Recent Submissions

 • Problematika měření povrchové teploty pomoci tepelných krystalů 

  Author: Patrik Vyhlídal; Supervisor: Solnař Stanislav; Opponent: Dostál Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
  Tato práce se zabývá aplikací termochromních kapalných krystalů pro měření povrchové teploty. V první části práce je obecně uvedena problematika měření teplot. Podrobněji jsou zde pak rozebrány kapalné krystaly, a to ...
 • Konstrukce a provoz zařízení pro farmaceutický průymysl 

  Author: Kryštof Ženkl; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Skočilas Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
  Bakalářská práce se zabývá procesy a zařízeními, které jsou ve farmaceutickém průmyslu. Dále je v práci návrh a výpočet míchacího zařízení. Nakonec je v práci návrh basic-designu konkrétního míchacího aparátu pro míchání ...
 • Návrh vytlačovací hlavy extruderu 

  Author: Dan Bachtík; Supervisor: Skočilas Jan; Opponent: Vlach Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
  V této práci jsou popsány druhy vytlačovacích strojů a proces vytlačování materiálu, včetně popisu všech nezbytných parametrů. Hlavní zaměření práce je na oplášťovací hlavu. Práce obsahuje popis komponent hlavy a také návrh ...
 • Návrh varny domácího mikropivovaru 

  Author: Tomáš Vonka; Supervisor: Štancl Jaromír; Opponent: Solnař Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
  Rešeršní část bakalářské popisuje: technologického postupu výroby piva v průmyslovém pivovaru, popis principu domácího mikropivovaru a porovnání na trhu dostupných mikropivovarů. Praktická část spočívá v návrhu varny ...
 • Bilancování a modelování procesů 

  Author: Daniel Kříž; Supervisor: Dostál Martin; Opponent: Vajc Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
  Bakalářská práce se zabývá rešerší komerčních i volně dostupných programů pro tvorbu stacionárních i dynamických modelů. Použití vybraných programů je podrobně ukázáno na modelu expanzní cirkulační odparky a procesu vakuového ...
 • Vsřikování zkušebního tělesa pro tahovou zkoušku 

  Author: Santhosh Reddy Bemmireddy; Supervisor: Moravec Jiří; Opponent: Solnař Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
  This master thesis deals with the literature survey on injection molding machine construction, working and process parameters. And also, optimizing process parameters of the injection molding machine in plastic manufacturing ...
 • CFD analýza toku partikulární látky 

  Author: Malav Sudhirkumar Soni; Supervisor: Petera Karel; Opponent: Kysela Bohuš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
  In this study, CFD analysis of a particulate flow inside rotating kiln has been carried out. For this analysis purpose, ANSYS Fluent software is used. ANSYS Fluent offers various models for simulation of particulate flow ...
 • Decentralizovaná technologie výroba vodíku 

  Author: Venkat Subramani Subbiah; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Trejbal Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
  Práce se v první části věnuje shrnutí informací o možnostech decentralizované výroby vodíku, zejména pak parnímu reformingu a elektrolýze vody. Praktická část se věnuje hmotověenergetické bilanci procesů s důrazem na využití ...
 • CFD analýza toku v nádrži pro chov ryb 

  Author: Murat Ipek; Supervisor: Petera Karel; Opponent: Papáček Štěpán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
  A CFD analysis of flow in a fish tank was performed in ANSYS Fluent using the realizable k- ε model with enhanced wall treatment. A grid independence study which was based on the average velocity showed discretization ...
 • CFD analýza přestupu tepla v míchané nádobě se středovou trubkou 

  Author: Luis Alberto Torres Tapia; Supervisor: Petera Karel; Opponent: Dostál Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
  Computational fluid dynamics (CFD) analysis of heat transfer in agitated vessel with a draft tube was performed by using Moving Reference Frame (MRF) approach and SST k-w model in ANSYS Fluent. First, simulations for ...
 • Návrh extrudéru pro cévní náhrady 

