Collections in this community

Recent Submissions

 • Separace CO2 z bioplynu 

  Author: Jaromír Pour; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Chrz Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-26)
  Diplomová práce se zabývá návrhem technologie separace CO2 ze surového bioplynu a jeho zkapalnění. Na základě ověření proveditelnosti byla provedena simulace včetně analýzy a vyhodnocení energetické náročnosti a schopnosti ...
 • Fotobioreaktory pro kultivaci mikrořas v extrémních klimatických podmínkách 

  Author: Karel Šnokhous; Supervisor: Bělohlav Vojtěch; Opponent: Krátký Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-26)
  Diplomová práce se zabývá návrhem kultivačních zařízení vhodných ke kultivaci mikrořas v extrémních klimatických podmínkách Arktidy, Antarktidy a střední Evropy během zimních měsíců. Teoretická část popisuje základní ...
 • Technologie a zařízení pro čištění upotřebeného kuchyňského oleje 

  Author: Anna Deáková; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Krátký Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-26)
  Diplomová práce je zaměřena na technologie čištění a předúpravy upotřebeného kuchyňského oleje se záměrem jeho druhotného využití. Cíli práce jsou na základě rešerše vytvoření koncepčního návrhu automatizované linky na ...
 • Technologie a zařízení pro zpracování gastroodpadů v bioplynových stanicích. 

  Author: Lukáš Adam; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Nalezenec Jiíř
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-26)
  Tato práce se zaměřuje na problematiku využití gastroodpadu jako vstupní suroviny v bioplynových stanicích. Vzhledem k již existujícímu zákazu zkrmování tohoto druhu odpadu zvířatům a připravovanému zákazu skládkování ...
 • Vývoj nových typů statických směšovačů pro trubkové fotobioreaktory 

  Author: Pavel Mareš; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Rieger František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-26)
  Cílem této práce bylo zpracovat literární a patentovou rešerši na jejímž základu byly vyvinuty nové typy statických směšovačů pro trubkové fotobioreaktory. Dále byla sestavena měřící aparatura, na níž byla změřena tlaková ...
 • Aplikace pro návrh ejektoru 

  Author: Filip Randák; Supervisor: Moravec Jiří; Opponent: Dostál Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-26)
  Cílem této práce je vytvořit výpočtovou aplikaci na základě analytického modelu pro návrh nadkritických ejektorů. Teoretická část zeširoka shrnuje problematiku ejektorů, nejprve na všeobecné úrovni, dále v hlubších otázkách ...
 • Návrh formy pro výrobu konzumovatelných obalů 

  Author: Mikuláš Melichar; Supervisor: Štancl Jaromír; Opponent: Hoffman Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
  Práce se zabývá ekologickým řešením výroby kelímků, možnými materiály formy na kelímky, a teoretickým návrhem samotné formy pomocí výpočtů pro zvolené otrubové těsto. Provedli jsme měření vlastností těsta na texturometru ...
 • Technologie extrakce aromatických látek z bylin 

  Author: Ondřej Dvořáček; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Moravec Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem modelového extraktoru pro získávání aromatických látek z bylin. První část je věnována teorii o extrakci, následně jsou uvedeny základní typy extraktorů včetně průzkumu trhu a výhod ...
 • Laboratorní autosampler 

  Author: Martin Vejvoda; Supervisor: Moravec Jiří; Opponent: Dostál Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
  Tato práce se zabývá laboratorními autosamplery, komponenty, z kterých jsou složeny, pracovními procesy a konstrukčními řešeními. V konstrukční části je proveden návrh konstrukčního řešení autosampleru a jeho jednotlivých ...
 • Technologie výroby biometanu z bioplynu pomocí inovativní hybridní technologie typu membrána-adsorpce. 

