Now showing items 1-20 of 132

  • Tepelná baterie pro vytápění rodinného domu 

   Author: Matěj Ryvola; Supervisor: Skočilas Jan; Opponent: Štancl Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
   Bakalářská práce se zabývá studií proveditelnosti tepelné baterie pro potřeby vytápění rodinného domu. Součástí je rešerše materiálů a přístupů používaných k uchovávání tepelné energie. V praktické části se zabývá návrhem ...
  • Zařízení pro dopravu vodíku 

   Author: Edoardo Tasini; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Krátký Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá možností přepravy vodíku smícháním do existující infrastruktury plynovodů. Během celé práce bylo provedeno zkoumání technologií používaných ve vodíkovém průmyslu. Dále byly v rámci fází ...
  • Indoor pěstování rostlin v průmyslovém měřítku 

   Author: Eduard Balík; Supervisor: Skočilas Jan; Opponent: Kosmáková Janatová Anežka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
   Tato práce navazuje na specifickou metodu indoor pěstování, a to fogponii. Pracujeme zde s pěstitelským modulem, určeným ke kultivaci rostlin touto metodou. Na modulu jsme provedli potřebné úpravy k zajištění schopnosti ...
  • Návrh statického směšovače pro trubkové fotobioreaktory 

   Author: Jonáš Horáček; Supervisor: Bělohlav Vojtěch; Opponent: Moravec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
   Cílem této práce bylo zpracovat literární a patentovou rešerši statických směšovačů. Na základě této rešerše byly vyvinuty nové geometrie statických směšovačů pro trubkové fotobioreaktory, které byly následně vyrobeny ...
  • Chladící věže 

   Author: Vojtěch Bláha; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Půlpán Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá ekonomickou náročností provozu suché a hybridní chladicí věže. Teoretická část práce vysvětluje základní principy sdílení tepla a uvádí rozdělení chladicích věží podle konstrukčního uspořádání. ...
  • Systémy akumulace mechanické energie 

   Author: Josef Hynek; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Dostál Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
   Práce se zabývá problematikou systémů akumulace mechanické energie. Cílem práce je v první části obecně popsat systémy akumulace energie a dále popsat mechanické způsoby akumulace energie a představit jejich princip. Druhá ...
  • Linka pro čištění lahví v systému recyklace UCO 

   Author: Maksim Nagornykh; Supervisor: Moravec Jiří; Opponent: Štancl Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
   Tato práce se zabývá návrhem linky pro čištění plastových láhví. Na začátku práce jsou navržené různé varianty linek pro čištění láhví. Dále jsou popsána jednotlivá zařízení, která by umožnila provádět tento proces. S ...
  • Optické experimentální metody vizualizace toku 

   Author: Antonín Sterzik; Supervisor: Solnař Stanislav; Opponent: Krupica Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
   Tématem této bakalářské práce jsou experimentální metody vizualizace toku. První částí je literární rešerše, kde jsou nejdříve vysvětleny principy, na základě kterých optické metody vizualizace toku fungují, a poté jsou ...
  • Návrh formy pro výrobu konzumovatelných obalů 

   Author: Mikuláš Melichar; Supervisor: Štancl Jaromír; Opponent: Hoffman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
   Práce se zabývá ekologickým řešením výroby kelímků, možnými materiály formy na kelímky, a teoretickým návrhem samotné formy pomocí výpočtů pro zvolené otrubové těsto. Provedli jsme měření vlastností těsta na texturometru ...
  • Technologie extrakce aromatických látek z bylin 

   Author: Ondřej Dvořáček; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Moravec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem modelového extraktoru pro získávání aromatických látek z bylin. První část je věnována teorii o extrakci, následně jsou uvedeny základní typy extraktorů včetně průzkumu trhu a výhod ...
  • Přestup tepla při chlazení elektronické součástky 

