Zobrazují se záznamy 1-20 z 109

  • Zařízení a technologie na výrobu vodíku 

   Autor: Kristián Karkusz; Vedoucí práce: Šulc Radek; Oponent práce: Krátký Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-29)
   Témou bakalárskej práce je technológia výroby vodíka pomocou rozličných metód. Dôraz je kladený na výrobu vodíka pomocou obnovitelných zdrojov energie a využitie procesov Power-to-X. Práca obsahuje aj metódy skladovania a ...
  • CFD analýza pelet krmiva v nádrži pro chov ryb 

   Autor: Qais Elia Hanna Anz; Vedoucí práce: Petera Karel; Oponent práce: Papáček Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   The purpose of the study was to investigate two feeding pellet types, and assess their mean residence time in a simulated cylindrical fish tank with baffle, by the help of computational fluid dynamics. Properties of pellets ...
  • Optimalizace konstrukce deskového fotobioreaktoru pro kultivaci mikrořas v polárních klimatických podmínkách 

   Autor: Karel Šnokhous; Vedoucí práce: Bělohlav Vojtěch; Oponent práce: Krátký Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Bakalářská práce se zabývá kultivací mikrořas v otevřených a uzavřených kultivačních systémech a také návrhem, úpravou a optimalizací deskového fotobioreaktoru poloprovozních rozměrů, který je určený ke kultivaci řas v ...
  • Čištění odpadní vody ve sklářském průmyslu 

   Autor: Karolína Volná; Vedoucí práce: Šulc Radek; Oponent práce: Hoffman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Cílem této práce bylo na základě poskytnutých dat z firmy Preciosa sestavit model linky na čištění vod vzniklých po broušení a leštění skla, a pro celou linku sestavit výpočtový bilanční model. Pomocí programu Excel byl ...
  • Technologie záchytu a zpracování CO2 v konceptu biorafinerie 

   Autor: Anna Deáková; Vedoucí práce: Krátký Lukáš; Oponent práce: Šulc Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Bakalářská práce je zaměřena na způsoby využití oxidu uhličitého v konceptu biorafinerie. Hlavním cílem práce je na základě rešerše shrnout poznatky o technologických parametrech a vytvořit přehled existujících zařízení v ...
  • Experimentální testování polymerních membrán pro separaci CO2 z emisních plynů 

   Autor: Jaromír Pour; Vedoucí práce: Krátký Lukáš; Oponent práce: Seghman Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Bakalářská práce je v první části zaměřena na rešerši membránové separace CO2 ve světě. Dále obsahuje popis experimentálního měření a vyhodnocení separace modelových spalin membránovým modulem P2-1.2 na membránové jednotce ...
  • Zvyšování výkonu výměníků v PC technice 

   Autor: Petr Havránek; Vedoucí práce: Solnař Stanislav; Oponent práce: Vajc Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Bakalářská práce se zabývá tepelnými výměníky ve vodním okruhu používané pro chlazení PC techniky. V první části je tématem problematika metod sdílení tepla a jeho bilance. Následně je provedeno shrnutí a porovnání ...
  • Vytlačovací hlava pro vyfukování vláken z taveniny polymeru 

   Autor: Ondřej Volf; Vedoucí práce: Skočilas Jan; Oponent práce: Moravec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Bakalářská práce se zabývá procesem vyfukování nanovláken pomocí melt-blown technologie a popisem používaného extrudéru. Představuje nejen zpracovatelský stroj, ale i výběr vhodných materiálů či specifika ...
  • Energetická optimalizace technologického procesu 

   Autor: Šimon Malý; Vedoucí práce: Dostál Martin; Oponent práce: Filip Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá rešerší energetických bilancí a optimalizací technologických procesů. Dále je popsán návrh rozšíření a optimalizace daného chladícího okruhu včetně vytvoření PFD, PID schémat a 3D modelu.
  • Systém hašení mlhou 

   Autor: Lukáš Adam; Vedoucí práce: Skočilas Jan; Oponent práce: Pokorný Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Tato práce se zabývá principy a mechanismy hašení vodní mlhou, především u stabilních hasicích zařízení. Dále obsahuje patentovou rešerši důležitých vynálezů z tohoto oboru. Součástí práce je návrh, výroba a testování ...
  • Návrh olejové nádoby pro mazací systém motoru studentské formule 

