Now showing items 1-20 of 151

  • Experimentální analýza vlivu geometrie ostří střižného mlýnu na velikost částic a energetickou náročnost rozpojení dřevní štěpky 

   Author: Michal Vtípil; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Nalezenec Jiíř
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
   Diplomová práce se zabývá procesem mletí bukové štěpky na střižném mlýnu Retsch SM 300. Představuje vliv geometrie ostří, vliv velikosti ok síta a vliv otáček (rychlosti) na distribuci částic i na energetickou náročnost ...
  • Přestup tepla ve vsádkách míchaných míchadly se zařivenými lopatkami 

   Author: Karolína Volná; Supervisor: Dostál Martin; Opponent: Moravec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
   Tato práce se zabývá přestupem tepla v kapalných vsádkách míchaných míchadly se zakřivenými lopatkami. V teoretické části je popsána geometrie míchadel se zakřivenými lopatkami, typické uspořádání reaktorů a oblasti jejich ...
  • Technicko-ekonomická analýza zvýšené oxygenace při čištění odpadních vod 

   Author: Vojtech Pohanka; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Hoffman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou získávání kyslíku z různých zdrojů pro provzdušňování odpadních vod a jejich ekonomickou náročností. Práce obsahuje bilance vybraných variant technologií pro intenzifikaci čištění ...
  • Separace biometanu z bioplynu 

   Author: Václav Smrž; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Chrz Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
   Diplomová práce je zaměřena na separaci biometanu z bioplynu pomocí malokapacitních zkapalňovacích technologií. V rámci práce byly zvoleny a následně porovnávány dvě technologie vhodné k malokapacitnímu zkapalňování ...
  • Výrobní linka biodegradovatelné kompozitní fólie 

   Author: Šimon Malý; Supervisor: Skočilas Jan; Opponent: Kovač Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
   Diplomová práce se zabývá rešerší výrobních postupů, mechanických vlastností a složením biodegradovatelných kompozitních materiálů. Na základě rešerše je navržen výrobní postup biodegradovatelné kompozitní folie včetně ...
  • Separace CO2 z bioplynu 

   Author: Jaromír Pour; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Chrz Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-26)
   Diplomová práce se zabývá návrhem technologie separace CO2 ze surového bioplynu a jeho zkapalnění. Na základě ověření proveditelnosti byla provedena simulace včetně analýzy a vyhodnocení energetické náročnosti a schopnosti ...
  • Fotobioreaktory pro kultivaci mikrořas v extrémních klimatických podmínkách 

   Author: Karel Šnokhous; Supervisor: Bělohlav Vojtěch; Opponent: Krátký Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-26)
   Diplomová práce se zabývá návrhem kultivačních zařízení vhodných ke kultivaci mikrořas v extrémních klimatických podmínkách Arktidy, Antarktidy a střední Evropy během zimních měsíců. Teoretická část popisuje základní ...
  • Technologie a zařízení pro čištění upotřebeného kuchyňského oleje 

   Author: Anna Deáková; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Krátký Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-26)
   Diplomová práce je zaměřena na technologie čištění a předúpravy upotřebeného kuchyňského oleje se záměrem jeho druhotného využití. Cíli práce jsou na základě rešerše vytvoření koncepčního návrhu automatizované linky na ...
  • Technologie a zařízení pro zpracování gastroodpadů v bioplynových stanicích. 

   Author: Lukáš Adam; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Nalezenec Jiíř
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-26)
   Tato práce se zaměřuje na problematiku využití gastroodpadu jako vstupní suroviny v bioplynových stanicích. Vzhledem k již existujícímu zákazu zkrmování tohoto druhu odpadu zvířatům a připravovanému zákazu skládkování ...
  • Vývoj nových typů statických směšovačů pro trubkové fotobioreaktory 

   Author: Pavel Mareš; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Rieger František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-26)
   Cílem této práce bylo zpracovat literární a patentovou rešerši na jejímž základu byly vyvinuty nové typy statických směšovačů pro trubkové fotobioreaktory. Dále byla sestavena měřící aparatura, na níž byla změřena tlaková ...
  • Aplikace pro návrh ejektoru 

