Poslední příspěvky

 • Technologie zpracování rybích odpadů v konceptu biorafinerie 

  Autor: Zamazal Petr; Vedoucí práce: Krátký Lukáš; Oponent práce: Nalezenec Jiíř
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
  Tato práce se soustředí na vypracování rešerše zaměřenou na technologii zpracování rybích odpadů a potenciál jejich využití. Další částí je praktický návrh výroby bioplynu z rybích odpadů v konceptu biorafinerie. Návrh ...
 • Porovnání komponentů systému sání agregátu 

  Autor: Patil Sujit Prakash; Vedoucí práce: Netušil Michal; Oponent práce: Bedřich Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  This study focuses on the suction system of cars. Introduction is focused on the automotive sector of the Indian market; automobile sector, sales of the passenger car from major manufacturers, their share in the market, ...
 • Příkonové charakteristiky míchadel 

  Autor: Elhosiny Ibrahim Amir Mohamed Amir; Vedoucí práce: Moravec Jiří; Oponent práce: Skočilas Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Prace se zabyva experimentalnim stanovenim prikonovych charakteristik mechanicky michane nadoby s centralnim michadlem a to pro ruzne typy michadel, ruzna geometricka usporadani michaneho systemu a pro dve ruzne kapaliny, ...
 • Model of polymer melt flow in extruder screw 

  Autor: Negi Udit; Vedoucí práce: Skočilas Jan; Oponent práce: Moravec Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  The first part of diploma thesis shows research in polymer melt flow in Extruder. In the next part Velocity and pressure drop from obtained data from the literature is found. With volumetric flow and pressure drop is ...
 • Tok heterogenních látek potrubím 

  Autor: Pavlíček Petr; Vedoucí práce: Jirout Tomáš; Oponent práce: Solnař Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
  Tato práce ve svém úvodu popisuje základní vlastnosti proudění heterogenních látek potrubím. Jedná se o disperze kapalina-pevná látka, kapalina-plyn, kapalina-kapalina a plyn-pevná látka. Následně se zaměřuje na proudění ...
 • Technologie pyrolytického zpracování odpadů 

  Autor: Anděl Matouš; Vedoucí práce: Krátký Lukáš; Oponent práce: Štancl Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Tato diplomová práce se v první části zabývá rešerší využití pyrolýzy ke zpracování odpadních pneumatik, a to jak v experimentálním, tak v průmyslovém měřítku. Shrnuje dosavadní zkušenosti a nabízí porovnání výtěžků ...
 • Hydrocyklon pro modelování odlučivosti koksu 

  Autor: Marcalíková Lucie; Vedoucí práce: Jirout Tomáš; Oponent práce: Krátký Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  V rámci práce byl navržen a odzkoušen matematický model pro modelování odlučivosti a tlakové ztráty v hydrocyklonu. Bylo navrženo a postaveno laboratorní zařízení, na kterém se otestovala shoda matematického a experimentálního ...
 • Olejový chladič turbovrtulového motoru 

  Autor: Štrobl Ondřej; Vedoucí práce: Dostál Martin; Oponent práce: Solnař Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
  V bakalářské práci je uveden postup základního výběru olejového chladiče a postup zjištění potřebných hmotnostních toků chladícího vzduchu. Dále byly provedeny CFD výpočty pro zjištění hmotnostních toků vzduchu v kanálu ...
 • Zařízení pro míchání průmyslových suspenzí 

  Autor: Streltsov Nikita; Vedoucí práce: Jirout Tomáš; Oponent práce: Rieger František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Tato práce je zaměřena na popis míchacího zařízení pro míchání průmyslových suspenzi. První část práce je věnována teoretické rešerši, která se skládá z úvodu o míchání a procesu míchání se zaměřením na míchání suspenzí, ...
 • Technologie výroby bioetanolu v podmínkách Kazachstánu 

  Autor: Uteyev Alikhan; Vedoucí práce: Krátký Lukáš; Oponent práce: Moravec Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Práce shrnuje informace o dostupnosti bioodpadu k výrobě biopaliv v podmínkách Kazachstánu a zabývá se projektováním technologie výroby bioetanolu ze slámy.
 • CO2 jako surovina pro výrobu chemikálií 

