Collections in this community

Recent Submissions

 • CFD analýza pelet krmiva v nádrži pro chov ryb 

  Author: Qais Elia Hanna Anz; Supervisor: Petera Karel; Opponent: Papáček Štěpán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  The purpose of the study was to investigate two feeding pellet types, and assess their mean residence time in a simulated cylindrical fish tank with baffle, by the help of computational fluid dynamics. Properties of pellets ...
 • CFD simulace usazování malých částic 

  Author: Özgür Tarik Kaplan; Supervisor: Petera Karel; Opponent: Moravec Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  The present work focused to find optimal time steps and model setup for the CFD simulation of sedimentation of small particles and performed analysis on real lamella geometry to observe effectiveness for different factors, ...
 • Optimalizace konstrukce deskového fotobioreaktoru pro kultivaci mikrořas v polárních klimatických podmínkách 

  Author: Karel Šnokhous; Supervisor: Bělohlav Vojtěch; Opponent: Krátký Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Bakalářská práce se zabývá kultivací mikrořas v otevřených a uzavřených kultivačních systémech a také návrhem, úpravou a optimalizací deskového fotobioreaktoru poloprovozních rozměrů, který je určený ke kultivaci řas v ...
 • Čištění odpadní vody ve sklářském průmyslu 

  Author: Karolína Volná; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Hoffman Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Cílem této práce bylo na základě poskytnutých dat z firmy Preciosa sestavit model linky na čištění vod vzniklých po broušení a leštění skla, a pro celou linku sestavit výpočtový bilanční model. Pomocí programu Excel byl ...
 • Technologie záchytu a zpracování CO2 v konceptu biorafinerie 

  Author: Anna Deáková; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Šulc Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Bakalářská práce je zaměřena na způsoby využití oxidu uhličitého v konceptu biorafinerie. Hlavním cílem práce je na základě rešerše shrnout poznatky o technologických parametrech a vytvořit přehled existujících zařízení v ...
 • Experimentální testování polymerních membrán pro separaci CO2 z emisních plynů 

  Author: Jaromír Pour; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Seghman Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Bakalářská práce je v první části zaměřena na rešerši membránové separace CO2 ve světě. Dále obsahuje popis experimentálního měření a vyhodnocení separace modelových spalin membránovým modulem P2-1.2 na membránové jednotce ...
 • Zvyšování výkonu výměníků v PC technice 

  Author: Petr Havránek; Supervisor: Solnař Stanislav; Opponent: Vajc Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Bakalářská práce se zabývá tepelnými výměníky ve vodním okruhu používané pro chlazení PC techniky. V první části je tématem problematika metod sdílení tepla a jeho bilance. Následně je provedeno shrnutí a porovnání ...
 • Vytlačovací hlava pro vyfukování vláken z taveniny polymeru 

  Author: Ondřej Volf; Supervisor: Skočilas Jan; Opponent: Moravec Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Bakalářská práce se zabývá procesem vyfukování nanovláken pomocí melt-blown technologie a popisem používaného extrudéru. Představuje nejen zpracovatelský stroj, ale i výběr vhodných materiálů či specifika ...
 • Experimentální testování polymerních membrán pro separaci CO2 z emisních plynů. 

  Author: Daniel Jakub Hrtus; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Šulc Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  Táto diplomová práca sa zameriava na membránovú separáciu plynov, presnejšie na separáciu oxidu uhličitého zo spalín. Práca má rešeršnú časť, v ktorej sú opísané princípy membránovej separácie plynov a experimentálnu časť, ...
 • Návrh kontejnerové technologie pro konverzi emisního CO2 na metanol 

  Author: Jonáš Gilík; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Slezak Radoslaw
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  Cílem této diplomové práce je vytvořit parametrický simulační model procesu katalytického syntézy metanolu v programu AspenPLUS a navrhnout na základě jeho výsledků small-scale výrobní linku, která se vejde do standartního ...
 • Energetické potřeby malého podniku 

