Poslední příspěvky

 • Optimalizace výrobního procesu vstřikování plastů 

  Autor: Lipták Martin; Vedoucí práce: Skočilas Jan; Oponent práce: Moravec Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  Práca je zameraná na technológiu vstrekovania plastov, proces vstrekovania a vplyv technologických parametrov na kvalitu a mechanické vlastnosti výrobku. Teoretická časť obsahuje úvod do polymérov, popis vstrekovacieho ...
 • Transportní vlastnosti kolagenu 

  Autor: Stoklas David; Vedoucí práce: Skočilas Jan; Oponent práce: Štancl Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  Práce se zabývá vlastnostmi kolagenní hmoty. Řeší její strukturu, fyzikální vlastnosti a v prvé řadě její reologické vlastnosti. Zjištěné parametry jsou použity pro výpočet tlakové ztráty v potrubí. Následně je pro zadané ...
 • Výrobní proces vstřikování kompozitního materiálu 

  Autor: Voldřich Antonín; Vedoucí práce: Skočilas Jan; Oponent práce: Krebs Stefan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  Tato práce se zabývá procesem vstřikování plastových kompozitů a vlivem nastavení vstřikovacího stroje na mechanické vlastnosti výrobků. Obsahem teoretické části je popis polymerních materiálů, výrobních strojů, vstřikovacího ...
 • Linka na třídění odpadů a biomasy pro jejich následné zpracování 

  Autor: Tauer Martin; Vedoucí práce: Jirout Tomáš; Oponent práce: Krátký Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  Hlavním cílem této práce je navrhnout třídící linku v laboratorním měřítku, která bude schopna spolehlivě připravit zejména odpadní biomasu pro následné zpracování. Práce obsahuje popis technologie této linky a koncepční ...
 • Analýza vlivu rozmístění sušených objektů na proces sušení 

  Autor: Vaněk Martin; Vedoucí práce: Skočilas Jan; Oponent práce: Dostál Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Diplomová práce se v první části zabývá rešerší v oblasti sušení. Dále pak provedením experimentu konvektivního sušení kostek cukru, zjištěním difuzního koeficientu na základě naměřených dat a následně pomocí zjištěného ...
 • Adsorpční jednotka na výrobu kyslíku 

  Autor: Daniel Marek; Vedoucí práce: Šulc Radek; Oponent práce: Šrámek Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Tato práce se zaměřuje na separaci vzduchu pomocí metody PSA a podobné separační techniky založené na fyzikální adsorpci. Jsou zmíněny i další metody výroby kyslíku a dusíku ze vzduchu a porovnány s PSA. Teoretická část ...
 • CFD simulation of heat transfer in an agitated vessel with a draft tube 

  Autor: Calvopina Enriquez Hector Alejandro; Vedoucí práce: Petera Karel; Oponent práce: Solnař Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Simulace CFD simulace přenosu tepla v míchané nádobě s ponornou trubicí byla provedena v systému ANSYS Fluent s využitím přístupu posuvné mřížky a turbulentního modelu SST k-?. Byla provedena nezávislá studie založená na ...
 • Zařízení pro zpracování ropy 

  Autor: Bolek Matouš; Vedoucí práce: Šulc Radek; Oponent práce: Netušil Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-11)
  Cílem práce bylo vypracovat literární rešerši se zaměřením na zařízení pro zpracování ropy. Hlavní témata ke zpracování byla těžba, vlastnosti, skladování a přeprava ropy, typy rafinerií a hlavní části a zařízení používané ...
 • Fouling in process apparatuses 

  Autor: Kumar Gautam Rahul; Vedoucí práce: Dostál Martin; Oponent práce: Štancl Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
  This resesrch work contain the brief discription of fouling, types of fouling and the mechanism by which it create on the surface of heat exchangers. Mainly the thesis work focus on the fouling in food process industries ...
 • Ejektor pro odsávání inertů a kondenzátu z odparky 

  Autor: Tauer Jakub; Vedoucí práce: Moravec Jiří; Oponent práce: Dostál Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-11)
  Hlavním cílem této práce je navrhnout ejektor, který bude schopen odsávat kondenzát a inertní plyny z odparky a také stanovit provozní podmínky. Práce obsahuje teoretické odvození návrhových vztahů, popis návrhu experimentálního ...
 • Absorpční chlazení 

