Now showing items 1-20 of 115

  • Aerace deskového fotobioreaktoru 

   Author: Adam Bejšák; Supervisor: Bělohlav Vojtěch; Opponent: Šulc Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Bakalářská práce je zaměřena na provzdušňování deskového fotobioreaktoru. Byla zpracována rešerše popisující ideální provozní podmínky pro kultivaci mikrořas a existující konstrukční varianty kultivačních systémů. Na základě ...
  • Nové technologie uchovávání potravin – studená plazma 

   Author: Jana Kvapilová; Supervisor: Skočilas Jan; Opponent: Hoffman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Práce je zaměřena na teoretickou rešerši nových potravinářských technologií pro zlepšení trvanlivosti potraviny. Dále pak obsahuje koncepční návrh výrobní linky s využitím zdroje studené plazmy. Návrh je doplněn výpočtem ...
  • Dávkování substrátu v automatickém stroji pro výrobu sazenic 

   Author: Tomáš Vodenka; Supervisor: Štancl Jaromír; Opponent: Moravec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Tato práce se zabývá možnostmi dopravování rašeliny do pracovního prostoru automatického stroje na výrobu sazenic. V praktické části se zaměřuje na měření reologických vlastností suspenze rašeliny s vodou. Na závěr je ...
  • Dávkování papírové vlákniny v automatickém stroji pro výrobu sazenic 

   Author: Jakub Čech; Supervisor: Štancl Jaromír; Opponent: Jirout Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Bakalářská práce se zaměřuje v rešeršní části na výrobu papíru, papírové vlákniny a papíroviny, dále na výrobu buničiny z recyklovaného papíru. Pozornost je věnována také čerpání buničiny v papírenském průmyslu. Závěr ...
  • Návrh linky na výrobu konzumovatelných obalů 

   Author: Richard Holeček; Supervisor: Štancl Jaromír; Opponent: Skočilas Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   V teoretické části práce se zabývám deskripcí materiálů jak samotných konzumovatelných obalů, tak forem k jejich vytvoření. Dále je v teoretické části zpracována patentová rešerše, kde je uvedeno několik vybraných patentů ...
  • Návrh systému dávkování drcené lignocelulózové biomasy do laboratorního nožového mlýnu. 

   Author: Michal Vtípil; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Bělohlav Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Bakalářská práce se zabývá procesem mletí biomasy, je zaměřená především na kontinuální dávkování štěpky, slámy a senáže do nožového mlýna. Popisuje strukturu biomasy, způsoby jejího mletí, základní typy mlýnů a detailněji ...
  • Zařízení a technologie na výrobu vodíku 

   Author: Kristián Karkusz; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Krátký Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-29)
   Témou bakalárskej práce je technológia výroby vodíka pomocou rozličných metód. Dôraz je kladený na výrobu vodíka pomocou obnovitelných zdrojov energie a využitie procesov Power-to-X. Práca obsahuje aj metódy skladovania a ...
  • CFD analýza pelet krmiva v nádrži pro chov ryb 

   Author: Qais Elia Hanna Anz; Supervisor: Petera Karel; Opponent: Papáček Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   The purpose of the study was to investigate two feeding pellet types, and assess their mean residence time in a simulated cylindrical fish tank with baffle, by the help of computational fluid dynamics. Properties of pellets ...
  • Optimalizace konstrukce deskového fotobioreaktoru pro kultivaci mikrořas v polárních klimatických podmínkách 

   Author: Karel Šnokhous; Supervisor: Bělohlav Vojtěch; Opponent: Krátký Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Bakalářská práce se zabývá kultivací mikrořas v otevřených a uzavřených kultivačních systémech a také návrhem, úpravou a optimalizací deskového fotobioreaktoru poloprovozních rozměrů, který je určený ke kultivaci řas v ...
  • Čištění odpadní vody ve sklářském průmyslu 

