Recently added

Now showing items 1-20 of 77

  • Problematika měření povrchové teploty pomoci tepelných krystalů 

   Author: Patrik Vyhlídal; Supervisor: Solnař Stanislav; Opponent: Dostál Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Tato práce se zabývá aplikací termochromních kapalných krystalů pro měření povrchové teploty. V první části práce je obecně uvedena problematika měření teplot. Podrobněji jsou zde pak rozebrány kapalné krystaly, a to ...
  • Konstrukce a provoz zařízení pro farmaceutický průymysl 

   Author: Kryštof Ženkl; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Skočilas Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Bakalářská práce se zabývá procesy a zařízeními, které jsou ve farmaceutickém průmyslu. Dále je v práci návrh a výpočet míchacího zařízení. Nakonec je v práci návrh basic-designu konkrétního míchacího aparátu pro míchání ...
  • Návrh vytlačovací hlavy extruderu 

   Author: Dan Bachtík; Supervisor: Skočilas Jan; Opponent: Vlach Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   V této práci jsou popsány druhy vytlačovacích strojů a proces vytlačování materiálu, včetně popisu všech nezbytných parametrů. Hlavní zaměření práce je na oplášťovací hlavu. Práce obsahuje popis komponent hlavy a také návrh ...
  • Návrh varny domácího mikropivovaru 

   Author: Tomáš Vonka; Supervisor: Štancl Jaromír; Opponent: Solnař Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Rešeršní část bakalářské popisuje: technologického postupu výroby piva v průmyslovém pivovaru, popis principu domácího mikropivovaru a porovnání na trhu dostupných mikropivovarů. Praktická část spočívá v návrhu varny ...
  • Bilancování a modelování procesů 

   Author: Daniel Kříž; Supervisor: Dostál Martin; Opponent: Vajc Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Bakalářská práce se zabývá rešerší komerčních i volně dostupných programů pro tvorbu stacionárních i dynamických modelů. Použití vybraných programů je podrobně ukázáno na modelu expanzní cirkulační odparky a procesu vakuového ...
  • Experimentální stanovení charakteristiky odstředivého čerpadla 

   Author: Vojtěch Klimovič; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Krátký Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Na základě literární rešerše je definováno jednotlivých typů čerpadel a jejich charakteristik potřebných pro připojení čerpadla do potrubní sítě. Práce se věnuje návrhu hydraulické měřící tratě pro stanovení výkonnostní ...
  • Strojní zařízení pro výrobu sýrů 

   Author: Lukáš Pavel; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Hoffman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Bakalářská práce se zaměřuje na výrobu sýrů a používaná strojní zařízení. Obsahuje schéma linky na výrobu sýrů a na přípravu mléka. V práci je také uveden přehled vyráběných typů sýrů a princip jejich výroby.
  • Příkonové charakteristiky míchadel 

   Author: Elhosiny Ibrahim Amir Mohamed Amir; Supervisor: Moravec Jiří; Opponent: Skočilas Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Prace se zabyva experimentalnim stanovenim prikonovych charakteristik mechanicky michane nadoby s centralnim michadlem a to pro ruzne typy michadel, ruzna geometricka usporadani michaneho systemu a pro dve ruzne kapaliny, ...
  • Tok heterogenních látek potrubím 

   Author: Pavlíček Petr; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Solnař Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Tato práce ve svém úvodu popisuje základní vlastnosti proudění heterogenních látek potrubím. Jedná se o disperze kapalina-pevná látka, kapalina-plyn, kapalina-kapalina a plyn-pevná látka. Následně se zaměřuje na proudění ...
  • Olejový chladič turbovrtulového motoru 

   Author: Štrobl Ondřej; Supervisor: Dostál Martin; Opponent: Solnař Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   V bakalářské práci je uveden postup základního výběru olejového chladiče a postup zjištění potřebných hmotnostních toků chladícího vzduchu. Dále byly provedeny CFD výpočty pro zjištění hmotnostních toků vzduchu v kanálu ...
  • Zařízení pro míchání průmyslových suspenzí 

   Author: Streltsov Nikita; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Rieger František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato práce je zaměřena na popis míchacího zařízení pro míchání průmyslových suspenzi. První část práce je věnována teoretické rešerši, která se skládá z úvodu o míchání a procesu míchání se zaměřením na míchání suspenzí, ...
  • Konstruování uzavřených fotobioreaktorů 

   Author: Hrtus Daniel Jakub; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Bělohlav Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Bakalárska práca je zameraná na proces produkcie biomasy z mikrorias , konkrétne na aparát pri tomto procese používaný - fotobioreaktor. Cieľom práce je vypracovať prehľad konštrukčných variantov fotobioreaktorov, špecificky ...
  • Protikorozní ochrana strojů a zařízení 

   Author: Douda Jakub; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Hoffman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Tato práce je věnována korozi v chemickém průmyslu. V úvodu se zabývá obecným popisem korozního napadení. Dále se věnuje preventivním opatřením u vybraných strojů a zařízení používaných v chemickém průmyslu. Popisuje ...
  • Biofiltrační jednotka pro čištění plynů 

   Author: Nováček Jakub; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Jirout Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním uspořádáním biofiltrační jednotky. V první části je obecně popsán biofiltr. Další část se zabývá patentovou rešerší. Na závěr je provedeno experimentální měření tlakové ztráty ...
  • Mechanická dezintegrace v technologiích termochemického zpracování odpadů 

   Author: Bímon Václav; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Jirout Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Hlavním cílem této bakalářské práce je seznámení se s technologiemi termomechanického zpracování, tedy pyrolýzou a zplyňováním, a nalezení efektivní technologie předúpravy typických vstupních surovin. Dále práce obsahuje ...
  • Extrudér pro medicínské aplikace 

   Author: Gilík Jonáš; Supervisor: Štancl Jaromír; Opponent: Skočilas Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Tato práce popisuje kolagen, jeho typy, strukturu, syntézu a vlastnosti. Dále se věnuje popisu toku materiálu při extruzi látky mezikruhovou geometrií a reologickým vlastnostem kolagenního materiálu. Čtenář je seznámen s ...
  • Dochlazování turbovrtulového motoru 

   Author: Hodek Martin; Supervisor: Dostál Martin; Opponent: Hyhlík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Bakalářská práce řeší problematiku přenosu tepla v rámci přirozeně chlazené gondoly turbovrtulového motoru. Jedná se o numerickou studii přestupu tepla přirozenou konvekcí a radiací v programu ANSYS CFD. V teoretické části ...
  • Zařízení pro dopravu vysokoviskózních látek a suspenzí 

   Author: Křivský Tomáš; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Skočilas Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Bakalářská práce se zabývá řešením dopravy vysokoviskózních látek a suspenzí. Součástí práce je souhrn průmyslově používaných čerpadel včetně uvedení principu funkce, základních parametrů a zástupců z řad výrobců. V závěru ...
  • Pyrolýza v praxi 

   Author: Medek Jan; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Seghman Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Hlavním cílem této rešeršní bakalářské práce je shromáždit a stručně informovat o pyrolýzní technologii, o možnostech jejího využití v oblasti materiálově - energetického zpracování odpadů a provést rozbor technologického ...
  • Gely v potravinářském průmyslu 

   Author: Houska Martin; Supervisor: Skočilas Jan; Opponent: Štancl Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-03)
   Bakalářská práce je zaměřena na rešerši v oblasti využití gelů v potravinářském průmyslu. V úvodu je zde uvedena definice gelu z více úhlů pohledu. V následujících částech se práce zabývá reologií a jednotlivými příklady ...