Now showing items 1-20 of 124

  • Návrh formy pro výrobu konzumovatelných obalů 

   Author: Mikuláš Melichar; Supervisor: Štancl Jaromír; Opponent: Hoffman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
   Práce se zabývá ekologickým řešením výroby kelímků, možnými materiály formy na kelímky, a teoretickým návrhem samotné formy pomocí výpočtů pro zvolené otrubové těsto. Provedli jsme měření vlastností těsta na texturometru ...
  • Technologie extrakce aromatických látek z bylin 

   Author: Ondřej Dvořáček; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Moravec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem modelového extraktoru pro získávání aromatických látek z bylin. První část je věnována teorii o extrakci, následně jsou uvedeny základní typy extraktorů včetně průzkumu trhu a výhod ...
  • Přestup tepla při chlazení elektronické součástky 

   Author: Giang Truong Nguyen; Supervisor: Skočilas Jan; Opponent: Štancl Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-08)
   The contents of this work are aimed at the impact of thermal paste parameters on heat transfer during the cooling process for electrical devices. It was suggested to use both water and air matters in two straightforward ...
  • Separace mikrořas z kultivačního media pomocí flokulantů 

   Author: Lucie Scholleová; Supervisor: Bělohlav Vojtěch; Opponent: Krátký Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-08)
   Účelem této práce bylo experimentálně zhodnotit funkčnost použití flokulantů pro separaci mikrořas z kultivačního media. V rámci práce byla spracovaná rešerše na technologie používané ke kultivaci a separaci mikrořas. V ...
  • Automatická charakterizace partikulárních látek pomocí sedimentace 

   Author: Paranjit Pareshbhai Patel; Supervisor: Netušil Michal; Opponent: Patil Sujit Prakash
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Tato práce se zabývá automatickou charakterizací pevných částic sedimentací. Práce se zabývá popisem částic, rozdělením velikosti částic, sedimentací, sedimentací suspendovaných částic, sedimentační křivkou včetně základů ...
  • Laboratorní tenkovrstvý fotobioreaktor. 

   Author: Jakub Jankovec; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Jirout Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Hlavním tématem této bakalářské práce jsou tenkovrstvé fotobioreaktory, čemuž je věnovaná rešeršní a praktická část práce. Dále je v této práci definován pojem mikrořasy, jejich vlastnosti, kultivační požadavky, základní ...
  • Výroba a zpracování nanoprášků pro potravinářský průmysl 

   Author: Matouš Beran; Supervisor: Skočilas Jan; Opponent: Štancl Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Tato práce se zaměřuje na výrobu nanoprášků a jejich využití v potravinářském průmyslu. Jsou zde popsány způsoby výroby nanoprášků a jejich možné použití v potravinářském, či farmaceutickém průmyslu. Druhá část je zaměřena ...
  • Separace mikrořas z kultivačního média 

   Author: Kryštof Dudek; Supervisor: Bělohlav Vojtěch; Opponent: Krátký Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Předmětem této práce jsou dnes dostupné metody separace mikrořas. První část práce obsahuje literární a patentovou rešerši zabývající se dostupnými metodami. V druhé části bude vybrána jedna metoda, která bude dále ...
  • Mechanická stabilita kompozitních trubek z uhlíkových vláken v laboratořích pracujících s urychlovači částic. 

   Author: Ali Mohamed Salih Sadig; Supervisor: Hadraba Daniel; Opponent: Dub Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Tato práce je zaměřena na pochopení stability kompozitních trubek z uhlíkových vláken při působení vakua a ionizujícího záření. Jsou uvedeny obecné informace o vakuu, záření, uhlíkových vláknech, kompozitech, trubkách pod ...
  • Aerace deskového fotobioreaktoru 

   Author: Adam Bejšák; Supervisor: Bělohlav Vojtěch; Opponent: Šulc Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Bakalářská práce je zaměřena na provzdušňování deskového fotobioreaktoru. Byla zpracována rešerše popisující ideální provozní podmínky pro kultivaci mikrořas a existující konstrukční varianty kultivačních systémů. Na základě ...
  • Nové technologie uchovávání potravin – studená plazma 