   Autor: Barbora Ďurkovičová; Vedoucí práce: Jirout Tomáš; Oponent práce: Krátký Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Cílem práce je navrhnout olejovou nádobu pro uskladnění a odvzdušnění oleje pro systém suché vany vozu studentské formuli. Bubliny vzduchu v oleji, který maže součásti motoru, snižují účinnost mazání, a proto musí být z ...
  • Tokové vlastnosti tavenin polymerů 

   Autor: Martin Vejvoda; Vedoucí práce: Skočilas Jan; Oponent práce: Moravec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Tato práce se zabývá reologickými vlastnostmi tavenin polymerů, metodami jejich měření a výpočtů. V experimentální části se zaměřuje na měření a výpočet závislosti smykových napětí na smykových rychlostech pro vybrané materiály.
  • Porovnání emisí CO2 v životním cyklu elektromobilu a automobilu se spalovacím motorem 

   Autor: Agáta Baťhová; Vedoucí práce: Moravec Jiří; Oponent práce: Bělohlav Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Cílem této bakalářské práce je zhodnotit, je-li v České republice emisně výhodnější vyrobit, provozovat, udržovat a likvidovat elektromobil či automobil se spalovacím motorem. K tomuto účelu byly použity informace uvedené ...
  • Zkapalňování a využití LNG 

   Autor: Václav Smrž; Vedoucí práce: Šulc Radek; Oponent práce: Dostál Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Bakalářská práce typu literární rešerše pojednávající o technologiích zkapalňování plynů se zaměřením na vzduch a zemní plyn. Práce se věnuje úpravě zemního plynu, jeho zkapalňování, transportu, skladování a následnému ...
  • Nové postupy v pivovarnictví 

   Autor: Pavel Mareš; Vedoucí práce: Štancl Jaromír; Oponent práce: Solnař Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Práce představuje postupy a technologii vaření piva. Následně představuje vybrané moderní postupy v pivovarnictví (studené chmelení, náhražky sladu, vaření bezlepkových piv). Dále se práce věnuje technické realizaci ...
  • Návrh větrného tunelu 

   Autor: Muhammad Iqbal Suleman; Vedoucí práce: Solnař Stanislav; Oponent práce: Rensa Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-05)
   Tato práce navrhuje metodologii návrhu malého nízkorýchlostního aerodynamického tunelu, který lze 3D tisknout interně. Univerzita má v současné době malý otevřený větrný tunel, ale existuje poptávka po větším pro experimentální ...
  • Energetická náročnost rozpojení hornin a minerálů 

   Autor: Jan Ledvinka; Vedoucí práce: Krátký Lukáš; Oponent práce: Jirout Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
   Tato bakalářská práce se zabývá rozpojením či také zdrobňováním hornin, tj. jejich drcením či mletím. Představí problematiku získání požadované jemnosti zrn, základní principy zdrobňování a energetickou náročností tohoto ...
  • Interval výměny filtrační vložky 

   Autor: Omar Alif Abdelhakim Allam; Vedoucí práce: Netušil Michal; Oponent práce: Šulc Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   Spalovací motor vyžaduje čistý vzduch, aby mohl bez problémů fungovat po celou dobu životnosti. Z tohoto důvodu je třeba, aby vzduchový filtr v systému sání vzduchu fungoval jako bariéra mezi okolním vzduchem, jímž jsou ...
  • Šíření světelného záření v řasových fotobioreaktorech 

   Autor: Rehmat Ullah Usman Ullah; Vedoucí práce: Petera Karel; Oponent práce: Papáček Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   V práci byl proveden výzkum metod CFD zaměřených na šíření světla ve fotobioreaktorech řas pomocí radiačních modelů v softwaru ANSYS Fluent. Software ANSYS Fluent nabízí různé modely záření, které lze použít pro simulaci ...
  • Tvorba umělého sněhu 

   Autor: Jakub Lojek; Vedoucí práce: Netušil Michal; Oponent práce: Šulc Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   Tato práce se zabývá tvorbou umělého sněhu, parametry tvorby a zařízením pro tvorbu umělého sněhu. V úvodní teoretické části jsou popsány objevy sněhových krystalů a jejich klasifikace, laboratorní zařízení pro tvorbu ...