  Author: Martin Zvěřina; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Šulc Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
  Diplomová práce se zabývá možností separace bioplynu hybridní metodou membrána-adsorpce, který je prezentován binární směsí CH4 : CO2 s koncentrací 60 mol % CH4. Teoretická část se věnuje rešerší dosavadního stavu zušlechťování ...
 • Přestup tepla při chlazení elektronické součástky 

  Author: Giang Truong Nguyen; Supervisor: Skočilas Jan; Opponent: Štancl Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-08)
  The contents of this work are aimed at the impact of thermal paste parameters on heat transfer during the cooling process for electrical devices. It was suggested to use both water and air matters in two straightforward ...
 • Separace mikrořas z kultivačního media pomocí flokulantů 

  Author: Lucie Scholleová; Supervisor: Bělohlav Vojtěch; Opponent: Krátký Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-08)
  Účelem této práce bylo experimentálně zhodnotit funkčnost použití flokulantů pro separaci mikrořas z kultivačního media. V rámci práce byla spracovaná rešerše na technologie používané ke kultivaci a separaci mikrořas. V ...
 • Konstrukce jednonásobné vstřikovací formy 

  Author: Stanislav Šimčák; Supervisor: Skočilas Jan; Opponent: Herman Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
  Cílem této práce je konstrukční a technologický návrh formy pro kompozitní fitinkový díl „Stutzen“ z oblasti automotive. Oproti současnému řešení je u nového návrhu formy vyžadován nový způsob zaformování, který zabrání ...
 • Technicko-ekonomická analýza linky na výrobu SNG 

  Author: Martin Matějec; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Žižka Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
  Diplomová práce je zaměřena na technicko-ekonomickou analýzu linky na výrobu syntetického zemního plynu. V první části práci jsou popsány metody akumulace energie do chemikálií i jiné způsoby ukládání energie. Dále jsou ...
 • Přenos tepla mezi šnekem a kapalinou 

  Author: Jakub Lojek; Supervisor: Dostál Martin; Opponent: Skočilas Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
  Diplomová práce je rozdělena na úvod, rešeršní a praktickou část. V úvodu se zmiňuji o aplikaci šnekového zařízení. Popisuji zde šnekový dopravník, šnekový extrudér a šnekový pyrolýzní reaktor. V rešeršní části se věnuji ...
 • Laboratorní adsorpční jednotka 

  Author: Miroslav Kos; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Matys Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
  Tato diplomová práce se zabývá dělením vzduchu na laboratorní jednotce pomocí adsorpce využívající tlakovou regeneraci adsorbentu (PSA). V první části práce jsou popsány parametry laboratorní jednotky a je popsán způsob ...
 • Separace rtuti ze spalin ve spalovně odpadu 

  Author: Lukáš Bohata; Supervisor: Moravec Jiří; Opponent: Šulc Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
  Tématem této práce je návrh technologie pro separaci rtuti ze spalin ve spalovně odpadu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Na základě zjištěných informací v teoretické části je v praktické části navržena ...
 • Experimentální analýza účinnosti separace CO2 z modelového emisního plynu pomocí membránového procesu. 

  Author: Viktor Mojžiš; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Válek Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
  Práce se zabývá schopností polymerního membránového modulu separovat idealizované spaliny. Nejdříve (kapitola 2) je zkoumána motivace pro zodpovědný přístup k emisím skleníkových plynů, zejména CO2. Dále je vyhodnoceno ...
 • Termodynamické oběhy pracující v nadkritické oblasti 

  Author: Daniel Kříž; Supervisor: Dostál Martin; Opponent: Vojáček Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
  V rámci této diplomové práce byl vytvořen přehled připravovaných i již realizovaných oběhů pracujících s pracovní látkou tvořenou oxidem uhličitým v nadkritickém stavu. Následně byl sestaven 1-D termo-hydraulický model ...
 • Automatická charakterizace partikulárních látek pomocí sedimentace 

  Author: Paranjit Pareshbhai Patel; Supervisor: Netušil Michal; Opponent: Patil Sujit Prakash
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
  Tato práce se zabývá automatickou charakterizací pevných částic sedimentací. Práce se zabývá popisem částic, rozdělením velikosti částic, sedimentací, sedimentací suspendovaných částic, sedimentační křivkou včetně základů ...

View more