  Author: Petr Morávek; Supervisor: Skočilas Jan; Opponent: Marčík Boris
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
  Tato práce se zabývá rešerší zaměřenou na umělé a neumělé cévní náhrady, na kolagen a druhy kolagenů. Dále zpracovává návrh medicínského extrudéru na výrobu umělé cévy z kolagenní hmoty. Z tohoto návrhu pak zpracovává ...
 • Laboratorní absorpční jednotka 

  Author: Alexandr Ussik; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Bojas Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
  Zachycování oxidu uhličitého z různých zdrojů emise pomocí alkylaminů je velmi perspektivní a rozvijící technologií v této době. Pro procesy zachycení po spalování, čištění syntézního nebo zemního plynu chemická absorpce ...
 • Přestup tepla v cilindro-kónickém fermentačním tanku 

  Author: Karel Ilavský; Supervisor: Štancl Jaromír; Opponent: Kysela Bohuš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
  Diplomová práce se zabývá chlazením piva v cylindro-kónických fermentačních tanků z kvasné teploty na teplotu ležení. Nejprve byly pro vypočet přenosu tepla nalezeny korelace Nusseltova čísla uvnitř tanku. Dále byl vytvořen ...
 • Energetická analýza výrobní linky sušeného mléka 

  Author: Sumit Upadhyay; Supervisor: Štancl Jaromír; Opponent: Žitný Rudolf
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
  Připravit přehled literatury zaměřený na problematiku výroby sušeného mléka, použitého zařízení, postupů a jeho energetické zvýšení účinnosti. Analýza současného stavu linky na zpracování sušeného mléka (včetně schématu ...
 • Způsoby separace CO2 

  Author: Stanislav Viktora; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Trejbal Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
  Tato diplomová práce se zabývá způsoby separace CO2. Popisuje možné kroky ke snížení produkce CO2 do atmosféry v rámci technologie zachycení, a uložení nebo dalšího využití CO2. Výpočetní část je zaměřena na simulační model ...
 • Bilance pyrolýzy odpadů s lignocelulózovým základem 

  Author: Jan Papoušek; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Svobodová Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
  Tato práce obsahuje rešerši o odpadovém hospodářství, procesu pyrolýzy a jeho technickém řešení. Je zde popsán vytvořený model popisující zpracování odpadu s lignocelulózovým základem metodou pyrolýzy a pro účel práce je ...
 • Zpracování a čištění syntézního plynu 

  Author: Milan Novák; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Netušil Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
  Tato diplomová práce se zabývá způsoby čištění syntézního plynu. Popisuje různé požadavky na čistotu syntézního plynu pro různé aplikace, a jak požadované čistoty dosáhnout. Výpočetní část je zaměřena na hmotnostní bilanci, ...
 • Měření reologických vlasností kolagenní hmoty 

  Author: Jan Štípek; Supervisor: Skočilas Jan; Opponent: Žitný Rudolf
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Tato diplomová práce se zabývá studiem reologických vlastností kolagenní hmoty používané v potravinářském průmyslu. V experimentální části je kolagen proměřován na kapilárním vytlačovacím reometru. Nejprve je vytlačován ...
 • Vyšetřování zkušebního úseku malého větrného tunelu 

  Author: Alav Tugsan; Supervisor: Netušil Michal; Opponent: Petera Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Větrný tunel je důležité zařízení pro zkoušení aerodynamických vlastností různých těles. Výkon tunelu závisí na charakteristice proudění vzduchu procházejícího zkušebním úsekem. Obsahem této práce je průzkum tlakových a ...
 • Experimentální stanovení charakteristiky odstředivého čerpadla 

  Author: Vojtěch Klimovič; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Krátký Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Na základě literární rešerše je definováno jednotlivých typů čerpadel a jejich charakteristik potřebných pro připojení čerpadla do potrubní sítě. Práce se věnuje návrhu hydraulické měřící tratě pro stanovení výkonnostní ...

View more