   Author: Karolína Volná; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Hoffman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Cílem této práce bylo na základě poskytnutých dat z firmy Preciosa sestavit model linky na čištění vod vzniklých po broušení a leštění skla, a pro celou linku sestavit výpočtový bilanční model. Pomocí programu Excel byl ...
  • Technologie záchytu a zpracování CO2 v konceptu biorafinerie 

   Author: Anna Deáková; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Šulc Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Bakalářská práce je zaměřena na způsoby využití oxidu uhličitého v konceptu biorafinerie. Hlavním cílem práce je na základě rešerše shrnout poznatky o technologických parametrech a vytvořit přehled existujících zařízení v ...
  • Experimentální testování polymerních membrán pro separaci CO2 z emisních plynů 

   Author: Jaromír Pour; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Seghman Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Bakalářská práce je v první části zaměřena na rešerši membránové separace CO2 ve světě. Dále obsahuje popis experimentálního měření a vyhodnocení separace modelových spalin membránovým modulem P2-1.2 na membránové jednotce ...
  • Zvyšování výkonu výměníků v PC technice 

   Author: Petr Havránek; Supervisor: Solnař Stanislav; Opponent: Vajc Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Bakalářská práce se zabývá tepelnými výměníky ve vodním okruhu používané pro chlazení PC techniky. V první části je tématem problematika metod sdílení tepla a jeho bilance. Následně je provedeno shrnutí a porovnání ...
  • Vytlačovací hlava pro vyfukování vláken z taveniny polymeru 

   Author: Ondřej Volf; Supervisor: Skočilas Jan; Opponent: Moravec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Bakalářská práce se zabývá procesem vyfukování nanovláken pomocí melt-blown technologie a popisem používaného extrudéru. Představuje nejen zpracovatelský stroj, ale i výběr vhodných materiálů či specifika ...
  • Energetická optimalizace technologického procesu 

   Author: Šimon Malý; Supervisor: Dostál Martin; Opponent: Filip Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá rešerší energetických bilancí a optimalizací technologických procesů. Dále je popsán návrh rozšíření a optimalizace daného chladícího okruhu včetně vytvoření PFD, PID schémat a 3D modelu.
  • Systém hašení mlhou 

   Author: Lukáš Adam; Supervisor: Skočilas Jan; Opponent: Pokorný Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Tato práce se zabývá principy a mechanismy hašení vodní mlhou, především u stabilních hasicích zařízení. Dále obsahuje patentovou rešerši důležitých vynálezů z tohoto oboru. Součástí práce je návrh, výroba a testování ...
  • Návrh olejové nádoby pro mazací systém motoru studentské formule 

   Author: Barbora Ďurkovičová; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Krátký Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Cílem práce je navrhnout olejovou nádobu pro uskladnění a odvzdušnění oleje pro systém suché vany vozu studentské formuli. Bubliny vzduchu v oleji, který maže součásti motoru, snižují účinnost mazání, a proto musí být z ...
  • Tokové vlastnosti tavenin polymerů 

   Author: Martin Vejvoda; Supervisor: Skočilas Jan; Opponent: Moravec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Tato práce se zabývá reologickými vlastnostmi tavenin polymerů, metodami jejich měření a výpočtů. V experimentální části se zaměřuje na měření a výpočet závislosti smykových napětí na smykových rychlostech pro vybrané materiály.
  • Porovnání emisí CO2 v životním cyklu elektromobilu a automobilu se spalovacím motorem 

   Author: Agáta Baťhová; Supervisor: Moravec Jiří; Opponent: Bělohlav Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Cílem této bakalářské práce je zhodnotit, je-li v České republice emisně výhodnější vyrobit, provozovat, udržovat a likvidovat elektromobil či automobil se spalovacím motorem. K tomuto účelu byly použity informace uvedené ...
  • Zkapalňování a využití LNG 

   Author: Václav Smrž; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Dostál Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Bakalářská práce typu literární rešerše pojednávající o technologiích zkapalňování plynů se zaměřením na vzduch a zemní plyn. Práce se věnuje úpravě zemního plynu, jeho zkapalňování, transportu, skladování a následnému ...