Now showing items 1-20 of 131

  • Experimentální analýza provozních podmínek mlýnu pro výrobu cvrččí mouky. 

   Author: Jan Pipek; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Hoffman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Diplomová práce se zabývá experimentálním posouzením vlivu suché technologie výroby cvrččí mouky na konečnou jemnost produktu v kontrastu s mokrou technologií. Získané procesní podmínky by při potvrzení hypotéz měly přispět ...
  • Míchání v kulových reaktorech a zásobnících 

   Author: Adam Krupica; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Rieger František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato práce obsahuje energetické zhodnocení tří různých procesů míchání v kulových nádobách. Mezi vybrané metody patří míchání pomocí míchadel, proudu kapaliny a pomocí plynu. Dále byla vyhodnocena schopnost míchadel zajistit ...
  • Příkon míchadel při nestandardní výšce hladiny kapaliny v nádobě 

   Author: Janakiraman Kubendran; Supervisor: Moravec Jiří; Opponent: Skočilas Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Míchání je základním procesem v mnoha průmyslových odvětvích, jako jsou chemikálie, minerály, potraviny, ropa, farmaceutika atd. Spotřeba energie oběžného kola nebo míchadla během míchání bude mít tedy větší dopad na ...
  • Přirozená konvekce v průmyslových aparátech 

   Author: Jan Černý; Supervisor: Dostál Martin; Opponent: Petera Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Diplomová práce se zabývá přestupem tepla vlivem smíšené konvekce. Součástí práce je literární rešerše zaměřená na analytická, experimentální a numerická řešení tohoto problému. Výsledky jsou porovnány s vlastní numerickou ...
  • Kryogenní separace CO2 ze spalin 

   Author: Jonáš Kareis; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Chrz Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a simulačně ověřit proveditelnost kryogenní separace oxidu uhličitého ze spalin pomocí technologie, kde je zdrojem chladu kapalný kyslík, který zároveň zajišťuje kyslíkovou atmosféru ...
  • Experimentální zařízení pro pozorování toku suspenze v trubce 

   Author: Harish Balakrishnan; Supervisor: Moravec Jiří; Opponent: Solnař Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-28)
   V práci byla zpracována literární rešerše zaměřená na zařízení pro měření rychlostních, koncentračních a teplotních profilů. Na základě rešerše bylo navrženo experimentální zařízení, které umožní měřit požadované parametry ...
  • Optimalizace přenosu tepla mezi proudem tekutiny a teplosměnnou plochou 

   Author: Kaan Ege Temiz; Supervisor: Petera Karel; Opponent: Dostál Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-28)
   The use of modified surfaces to improve heat transfer is quite common. When examined from a technological and economic point of view, modifying the heat transfer surface with pits is one of the most suitable techniques. ...
  • Intenzifikace promíchávání a homogenizace kultivačního média v deskovém fotobioreaktoru 

   Author: Tomáš Vonka; Supervisor: Bělohlav Vojtěch; Opponent: Skočilas Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-28)
   Teoretická část diplomové práce popisuje možnosti využití mikrořas a jejich kultivaci v otevřených a uzavřených systémech. Dále je popsáno využití vestaveb v deskovém fotobioreaktoru pro zlepšení kultivace. Praktická část ...
  • CFD simulace usazování malých částic 

   Author: Özgür Tarik Kaplan; Supervisor: Petera Karel; Opponent: Moravec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   The present work focused to find optimal time steps and model setup for the CFD simulation of sedimentation of small particles and performed analysis on real lamella geometry to observe effectiveness for different factors, ...
  • Experimentální testování polymerních membrán pro separaci CO2 z emisních plynů. 

