Collections in this community

Recent Submissions

 • Aerace deskového fotobioreaktoru 

  Author: Adam Bejšák; Supervisor: Bělohlav Vojtěch; Opponent: Šulc Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
  Bakalářská práce je zaměřena na provzdušňování deskového fotobioreaktoru. Byla zpracována rešerše popisující ideální provozní podmínky pro kultivaci mikrořas a existující konstrukční varianty kultivačních systémů. Na základě ...
 • Nové technologie uchovávání potravin – studená plazma 

  Author: Jana Kvapilová; Supervisor: Skočilas Jan; Opponent: Hoffman Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
  Práce je zaměřena na teoretickou rešerši nových potravinářských technologií pro zlepšení trvanlivosti potraviny. Dále pak obsahuje koncepční návrh výrobní linky s využitím zdroje studené plazmy. Návrh je doplněn výpočtem ...
 • Dávkování substrátu v automatickém stroji pro výrobu sazenic 

  Author: Tomáš Vodenka; Supervisor: Štancl Jaromír; Opponent: Moravec Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
  Tato práce se zabývá možnostmi dopravování rašeliny do pracovního prostoru automatického stroje na výrobu sazenic. V praktické části se zaměřuje na měření reologických vlastností suspenze rašeliny s vodou. Na závěr je ...
 • Návrh linky na výrobu konzumovatelných obalů 

  Author: Richard Holeček; Supervisor: Štancl Jaromír; Opponent: Skočilas Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
  V teoretické části práce se zabývám deskripcí materiálů jak samotných konzumovatelných obalů, tak forem k jejich vytvoření. Dále je v teoretické části zpracována patentová rešerše, kde je uvedeno několik vybraných patentů ...
 • Dávkování papírové vlákniny v automatickém stroji pro výrobu sazenic 

  Author: Jakub Čech; Supervisor: Štancl Jaromír; Opponent: Jirout Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
  Bakalářská práce se zaměřuje v rešeršní části na výrobu papíru, papírové vlákniny a papíroviny, dále na výrobu buničiny z recyklovaného papíru. Pozornost je věnována také čerpání buničiny v papírenském průmyslu. Závěr ...
 • Návrh systému dávkování drcené lignocelulózové biomasy do laboratorního nožového mlýnu. 

  Author: Michal Vtípil; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Bělohlav Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
  Bakalářská práce se zabývá procesem mletí biomasy, je zaměřená především na kontinuální dávkování štěpky, slámy a senáže do nožového mlýna. Popisuje strukturu biomasy, způsoby jejího mletí, základní typy mlýnů a detailněji ...
 • Experimentální analýza provozních podmínek mlýnu pro výrobu cvrččí mouky. 

  Author: Jan Pipek; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Hoffman Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Diplomová práce se zabývá experimentálním posouzením vlivu suché technologie výroby cvrččí mouky na konečnou jemnost produktu v kontrastu s mokrou technologií. Získané procesní podmínky by při potvrzení hypotéz měly přispět ...
 • Míchání v kulových reaktorech a zásobnících 

  Author: Adam Krupica; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Rieger František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Tato práce obsahuje energetické zhodnocení tří různých procesů míchání v kulových nádobách. Mezi vybrané metody patří míchání pomocí míchadel, proudu kapaliny a pomocí plynu. Dále byla vyhodnocena schopnost míchadel zajistit ...
 • Příkon míchadel při nestandardní výšce hladiny kapaliny v nádobě 

  Author: Janakiraman Kubendran; Supervisor: Moravec Jiří; Opponent: Skočilas Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Míchání je základním procesem v mnoha průmyslových odvětvích, jako jsou chemikálie, minerály, potraviny, ropa, farmaceutika atd. Spotřeba energie oběžného kola nebo míchadla během míchání bude mít tedy větší dopad na ...
 • Přirozená konvekce v průmyslových aparátech 