   Author: Filip Randák; Supervisor: Moravec Jiří; Opponent: Dostál Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-26)
   Cílem této práce je vytvořit výpočtovou aplikaci na základě analytického modelu pro návrh nadkritických ejektorů. Teoretická část zeširoka shrnuje problematiku ejektorů, nejprve na všeobecné úrovni, dále v hlubších otázkách ...
  • Laboratorní autosampler 

   Author: Martin Vejvoda; Supervisor: Moravec Jiří; Opponent: Dostál Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Tato práce se zabývá laboratorními autosamplery, komponenty, z kterých jsou složeny, pracovními procesy a konstrukčními řešeními. V konstrukční části je proveden návrh konstrukčního řešení autosampleru a jeho jednotlivých ...
  • Technologie výroby biometanu z bioplynu pomocí inovativní hybridní technologie typu membrána-adsorpce. 

   Author: Martin Zvěřina; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Šulc Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Diplomová práce se zabývá možností separace bioplynu hybridní metodou membrána-adsorpce, který je prezentován binární směsí CH4 : CO2 s koncentrací 60 mol % CH4. Teoretická část se věnuje rešerší dosavadního stavu zušlechťování ...
  • Konstrukce jednonásobné vstřikovací formy 

   Author: Stanislav Šimčák; Supervisor: Skočilas Jan; Opponent: Herman Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Cílem této práce je konstrukční a technologický návrh formy pro kompozitní fitinkový díl „Stutzen“ z oblasti automotive. Oproti současnému řešení je u nového návrhu formy vyžadován nový způsob zaformování, který zabrání ...
  • Technicko-ekonomická analýza linky na výrobu SNG 

   Author: Martin Matějec; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Žižka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
   Diplomová práce je zaměřena na technicko-ekonomickou analýzu linky na výrobu syntetického zemního plynu. V první části práci jsou popsány metody akumulace energie do chemikálií i jiné způsoby ukládání energie. Dále jsou ...
  • Přenos tepla mezi šnekem a kapalinou 

   Author: Jakub Lojek; Supervisor: Dostál Martin; Opponent: Skočilas Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
   Diplomová práce je rozdělena na úvod, rešeršní a praktickou část. V úvodu se zmiňuji o aplikaci šnekového zařízení. Popisuji zde šnekový dopravník, šnekový extrudér a šnekový pyrolýzní reaktor. V rešeršní části se věnuji ...
  • Laboratorní adsorpční jednotka 

   Author: Miroslav Kos; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Matys Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
   Tato diplomová práce se zabývá dělením vzduchu na laboratorní jednotce pomocí adsorpce využívající tlakovou regeneraci adsorbentu (PSA). V první části práce jsou popsány parametry laboratorní jednotky a je popsán způsob ...
  • Separace rtuti ze spalin ve spalovně odpadu 

   Author: Lukáš Bohata; Supervisor: Moravec Jiří; Opponent: Šulc Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
   Tématem této práce je návrh technologie pro separaci rtuti ze spalin ve spalovně odpadu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Na základě zjištěných informací v teoretické části je v praktické části navržena ...
  • Experimentální analýza účinnosti separace CO2 z modelového emisního plynu pomocí membránového procesu. 

   Author: Viktor Mojžiš; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Válek Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
   Práce se zabývá schopností polymerního membránového modulu separovat idealizované spaliny. Nejdříve (kapitola 2) je zkoumána motivace pro zodpovědný přístup k emisím skleníkových plynů, zejména CO2. Dále je vyhodnoceno ...
  • Termodynamické oběhy pracující v nadkritické oblasti 

   Author: Daniel Kříž; Supervisor: Dostál Martin; Opponent: Vojáček Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
   V rámci této diplomové práce byl vytvořen přehled připravovaných i již realizovaných oběhů pracujících s pracovní látkou tvořenou oxidem uhličitým v nadkritickém stavu. Následně byl sestaven 1-D termo-hydraulický model ...