Recently added

Now showing items 1-20 of 72

  • Experimentální stanovení charakteristiky odstředivého čerpadla 

   Author: Vojtěch Klimovič; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Krátký Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Na základě literární rešerše je definováno jednotlivých typů čerpadel a jejich charakteristik potřebných pro připojení čerpadla do potrubní sítě. Práce se věnuje návrhu hydraulické měřící tratě pro stanovení výkonnostní ...
  • Strojní zařízení pro výrobu sýrů 

   Author: Lukáš Pavel; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Hoffman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Bakalářská práce se zaměřuje na výrobu sýrů a používaná strojní zařízení. Obsahuje schéma linky na výrobu sýrů a na přípravu mléka. V práci je také uveden přehled vyráběných typů sýrů a princip jejich výroby.
  • Příkonové charakteristiky míchadel 

   Author: Elhosiny Ibrahim Amir Mohamed Amir; Supervisor: Moravec Jiří; Opponent: Skočilas Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Prace se zabyva experimentalnim stanovenim prikonovych charakteristik mechanicky michane nadoby s centralnim michadlem a to pro ruzne typy michadel, ruzna geometricka usporadani michaneho systemu a pro dve ruzne kapaliny, ...
  • Tok heterogenních látek potrubím 

   Author: Pavlíček Petr; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Solnař Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Tato práce ve svém úvodu popisuje základní vlastnosti proudění heterogenních látek potrubím. Jedná se o disperze kapalina-pevná látka, kapalina-plyn, kapalina-kapalina a plyn-pevná látka. Následně se zaměřuje na proudění ...
  • Olejový chladič turbovrtulového motoru 

   Author: Štrobl Ondřej; Supervisor: Dostál Martin; Opponent: Solnař Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   V bakalářské práci je uveden postup základního výběru olejového chladiče a postup zjištění potřebných hmotnostních toků chladícího vzduchu. Dále byly provedeny CFD výpočty pro zjištění hmotnostních toků vzduchu v kanálu ...
  • Zařízení pro míchání průmyslových suspenzí 

   Author: Streltsov Nikita; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Rieger František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato práce je zaměřena na popis míchacího zařízení pro míchání průmyslových suspenzi. První část práce je věnována teoretické rešerši, která se skládá z úvodu o míchání a procesu míchání se zaměřením na míchání suspenzí, ...
  • Konstruování uzavřených fotobioreaktorů 

   Author: Hrtus Daniel Jakub; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Bělohlav Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Bakalárska práca je zameraná na proces produkcie biomasy z mikrorias , konkrétne na aparát pri tomto procese používaný - fotobioreaktor. Cieľom práce je vypracovať prehľad konštrukčných variantov fotobioreaktorov, špecificky ...
  • Protikorozní ochrana strojů a zařízení 

   Author: Douda Jakub; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Hoffman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Tato práce je věnována korozi v chemickém průmyslu. V úvodu se zabývá obecným popisem korozního napadení. Dále se věnuje preventivním opatřením u vybraných strojů a zařízení používaných v chemickém průmyslu. Popisuje ...
  • Biofiltrační jednotka pro čištění plynů 

   Author: Nováček Jakub; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Jirout Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním uspořádáním biofiltrační jednotky. V první části je obecně popsán biofiltr. Další část se zabývá patentovou rešerší. Na závěr je provedeno experimentální měření tlakové ztráty ...
  • Mechanická dezintegrace v technologiích termochemického zpracování odpadů 

   Author: Bímon Václav; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Jirout Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Hlavním cílem této bakalářské práce je seznámení se s technologiemi termomechanického zpracování, tedy pyrolýzou a zplyňováním, a nalezení efektivní technologie předúpravy typických vstupních surovin. Dále práce obsahuje ...
  • Extrudér pro medicínské aplikace 

   Author: Gilík Jonáš; Supervisor: Štancl Jaromír; Opponent: Skočilas Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Tato práce popisuje kolagen, jeho typy, strukturu, syntézu a vlastnosti. Dále se věnuje popisu toku materiálu při extruzi látky mezikruhovou geometrií a reologickým vlastnostem kolagenního materiálu. Čtenář je seznámen s ...
  • Dochlazování turbovrtulového motoru 

   Author: Hodek Martin; Supervisor: Dostál Martin; Opponent: Hyhlík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Bakalářská práce řeší problematiku přenosu tepla v rámci přirozeně chlazené gondoly turbovrtulového motoru. Jedná se o numerickou studii přestupu tepla přirozenou konvekcí a radiací v programu ANSYS CFD. V teoretické části ...
  • Zařízení pro dopravu vysokoviskózních látek a suspenzí 

   Author: Křivský Tomáš; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Skočilas Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Bakalářská práce se zabývá řešením dopravy vysokoviskózních látek a suspenzí. Součástí práce je souhrn průmyslově používaných čerpadel včetně uvedení principu funkce, základních parametrů a zástupců z řad výrobců. V závěru ...
  • Pyrolýza v praxi 

   Author: Medek Jan; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Seghman Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Hlavním cílem této rešeršní bakalářské práce je shromáždit a stručně informovat o pyrolýzní technologii, o možnostech jejího využití v oblasti materiálově - energetického zpracování odpadů a provést rozbor technologického ...
  • Gely v potravinářském průmyslu 

   Author: Houska Martin; Supervisor: Skočilas Jan; Opponent: Štancl Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-03)
   Bakalářská práce je zaměřena na rešerši v oblasti využití gelů v potravinářském průmyslu. V úvodu je zde uvedena definice gelu z více úhlů pohledu. V následujících částech se práce zabývá reologií a jednotlivými příklady ...
  • Optimalizace výrobního procesu vstřikování plastů 

   Author: Lipták Martin; Supervisor: Skočilas Jan; Opponent: Moravec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Práca je zameraná na technológiu vstrekovania plastov, proces vstrekovania a vplyv technologických parametrov na kvalitu a mechanické vlastnosti výrobku. Teoretická časť obsahuje úvod do polymérov, popis vstrekovacieho ...
  • Transportní vlastnosti kolagenu 

   Author: Stoklas David; Supervisor: Skočilas Jan; Opponent: Štancl Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Práce se zabývá vlastnostmi kolagenní hmoty. Řeší její strukturu, fyzikální vlastnosti a v prvé řadě její reologické vlastnosti. Zjištěné parametry jsou použity pro výpočet tlakové ztráty v potrubí. Následně je pro zadané ...
  • Výrobní proces vstřikování kompozitního materiálu 

   Author: Voldřich Antonín; Supervisor: Skočilas Jan; Opponent: Krebs Stefan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Tato práce se zabývá procesem vstřikování plastových kompozitů a vlivem nastavení vstřikovacího stroje na mechanické vlastnosti výrobků. Obsahem teoretické části je popis polymerních materiálů, výrobních strojů, vstřikovacího ...
  • Linka na třídění odpadů a biomasy pro jejich následné zpracování 

   Author: Tauer Martin; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Krátký Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Hlavním cílem této práce je navrhnout třídící linku v laboratorním měřítku, která bude schopna spolehlivě připravit zejména odpadní biomasu pro následné zpracování. Práce obsahuje popis technologie této linky a koncepční ...
  • Zařízení pro zpracování ropy 

   Author: Bolek Matouš; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Netušil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-11)
   Cílem práce bylo vypracovat literární rešerši se zaměřením na zařízení pro zpracování ropy. Hlavní témata ke zpracování byla těžba, vlastnosti, skladování a přeprava ropy, typy rafinerií a hlavní části a zařízení používané ...