  Author: Jan Černý; Supervisor: Dostál Martin; Opponent: Petera Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Diplomová práce se zabývá přestupem tepla vlivem smíšené konvekce. Součástí práce je literární rešerše zaměřená na analytická, experimentální a numerická řešení tohoto problému. Výsledky jsou porovnány s vlastní numerickou ...
 • Kryogenní separace CO2 ze spalin 

  Author: Jonáš Kareis; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Chrz Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a simulačně ověřit proveditelnost kryogenní separace oxidu uhličitého ze spalin pomocí technologie, kde je zdrojem chladu kapalný kyslík, který zároveň zajišťuje kyslíkovou atmosféru ...
 • Zařízení a technologie na výrobu vodíku 

  Author: Kristián Karkusz; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Krátký Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-29)
  Témou bakalárskej práce je technológia výroby vodíka pomocou rozličných metód. Dôraz je kladený na výrobu vodíka pomocou obnovitelných zdrojov energie a využitie procesov Power-to-X. Práca obsahuje aj metódy skladovania a ...
 • Experimentální zařízení pro pozorování toku suspenze v trubce 

  Author: Harish Balakrishnan; Supervisor: Moravec Jiří; Opponent: Solnař Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-28)
  V práci byla zpracována literární rešerše zaměřená na zařízení pro měření rychlostních, koncentračních a teplotních profilů. Na základě rešerše bylo navrženo experimentální zařízení, které umožní měřit požadované parametry ...
 • Optimalizace přenosu tepla mezi proudem tekutiny a teplosměnnou plochou 

  Author: Kaan Ege Temiz; Supervisor: Petera Karel; Opponent: Dostál Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-28)
  The use of modified surfaces to improve heat transfer is quite common. When examined from a technological and economic point of view, modifying the heat transfer surface with pits is one of the most suitable techniques. ...
 • Intenzifikace promíchávání a homogenizace kultivačního média v deskovém fotobioreaktoru 

  Author: Tomáš Vonka; Supervisor: Bělohlav Vojtěch; Opponent: Skočilas Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-28)
  Teoretická část diplomové práce popisuje možnosti využití mikrořas a jejich kultivaci v otevřených a uzavřených systémech. Dále je popsáno využití vestaveb v deskovém fotobioreaktoru pro zlepšení kultivace. Praktická část ...
 • CFD analýza pelet krmiva v nádrži pro chov ryb 

  Author: Qais Elia Hanna Anz; Supervisor: Petera Karel; Opponent: Papáček Štěpán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  The purpose of the study was to investigate two feeding pellet types, and assess their mean residence time in a simulated cylindrical fish tank with baffle, by the help of computational fluid dynamics. Properties of pellets ...
 • CFD simulace usazování malých částic 

  Author: Özgür Tarik Kaplan; Supervisor: Petera Karel; Opponent: Moravec Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  The present work focused to find optimal time steps and model setup for the CFD simulation of sedimentation of small particles and performed analysis on real lamella geometry to observe effectiveness for different factors, ...
 • Optimalizace konstrukce deskového fotobioreaktoru pro kultivaci mikrořas v polárních klimatických podmínkách 

  Author: Karel Šnokhous; Supervisor: Bělohlav Vojtěch; Opponent: Krátký Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Bakalářská práce se zabývá kultivací mikrořas v otevřených a uzavřených kultivačních systémech a také návrhem, úpravou a optimalizací deskového fotobioreaktoru poloprovozních rozměrů, který je určený ke kultivaci řas v ...
 • Čištění odpadní vody ve sklářském průmyslu 

  Author: Karolína Volná; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Hoffman Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Cílem této práce bylo na základě poskytnutých dat z firmy Preciosa sestavit model linky na čištění vod vzniklých po broušení a leštění skla, a pro celou linku sestavit výpočtový bilanční model. Pomocí programu Excel byl ...
 • Technologie záchytu a zpracování CO2 v konceptu biorafinerie 

  Author: Anna Deáková; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Šulc Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Bakalářská práce je zaměřena na způsoby využití oxidu uhličitého v konceptu biorafinerie. Hlavním cílem práce je na základě rešerše shrnout poznatky o technologických parametrech a vytvořit přehled existujících zařízení v ...

View more