   Author: Daniel Jakub Hrtus; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Šulc Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Táto diplomová práca sa zameriava na membránovú separáciu plynov, presnejšie na separáciu oxidu uhličitého zo spalín. Práca má rešeršnú časť, v ktorej sú opísané princípy membránovej separácie plynov a experimentálnu časť, ...
  • Návrh kontejnerové technologie pro konverzi emisního CO2 na metanol 

   Author: Jonáš Gilík; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Slezak Radoslaw
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Cílem této diplomové práce je vytvořit parametrický simulační model procesu katalytického syntézy metanolu v programu AspenPLUS a navrhnout na základě jeho výsledků small-scale výrobní linku, která se vejde do standartního ...
  • Energetické potřeby malého podniku 

   Author: Martin Lipták; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Dostál Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Táto práca sa zameriava na vyhodnotenie energetických potrieb malého podniku. V teoretickej časti sú spracované výrobné procesy alkoholických destilátov a octu, čo sú hlavné produkty skúmaného podniku, spôsoby využitia ...
  • Návrh extrudéru pro výrobu L profilu 

   Author: Dan Bachtík; Supervisor: Skočilas Jan; Opponent: Jirout Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   V této práci jsou popsány různé metody koextruze a problémy, které během koextruze vznikají. Hlavní zaméření práce je na návrh vytlačovací hlavy pro extrudovaný L profil. Práce obsahuje popis komponent hlavy a její návrh ...
  • Hydraulické separační procesy v technologii úpravy oplachových vod 

   Author: Jan Sýkora; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Bělohlav Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Diplomová práce se zabývá problematikou čištění vod od mechanických nečistot. V dané problematice jsem analyzoval již některé existující technologie, sepsal jejich výhody a nevýhody a následně sestavil řešení, z informací ...
  • Tepelná analýza požárního uzávěru 

   Author: Jiří Svoboda; Supervisor: Petera Karel; Opponent: Pokorný Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Tato práce se zabývá návrhem požárního uzávěru v širším spektru. Práce obsahuje rozbor problematiky požárních uzávěrů a jejich členění. Dále je práce zaměřena na návrh modelu prototypu konkrétního typu požárního uzávěru s ...
  • Návrh metanizační linky 

   Author: Petr Půlpán; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Večeř Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Tato diplomová práce se zabývá metanizací z oxidu uhličitého a vodíku. Rozebírá jednotlivé parametry, které ovlivňují průběh metanizační reakce a zároveň popisuje technologie procesu metanizace různých projektů, ať už v ...
  • Experimentální analýza a modelování energetické náročnosti rozpojování pšeničné slámy 

   Author: Kryštof Ženkl; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Jirout Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Práce se nejdříve věnuje rešerši důležitosti rozpojování lignocelulúozové biomasy před jejím dalším zpracováním. Dále rozebírá principy rozpojování a jednotlivá dezintegrační zařízení. Pak už se věnuje matematickým modelům, ...
  • CFD simulace hydrodynamických podmínek v deskovém fotobioreaktoru 

   Author: Davide Roletto; Supervisor: Bělohlav Vojtěch; Opponent: Petera Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Navrhněte konstrukci vestavby deskového fotobioreaktoru pro homogenizaci proudu kultivačního média. Zpracujte literární a patentovou rešerši existujících konstrukčních variant pro promíchávání a homogenizaci kultivačního ...
  • Návrh aeračního elementu pro deskový fotobioreaktor 

   Author: Vojtěch Klimovič; Supervisor: Bělohlav Vojtěch; Opponent: Šulc Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Diplomová práce je zaměřena na homogenní aeraci fotobioreaktorů a zajištění optimálních kultivačních podmínek mikrořas. Hlavním cílem této práce je návrh a konstrukce aeračního elementu včetně technické dokumentace. V rámci ...
  • Kondenzace s přímým kontaktem médií 

   Author: Lukáš Pavel; Supervisor: Dostál Martin; Opponent: Šulc Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Práce v úvodní části pojednává o samotném procesu kondenzace, jejím využití v průmyslu a používaných kondenzátorech. V rešeršní části práce pojednává o experimentech mnoha autorů zabývajících se směšovací kondenzací. Dále ...