  Autor: Schweika Robin; Vedoucí práce: Šulc Radek; Oponent práce: Dostál Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
  Cílem diplomové práce je sestavit simulační model absorpčního chlazení popsaný hmotnostními a entalpickými bilancemi. Dalším cílem je vytvořit přehled absorpčních tepelných čerpadel, popsat pracovní princip, porovnat ...
 • Čistírny odpadních vod: zpracování kalu 

  Autor: Podolka Jan; Vedoucí práce: Šulc Radek; Oponent práce: Hoffman Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním kalu, který vzniká při čištění odpadních vod. Kal je hlavním odpadním produktem, který vzniká při čištění odpadních vod. Odpadní voda, která přitéká na čistírnu odpadních vod (dále ...
 • Energetická řešení vzdálených oblastí 

  Autor: Miškovský Jakub; Vedoucí práce: Netušil Michal; Oponent práce: Štancl Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-21)
  Teoretická část této práce se zabývá různými zdroji energie, které mohou být použity v odlehlých oblastech, případně skladováním takto vyrobené energie. Praktická je o hledání vhodného technického řešení pro zadaný případ, ...
 • Tokové vlastnosti tavenin polymerů 

  Autor: Kratejl Daniel; Vedoucí práce: Skočilas Jan; Oponent práce: Moravec Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-18)
  Tato práce se zabývá reologickými vlastnostmi tavenin polymerů a popisuje jejich chování pomocí mocninového modelu. Obsahuje databázi polymerů a kompozitů, ve které se nachází potřebné parametry k popisu tokových vlastností. ...
 • Čištění odpadních vod od ropných produktů v průmyslové budově 

  Autor: Sýkora Jan; Vedoucí práce: Jirout Tomáš; Oponent práce: Borovičková Galina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
  Ve své Bakalářské práci se budu zaobírat problematikou čištění odpadních vod průmyslových budov. Podrobněji se zaměřím na mechanické čištění a odvodňování kalů. Vybral jsem si konkrétní společnost, u které se pokusím popsat ...
 • Efektivní technologie a zařízení pro sběr, separaci a extrakci chemicky cenných látek z mikrořas 

  Autor: Formánek Roman; Vedoucí práce: Krátký Lukáš; Oponent práce: Šulc Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-17)
  Diplomová práce je zaměřena na procesy sklizně, separace, dezintegrace a extrakce chemických látek z mikrořas. Hlavním cílem této práce je návrh basic designu linky na extrakci lipidů z mikrořas. V rámci práce byla vypracována ...
 • Optimalizace taktové linky 

  Autor: Manoharan Yuvaprabhu; Vedoucí práce: Netušil Michal; Oponent práce: Šulc Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
  Provedl jsem literární vědecký výzkum o elektrotechniky v průmyslových odvětvích. Tyto vědecké výzkumy se zaměřily na elektrotechniku, elektro-malování, chemii, energii a odpad v průmyslových odvětvích s cílem zvýšit výrobu. ...
 • Vliv míchání na účinnost flokulace 

  Autor: Kret Peter; Vedoucí práce: Šulc Radek; Oponent práce: Hoffman Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-14)
  Táto bakalárska práca je venovaná téme flokulácie a vplyvom na jej účinnosť. Práca je rozdelená do troch častí. Cieľom teoretickej časti je vymedzenie základných pojmov ako flokulácia, koagulácia, flokulačné činidlá, vplyvy ...
 • Zařízení pro výrobu pitné vody 

  Autor: Viktora Stanislav; Vedoucí práce: Šulc Radek; Oponent práce: Hoffman Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-02)
  Tato bakalářská práce se zabývá úpravou pitné vody. Popisuje pitnou vodu, úpravu vody v jednotlivých krocích a Úpravnu vody Želivka. Výpočetní část je zaměřena na výpočet energetického potenciálu štolového přivaděče vody ...
 • Laboratorní zařízení pro mísení partikulárních látek 

  Autor: Malý Martin; Vedoucí práce: Jirout Tomáš; Oponent práce: Krátký Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
  Tato práce se zabývá návrhem laboratorního zařízení pro mísení partikulárních látek. V práci jsou porovnány výhody a nevýhody jednotlivých druhů mísicích zařízení. Pro nejvhodnější druh míchadla jsou navrženy varianty ...

Zobrazit další