  Autor: Timirov Iskander; Vedoucí práce: Krátký Lukáš; Oponent práce: Hoffman Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu možnosti použití CO2 jako surovinu na výrobu chemikálií a paliv 4. generace, a to jako způsob zpracování a likvidace hlavního ze skleníkových plynů. Hlavním cílem této práce bylo ...
 • CFD simulation of flow in fish tanks 

  Autor: N Prashant; Vedoucí práce: Petera Karel; Oponent práce: Papáček Štěpán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
  The aim of this work is to study the hydrodynamics of the fish tanks by analyzing flow patterns through conical fish tank for the appropriate breeding of the fishes. Analyzing flow patterns is imperative in aquaculture ...
 • Odpadní CO2 jako surovina k výrobě metanolu 

  Autor: Ismayilov Farid; Vedoucí práce: Krátký Lukáš; Oponent práce: Štancl Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Diplomová práce se zabývá technologií konverze CO2 na methanol. V její první části jsou zmíněny technologické možnosti konverze odpadního CO2 na cenné chemické látky. Důraz je kladen zejména na využití odpadního CO2 k ...
 • Konstruování uzavřených fotobioreaktorů 

  Autor: Hrtus Daniel Jakub; Vedoucí práce: Krátký Lukáš; Oponent práce: Bělohlav Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
  Bakalárska práca je zameraná na proces produkcie biomasy z mikrorias , konkrétne na aparát pri tomto procese používaný - fotobioreaktor. Cieľom práce je vypracovať prehľad konštrukčných variantov fotobioreaktorov, špecificky ...
 • Protikorozní ochrana strojů a zařízení 

  Autor: Douda Jakub; Vedoucí práce: Krátký Lukáš; Oponent práce: Hoffman Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
  Tato práce je věnována korozi v chemickém průmyslu. V úvodu se zabývá obecným popisem korozního napadení. Dále se věnuje preventivním opatřením u vybraných strojů a zařízení používaných v chemickém průmyslu. Popisuje ...
 • Laboratorní deskový fotobioreaktor 

  Autor: Červený Jakub; Vedoucí práce: Krátký Lukáš; Oponent práce: Jirout Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku kultivace mikrořas ve fotobioreaktorech a na návrh, sestavení a zprovoznění laboratorního deskového fotobioreaktoru poloprovozních rozměrů. V úvodu práce je vypracována rešerše ...
 • Modelování pohybu makrořas s využitím CFD 

  Autor: Filip Radomír; Vedoucí práce: Petera Karel; Oponent práce: Papáček Štěpán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
  Diplomová práce se zabývá možnostmi využití CFD nástrojů pro simulace pohybu řas v recirkulačních akvatických systémech. Cílem práce je vytvořit numerický model aerovaného tanku s makrořasami pomocí softwaru Star-CCM+, a ...
 • Biofiltrační jednotka pro čištění plynů 

  Autor: Nováček Jakub; Vedoucí práce: Krátký Lukáš; Oponent práce: Jirout Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním uspořádáním biofiltrační jednotky. V první části je obecně popsán biofiltr. Další část se zabývá patentovou rešerší. Na závěr je provedeno experimentální měření tlakové ztráty ...
 • Návrh a výroba prototypu laboratorního reaktoru z vysoce odolných konstrukčních materiálů 

  Autor: Budínová Tereza; Vedoucí práce: Jirout Tomáš; Oponent práce: Denkstein Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Diplomová práce se věnuje návrhu laboratorního reaktoru z vysoce odolných materiálů. Je provedena rešerše jednotlivých typů chemických reaktorů. Dle rešerše je zvolen typ budoucího reaktoru. Konstrukční materiál je vybrán ...
 • Procesní charakteristiky dispergačního zařízení stator - rotor 

  Autor: Bauer Jan; Vedoucí práce: Jirout Tomáš; Oponent práce: Fekete Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku procesních charakteristik dispergačních míchadel typu stator - rotor. Cílem práce je získat procesní charakteristiku dvou míchadel firmy IKA. V rešeršní části práce je proveden ...

Zobrazit další