  Author: Martin Lipták; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Dostál Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  Táto práca sa zameriava na vyhodnotenie energetických potrieb malého podniku. V teoretickej časti sú spracované výrobné procesy alkoholických destilátov a octu, čo sú hlavné produkty skúmaného podniku, spôsoby využitia ...
 • Návrh extrudéru pro výrobu L profilu 

  Author: Dan Bachtík; Supervisor: Skočilas Jan; Opponent: Jirout Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  V této práci jsou popsány různé metody koextruze a problémy, které během koextruze vznikají. Hlavní zaméření práce je na návrh vytlačovací hlavy pro extrudovaný L profil. Práce obsahuje popis komponent hlavy a její návrh ...
 • Hydraulické separační procesy v technologii úpravy oplachových vod 

  Author: Jan Sýkora; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Bělohlav Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  Diplomová práce se zabývá problematikou čištění vod od mechanických nečistot. V dané problematice jsem analyzoval již některé existující technologie, sepsal jejich výhody a nevýhody a následně sestavil řešení, z informací ...
 • Tepelná analýza požárního uzávěru 

  Author: Jiří Svoboda; Supervisor: Petera Karel; Opponent: Pokorný Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  Tato práce se zabývá návrhem požárního uzávěru v širším spektru. Práce obsahuje rozbor problematiky požárních uzávěrů a jejich členění. Dále je práce zaměřena na návrh modelu prototypu konkrétního typu požárního uzávěru s ...
 • Návrh metanizační linky 

  Author: Petr Půlpán; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Večeř Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  Tato diplomová práce se zabývá metanizací z oxidu uhličitého a vodíku. Rozebírá jednotlivé parametry, které ovlivňují průběh metanizační reakce a zároveň popisuje technologie procesu metanizace různých projektů, ať už v ...
 • Experimentální analýza a modelování energetické náročnosti rozpojování pšeničné slámy 

  Author: Kryštof Ženkl; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Jirout Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  Práce se nejdříve věnuje rešerši důležitosti rozpojování lignocelulúozové biomasy před jejím dalším zpracováním. Dále rozebírá principy rozpojování a jednotlivá dezintegrační zařízení. Pak už se věnuje matematickým modelům, ...
 • Energetická optimalizace technologického procesu 

  Author: Šimon Malý; Supervisor: Dostál Martin; Opponent: Filip Matěj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
  Bakalářská práce se zabývá rešerší energetických bilancí a optimalizací technologických procesů. Dále je popsán návrh rozšíření a optimalizace daného chladícího okruhu včetně vytvoření PFD, PID schémat a 3D modelu.
 • Systém hašení mlhou 

  Author: Lukáš Adam; Supervisor: Skočilas Jan; Opponent: Pokorný Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
  Tato práce se zabývá principy a mechanismy hašení vodní mlhou, především u stabilních hasicích zařízení. Dále obsahuje patentovou rešerši důležitých vynálezů z tohoto oboru. Součástí práce je návrh, výroba a testování ...
 • Návrh olejové nádoby pro mazací systém motoru studentské formule 

  Author: Barbora Ďurkovičová; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Krátký Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
  Cílem práce je navrhnout olejovou nádobu pro uskladnění a odvzdušnění oleje pro systém suché vany vozu studentské formuli. Bubliny vzduchu v oleji, který maže součásti motoru, snižují účinnost mazání, a proto musí být z ...
 • Tokové vlastnosti tavenin polymerů 

  Author: Martin Vejvoda; Supervisor: Skočilas Jan; Opponent: Moravec Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
  Tato práce se zabývá reologickými vlastnostmi tavenin polymerů, metodami jejich měření a výpočtů. V experimentální části se zaměřuje na měření a výpočet závislosti smykových napětí na smykových rychlostech pro vybrané materiály.

View more