   Author: Giang Truong Nguyen; Supervisor: Skočilas Jan; Opponent: Štancl Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-08)
   The contents of this work are aimed at the impact of thermal paste parameters on heat transfer during the cooling process for electrical devices. It was suggested to use both water and air matters in two straightforward ...
  • Separace mikrořas z kultivačního media pomocí flokulantů 

   Author: Lucie Scholleová; Supervisor: Bělohlav Vojtěch; Opponent: Krátký Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-08)
   Účelem této práce bylo experimentálně zhodnotit funkčnost použití flokulantů pro separaci mikrořas z kultivačního media. V rámci práce byla spracovaná rešerše na technologie používané ke kultivaci a separaci mikrořas. V ...
  • Automatická charakterizace partikulárních látek pomocí sedimentace 

   Author: Paranjit Pareshbhai Patel; Supervisor: Netušil Michal; Opponent: Patil Sujit Prakash
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Tato práce se zabývá automatickou charakterizací pevných částic sedimentací. Práce se zabývá popisem částic, rozdělením velikosti částic, sedimentací, sedimentací suspendovaných částic, sedimentační křivkou včetně základů ...
  • Laboratorní tenkovrstvý fotobioreaktor. 

   Author: Jakub Jankovec; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Jirout Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Hlavním tématem této bakalářské práce jsou tenkovrstvé fotobioreaktory, čemuž je věnovaná rešeršní a praktická část práce. Dále je v této práci definován pojem mikrořasy, jejich vlastnosti, kultivační požadavky, základní ...
  • Výroba a zpracování nanoprášků pro potravinářský průmysl 

   Author: Matouš Beran; Supervisor: Skočilas Jan; Opponent: Štancl Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Tato práce se zaměřuje na výrobu nanoprášků a jejich využití v potravinářském průmyslu. Jsou zde popsány způsoby výroby nanoprášků a jejich možné použití v potravinářském, či farmaceutickém průmyslu. Druhá část je zaměřena ...
  • Separace mikrořas z kultivačního média 

   Author: Kryštof Dudek; Supervisor: Bělohlav Vojtěch; Opponent: Krátký Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Předmětem této práce jsou dnes dostupné metody separace mikrořas. První část práce obsahuje literární a patentovou rešerši zabývající se dostupnými metodami. V druhé části bude vybrána jedna metoda, která bude dále ...
  • Mechanická stabilita kompozitních trubek z uhlíkových vláken v laboratořích pracujících s urychlovači částic. 

   Author: Ali Mohamed Salih Sadig; Supervisor: Hadraba Daniel; Opponent: Dub Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Tato práce je zaměřena na pochopení stability kompozitních trubek z uhlíkových vláken při působení vakua a ionizujícího záření. Jsou uvedeny obecné informace o vakuu, záření, uhlíkových vláknech, kompozitech, trubkách pod ...
  • Aerace deskového fotobioreaktoru 

   Author: Adam Bejšák; Supervisor: Bělohlav Vojtěch; Opponent: Šulc Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Bakalářská práce je zaměřena na provzdušňování deskového fotobioreaktoru. Byla zpracována rešerše popisující ideální provozní podmínky pro kultivaci mikrořas a existující konstrukční varianty kultivačních systémů. Na základě ...
  • Nové technologie uchovávání potravin – studená plazma 

   Author: Jana Kvapilová; Supervisor: Skočilas Jan; Opponent: Hoffman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Práce je zaměřena na teoretickou rešerši nových potravinářských technologií pro zlepšení trvanlivosti potraviny. Dále pak obsahuje koncepční návrh výrobní linky s využitím zdroje studené plazmy. Návrh je doplněn výpočtem ...
  • Dávkování substrátu v automatickém stroji pro výrobu sazenic 

   Author: Tomáš Vodenka; Supervisor: Štancl Jaromír; Opponent: Moravec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
   Tato práce se zabývá možnostmi dopravování rašeliny do pracovního prostoru automatického stroje na výrobu sazenic. V praktické části se zaměřuje na měření reologických vlastností suspenze rašeliny s vodou. Na závěr je ...