Recent Submissions

 • Technologie zpracování rybích odpadů v konceptu biorafinerie 

  Author: Zamazal Petr; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Nalezenec Jiíř
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
  Tato práce se soustředí na vypracování rešerše zaměřenou na technologii zpracování rybích odpadů a potenciál jejich využití. Další částí je praktický návrh výroby bioplynu z rybích odpadů v konceptu biorafinerie. Návrh ...
 • Porovnání komponentů systému sání agregátu 

  Author: Patil Sujit Prakash; Supervisor: Netušil Michal; Opponent: Bedřich Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  This study focuses on the suction system of cars. Introduction is focused on the automotive sector of the Indian market; automobile sector, sales of the passenger car from major manufacturers, their share in the market, ...
 • Příkonové charakteristiky míchadel 

  Author: Elhosiny Ibrahim Amir Mohamed Amir; Supervisor: Moravec Jiří; Opponent: Skočilas Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Prace se zabyva experimentalnim stanovenim prikonovych charakteristik mechanicky michane nadoby s centralnim michadlem a to pro ruzne typy michadel, ruzna geometricka usporadani michaneho systemu a pro dve ruzne kapaliny, ...
 • Model of polymer melt flow in extruder screw 

  Author: Negi Udit; Supervisor: Skočilas Jan; Opponent: Moravec Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  The first part of diploma thesis shows research in polymer melt flow in Extruder. In the next part Velocity and pressure drop from obtained data from the literature is found. With volumetric flow and pressure drop is ...
 • Tok heterogenních látek potrubím 

  Author: Pavlíček Petr; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Solnař Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
  Tato práce ve svém úvodu popisuje základní vlastnosti proudění heterogenních látek potrubím. Jedná se o disperze kapalina-pevná látka, kapalina-plyn, kapalina-kapalina a plyn-pevná látka. Následně se zaměřuje na proudění ...
 • Technologie pyrolytického zpracování odpadů 

  Author: Anděl Matouš; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Štancl Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Tato diplomová práce se v první části zabývá rešerší využití pyrolýzy ke zpracování odpadních pneumatik, a to jak v experimentálním, tak v průmyslovém měřítku. Shrnuje dosavadní zkušenosti a nabízí porovnání výtěžků ...
 • Hydrocyklon pro modelování odlučivosti koksu 

  Author: Marcalíková Lucie; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Krátký Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  V rámci práce byl navržen a odzkoušen matematický model pro modelování odlučivosti a tlakové ztráty v hydrocyklonu. Bylo navrženo a postaveno laboratorní zařízení, na kterém se otestovala shoda matematického a experimentálního ...
 • Olejový chladič turbovrtulového motoru 

  Author: Štrobl Ondřej; Supervisor: Dostál Martin; Opponent: Solnař Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
  V bakalářské práci je uveden postup základního výběru olejového chladiče a postup zjištění potřebných hmotnostních toků chladícího vzduchu. Dále byly provedeny CFD výpočty pro zjištění hmotnostních toků vzduchu v kanálu ...
 • Zařízení pro míchání průmyslových suspenzí 

  Author: Streltsov Nikita; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Rieger František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Tato práce je zaměřena na popis míchacího zařízení pro míchání průmyslových suspenzi. První část práce je věnována teoretické rešerši, která se skládá z úvodu o míchání a procesu míchání se zaměřením na míchání suspenzí, ...
 • Technologie výroby bioetanolu v podmínkách Kazachstánu 

  Author: Uteyev Alikhan; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Moravec Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Práce shrnuje informace o dostupnosti bioodpadu k výrobě biopaliv v podmínkách Kazachstánu a zabývá se projektováním technologie výroby bioetanolu ze slámy.
 • CO2 jako surovina pro výrobu chemikálií 

  Author: Timirov Iskander; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Hoffman Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu možnosti použití CO2 jako surovinu na výrobu chemikálií a paliv 4. generace, a to jako způsob zpracování a likvidace hlavního ze skleníkových plynů. Hlavním cílem této práce bylo ...
 • CFD simulation of flow in fish tanks 

  Author: N Prashant; Supervisor: Petera Karel; Opponent: Papáček Štěpán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
  The aim of this work is to study the hydrodynamics of the fish tanks by analyzing flow patterns through conical fish tank for the appropriate breeding of the fishes. Analyzing flow patterns is imperative in aquaculture ...
 • Odpadní CO2 jako surovina k výrobě metanolu 

  Author: Ismayilov Farid; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Štancl Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Diplomová práce se zabývá technologií konverze CO2 na methanol. V její první části jsou zmíněny technologické možnosti konverze odpadního CO2 na cenné chemické látky. Důraz je kladen zejména na využití odpadního CO2 k ...
 • Konstruování uzavřených fotobioreaktorů 

  Author: Hrtus Daniel Jakub; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Bělohlav Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
  Bakalárska práca je zameraná na proces produkcie biomasy z mikrorias , konkrétne na aparát pri tomto procese používaný - fotobioreaktor. Cieľom práce je vypracovať prehľad konštrukčných variantov fotobioreaktorov, špecificky ...
 • Protikorozní ochrana strojů a zařízení 

  Author: Douda Jakub; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Hoffman Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
  Tato práce je věnována korozi v chemickém průmyslu. V úvodu se zabývá obecným popisem korozního napadení. Dále se věnuje preventivním opatřením u vybraných strojů a zařízení používaných v chemickém průmyslu. Popisuje ...
 • Laboratorní deskový fotobioreaktor 

  Author: Červený Jakub; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Jirout Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku kultivace mikrořas ve fotobioreaktorech a na návrh, sestavení a zprovoznění laboratorního deskového fotobioreaktoru poloprovozních rozměrů. V úvodu práce je vypracována rešerše ...
 • Modelování pohybu makrořas s využitím CFD 

  Author: Filip Radomír; Supervisor: Petera Karel; Opponent: Papáček Štěpán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
  Diplomová práce se zabývá možnostmi využití CFD nástrojů pro simulace pohybu řas v recirkulačních akvatických systémech. Cílem práce je vytvořit numerický model aerovaného tanku s makrořasami pomocí softwaru Star-CCM+, a ...
 • Biofiltrační jednotka pro čištění plynů 

  Author: Nováček Jakub; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Jirout Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním uspořádáním biofiltrační jednotky. V první části je obecně popsán biofiltr. Další část se zabývá patentovou rešerší. Na závěr je provedeno experimentální měření tlakové ztráty ...
 • Návrh a výroba prototypu laboratorního reaktoru z vysoce odolných konstrukčních materiálů 

  Author: Budínová Tereza; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Denkstein Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Diplomová práce se věnuje návrhu laboratorního reaktoru z vysoce odolných materiálů. Je provedena rešerše jednotlivých typů chemických reaktorů. Dle rešerše je zvolen typ budoucího reaktoru. Konstrukční materiál je vybrán ...
 • Procesní charakteristiky dispergačního zařízení stator - rotor 

  Author: Bauer Jan; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Fekete Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku procesních charakteristik dispergačních míchadel typu stator - rotor. Cílem práce je získat procesní charakteristiku dvou míchadel firmy IKA. V rešeršní části práce je proveden ...

View more