Recently added

Now showing items 1-20 of 70

  • Příkonové charakteristiky míchadel 

   Author: Elhosiny Ibrahim Amir Mohamed Amir; Supervisor: Moravec Jiří; Opponent: Skočilas Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Prace se zabyva experimentalnim stanovenim prikonovych charakteristik mechanicky michane nadoby s centralnim michadlem a to pro ruzne typy michadel, ruzna geometricka usporadani michaneho systemu a pro dve ruzne kapaliny, ...
  • Tok heterogenních látek potrubím 

   Author: Pavlíček Petr; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Solnař Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Tato práce ve svém úvodu popisuje základní vlastnosti proudění heterogenních látek potrubím. Jedná se o disperze kapalina-pevná látka, kapalina-plyn, kapalina-kapalina a plyn-pevná látka. Následně se zaměřuje na proudění ...
  • Olejový chladič turbovrtulového motoru 

   Author: Štrobl Ondřej; Supervisor: Dostál Martin; Opponent: Solnař Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   V bakalářské práci je uveden postup základního výběru olejového chladiče a postup zjištění potřebných hmotnostních toků chladícího vzduchu. Dále byly provedeny CFD výpočty pro zjištění hmotnostních toků vzduchu v kanálu ...
  • Zařízení pro míchání průmyslových suspenzí 

   Author: Streltsov Nikita; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Rieger František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato práce je zaměřena na popis míchacího zařízení pro míchání průmyslových suspenzi. První část práce je věnována teoretické rešerši, která se skládá z úvodu o míchání a procesu míchání se zaměřením na míchání suspenzí, ...
  • Konstruování uzavřených fotobioreaktorů 

   Author: Hrtus Daniel Jakub; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Bělohlav Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Bakalárska práca je zameraná na proces produkcie biomasy z mikrorias , konkrétne na aparát pri tomto procese používaný - fotobioreaktor. Cieľom práce je vypracovať prehľad konštrukčných variantov fotobioreaktorov, špecificky ...
  • Protikorozní ochrana strojů a zařízení 

   Author: Douda Jakub; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Hoffman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Tato práce je věnována korozi v chemickém průmyslu. V úvodu se zabývá obecným popisem korozního napadení. Dále se věnuje preventivním opatřením u vybraných strojů a zařízení používaných v chemickém průmyslu. Popisuje ...
  • Biofiltrační jednotka pro čištění plynů 

   Author: Nováček Jakub; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Jirout Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním uspořádáním biofiltrační jednotky. V první části je obecně popsán biofiltr. Další část se zabývá patentovou rešerší. Na závěr je provedeno experimentální měření tlakové ztráty ...
  • Mechanická dezintegrace v technologiích termochemického zpracování odpadů 

   Author: Bímon Václav; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Jirout Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Hlavním cílem této bakalářské práce je seznámení se s technologiemi termomechanického zpracování, tedy pyrolýzou a zplyňováním, a nalezení efektivní technologie předúpravy typických vstupních surovin. Dále práce obsahuje ...
  • Extrudér pro medicínské aplikace 

   Author: Gilík Jonáš; Supervisor: Štancl Jaromír; Opponent: Skočilas Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Tato práce popisuje kolagen, jeho typy, strukturu, syntézu a vlastnosti. Dále se věnuje popisu toku materiálu při extruzi látky mezikruhovou geometrií a reologickým vlastnostem kolagenního materiálu. Čtenář je seznámen s ...
  • Dochlazování turbovrtulového motoru 

   Author: Hodek Martin; Supervisor: Dostál Martin; Opponent: Hyhlík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Bakalářská práce řeší problematiku přenosu tepla v rámci přirozeně chlazené gondoly turbovrtulového motoru. Jedná se o numerickou studii přestupu tepla přirozenou konvekcí a radiací v programu ANSYS CFD. V teoretické části ...
  • Zařízení pro dopravu vysokoviskózních látek a suspenzí 

   Author: Křivský Tomáš; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Skočilas Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Bakalářská práce se zabývá řešením dopravy vysokoviskózních látek a suspenzí. Součástí práce je souhrn průmyslově používaných čerpadel včetně uvedení principu funkce, základních parametrů a zástupců z řad výrobců. V závěru ...
  • Pyrolýza v praxi 

   Author: Medek Jan; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Seghman Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Hlavním cílem této rešeršní bakalářské práce je shromáždit a stručně informovat o pyrolýzní technologii, o možnostech jejího využití v oblasti materiálově - energetického zpracování odpadů a provést rozbor technologického ...
  • Gely v potravinářském průmyslu 

   Author: Houska Martin; Supervisor: Skočilas Jan; Opponent: Štancl Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-03)
   Bakalářská práce je zaměřena na rešerši v oblasti využití gelů v potravinářském průmyslu. V úvodu je zde uvedena definice gelu z více úhlů pohledu. V následujících částech se práce zabývá reologií a jednotlivými příklady ...
  • Optimalizace výrobního procesu vstřikování plastů 

   Author: Lipták Martin; Supervisor: Skočilas Jan; Opponent: Moravec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Práca je zameraná na technológiu vstrekovania plastov, proces vstrekovania a vplyv technologických parametrov na kvalitu a mechanické vlastnosti výrobku. Teoretická časť obsahuje úvod do polymérov, popis vstrekovacieho ...
  • Transportní vlastnosti kolagenu 

   Author: Stoklas David; Supervisor: Skočilas Jan; Opponent: Štancl Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Práce se zabývá vlastnostmi kolagenní hmoty. Řeší její strukturu, fyzikální vlastnosti a v prvé řadě její reologické vlastnosti. Zjištěné parametry jsou použity pro výpočet tlakové ztráty v potrubí. Následně je pro zadané ...
  • Výrobní proces vstřikování kompozitního materiálu 

   Author: Voldřich Antonín; Supervisor: Skočilas Jan; Opponent: Krebs Stefan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Tato práce se zabývá procesem vstřikování plastových kompozitů a vlivem nastavení vstřikovacího stroje na mechanické vlastnosti výrobků. Obsahem teoretické části je popis polymerních materiálů, výrobních strojů, vstřikovacího ...
  • Linka na třídění odpadů a biomasy pro jejich následné zpracování 

   Author: Tauer Martin; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Krátký Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Hlavním cílem této práce je navrhnout třídící linku v laboratorním měřítku, která bude schopna spolehlivě připravit zejména odpadní biomasu pro následné zpracování. Práce obsahuje popis technologie této linky a koncepční ...
  • Zařízení pro zpracování ropy 

   Author: Bolek Matouš; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Netušil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-11)
   Cílem práce bylo vypracovat literární rešerši se zaměřením na zařízení pro zpracování ropy. Hlavní témata ke zpracování byla těžba, vlastnosti, skladování a přeprava ropy, typy rafinerií a hlavní části a zařízení používané ...
  • Čistírny odpadních vod: zpracování kalu 

   Author: Podolka Jan; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Hoffman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
   Bakalářská práce se zabývá zpracováním kalu, který vzniká při čištění odpadních vod. Kal je hlavním odpadním produktem, který vzniká při čištění odpadních vod. Odpadní voda, která přitéká na čistírnu odpadních vod (dále ...
  • Energetická řešení vzdálených oblastí 

   Author: Miškovský Jakub; Supervisor: Netušil Michal; Opponent: Štancl Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-21)
   Teoretická část této práce se zabývá různými zdroji energie, které mohou být použity v odlehlých oblastech, případně skladováním takto vyrobené energie. Praktická je o hledání vhodného technického řešení pro zadaný případ, ...