   Author: Jana Kvapilová; Supervisor: Skočilas Jan; Opponent: Hoffman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Práce je zaměřena na teoretickou rešerši nových potravinářských technologií pro zlepšení trvanlivosti potraviny. Dále pak obsahuje koncepční návrh výrobní linky s využitím zdroje studené plazmy. Návrh je doplněn výpočtem ...
  • Dávkování substrátu v automatickém stroji pro výrobu sazenic 

   Author: Tomáš Vodenka; Supervisor: Štancl Jaromír; Opponent: Moravec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Tato práce se zabývá možnostmi dopravování rašeliny do pracovního prostoru automatického stroje na výrobu sazenic. V praktické části se zaměřuje na měření reologických vlastností suspenze rašeliny s vodou. Na závěr je ...
  • Návrh linky na výrobu konzumovatelných obalů 

   Author: Richard Holeček; Supervisor: Štancl Jaromír; Opponent: Skočilas Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   V teoretické části práce se zabývám deskripcí materiálů jak samotných konzumovatelných obalů, tak forem k jejich vytvoření. Dále je v teoretické části zpracována patentová rešerše, kde je uvedeno několik vybraných patentů ...
  • Dávkování papírové vlákniny v automatickém stroji pro výrobu sazenic 

   Author: Jakub Čech; Supervisor: Štancl Jaromír; Opponent: Jirout Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Bakalářská práce se zaměřuje v rešeršní části na výrobu papíru, papírové vlákniny a papíroviny, dále na výrobu buničiny z recyklovaného papíru. Pozornost je věnována také čerpání buničiny v papírenském průmyslu. Závěr ...
  • Návrh systému dávkování drcené lignocelulózové biomasy do laboratorního nožového mlýnu. 

   Author: Michal Vtípil; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Bělohlav Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Bakalářská práce se zabývá procesem mletí biomasy, je zaměřená především na kontinuální dávkování štěpky, slámy a senáže do nožového mlýna. Popisuje strukturu biomasy, způsoby jejího mletí, základní typy mlýnů a detailněji ...
  • Zařízení a technologie na výrobu vodíku 

   Author: Kristián Karkusz; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Krátký Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-29)
   Témou bakalárskej práce je technológia výroby vodíka pomocou rozličných metód. Dôraz je kladený na výrobu vodíka pomocou obnovitelných zdrojov energie a využitie procesov Power-to-X. Práca obsahuje aj metódy skladovania a ...
  • CFD analýza pelet krmiva v nádrži pro chov ryb 

   Author: Qais Elia Hanna Anz; Supervisor: Petera Karel; Opponent: Papáček Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   The purpose of the study was to investigate two feeding pellet types, and assess their mean residence time in a simulated cylindrical fish tank with baffle, by the help of computational fluid dynamics. Properties of pellets ...
  • Optimalizace konstrukce deskového fotobioreaktoru pro kultivaci mikrořas v polárních klimatických podmínkách 

   Author: Karel Šnokhous; Supervisor: Bělohlav Vojtěch; Opponent: Krátký Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Bakalářská práce se zabývá kultivací mikrořas v otevřených a uzavřených kultivačních systémech a také návrhem, úpravou a optimalizací deskového fotobioreaktoru poloprovozních rozměrů, který je určený ke kultivaci řas v ...
  • Čištění odpadní vody ve sklářském průmyslu 

   Author: Karolína Volná; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Hoffman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Cílem této práce bylo na základě poskytnutých dat z firmy Preciosa sestavit model linky na čištění vod vzniklých po broušení a leštění skla, a pro celou linku sestavit výpočtový bilanční model. Pomocí programu Excel byl ...
  • Technologie záchytu a zpracování CO2 v konceptu biorafinerie 

   Author: Anna Deáková; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Šulc Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Bakalářská práce je zaměřena na způsoby využití oxidu uhličitého v konceptu biorafinerie. Hlavním cílem práce je na základě rešerše shrnout poznatky o technologických parametrech a vytvořit přehled existujících zařízení v ...