailní výkresové dokumentace, podle které se kalorimetr vyrobil. V závěru práce bylo ...