Now showing items 110-129 of 155

  • Studie vytápění bytového domu 

   Author: Vesecký Petr; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Bašta Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-29)
   Cílem této diplomové práce ?Studie bytového domu? je kompletní návrh otopné soustavy, ve kterém je zahrnut výpočet tepelných ztrát objektu, návrh a výpočet otopných ploch včetně výpočtu hydrauliky, volba zdroje tepla, ...
  • Studie vytápění bytového domu 

   Author: Mikolášek Roman; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Matuška Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Diplomová práce se zabývá studií vytápění pro panelový dům o 6 NP a 12 NP. Tepelné ztráty byly vypočteny podle ČSN EN 12 831 před a po zateplení obou budov. Podle vypočtených tepelných ztrát byly navrženy varianty zdrojů ...
  • Studie vytápění činžovního domu 

   Author: Machát Aleš; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Šerks Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-19)
   Práce se zabývá vytápěním a větráním činžovního domu.
  • Studie vytápění činžovního domu 

   Author: Dominik Pompl; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Boháč Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Tématem této diplomové práce je studie vytápění činžovního domu. Pozornost se věnuje tepelně-technickým vlastnostem objektu a jejich souladu s normou ČSN 73 0540. Součástí práce je návrh otopné soustavy a řešení přípravy ...
  • Studie vytápění nájemního domu 

   Author: Martin Horňák; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Šerks Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Tato diplomová práce se zabývá kompletní studií větrání a vytápění čtyřpatrového nájemního domu se společným prostorem strojovny vytápění a vzduchotechniky v půdním prostoru.
  • Studie vytápění rodinného domu 

   Author: Chrpa Pavel; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Boháč Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-30)
   V této diplomové práci jsem řešil návrh otopného systému rodinného domu. Dle platných norem jsem spočetl tepelné ztráty objektu a navrhl jednotlivé prvky otopné soustavy. Pro tento řešený objekt jsem využil systému ...
  • Studie vytápění rodinného domu 

   Author: Matěj Koudela; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Novotný Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-24)
   Diplomová práce se soustředí na vypracování projektové dokumentace ve formě prováděcí dokumentace stavby pro vytápění, vnitřního vodovodu, kanalizace, domovního plynovodu a vsakovacího zařízení rodinného domu. U vytápění ...
  • Systém s tepelným čerpadlem země-voda pro vytápění a chlazení budovy 

   Author: Chary Raman Sridharan; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Beber Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-16)
   Práce se zabývá systémem zdroje tepla a chladu pro historickou budovu využívanou pracovišti University Karlovy v Praze. Ve strojovně jsou instalována moderní teplená čerpadla osazená měřením a monitorování provozu. Celý ...
  • Šíření zvuku ve venkovním prostředí 

   Author: Karel Nosek; Supervisor: Kučera Miroslav; Opponent: Králíček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-24)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou hluku spojenou s provozem tepelných čerpadel typu vzduch/voda. Řeší, jaké hlukové parametry má k dispozici projektant tepelného čerpadla a jaké jsou skutečně naměřené hodnoty ...
  • Tepelná zátěž kancelářských místností 

   Author: Nguyen Dac Hai; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Drkal František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tématem diplomové práce je tepelná zátěž kancelářských místností. Hlavním cílem je posouzení použitelnosti normy ČSN 73 0548. K posouzení byla použita metodika BESTEST. Dále byl vytvořen modelový případ BESTEST v simulačním ...
  • Tepelná ztráta prostupem tepla konstrukcí v kontaktu se zeminou 

   Author: Jakub Venzara; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Boháč Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Cílem diplomové práce je vytvoření matematického modelu pro výpočet tepelných ztrát prostupem tepla konstrukcí v kontaktu se zeminou. V modelu jsou porovnány výsledky technických norem ČSN EN ISO 13 370, ČSN EN 12 831-1 ...
  • Tepelné čerpadlo se sezónní akumulací tepla 

   Author: Štětka Jan; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Broum Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-17)
   Cílem této diplomové práce je provedení analýzy využití sezónní akumulace tepla na bázi vodního akumulátoru v kombinaci s tepelným čerpadlem a fotovoltaickým systémem. V teoretické části jsou popsány hlavní komponenty ...
  • Teplotní faktor rotačních regeneračních výměníků 

   Author: Filip Cizner; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Barták Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Cílem diplomové práce je provedení rešerše odborné literatury zabývající se rotačními regeneračními výměníky tepla pro vzduchotechnické aplikace – technickými aspekty samotných výměníků, metodikou popisující výpočet ...
  • Tlakové ztráty kapilárních rohoží 

   Author: Horník Martin; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Vavřička Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Diplomová práce se zaměřuje na problematiku modelování tlakových ztrát kapilárních rohoži. Konkrétně na modelování tlakových ztrát různě dlouhých, sériově zapojených rohoží (tzv. Tichelmannův způsob zapojení) v počtu 1 až ...
  • Tlakové ztráty ohebných vzduchovodů 

   Author: Jan Zelingr; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Kučera Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   Cílem práce bylo vytvořit literární rešerši týkající se tlakových ztrát ohebných hadic používaných ve vzduchotechnice. Druhým cílem byla experimentální část, kde byla měřena tlaková ztráta tlakových vzduchovodů. Součástí ...
  • Třístupňový impaktor pro měření emisí tuhých částic 

   Author: Ondřej Červený; Supervisor: Hemerka Jiří; Opponent: Vybíral Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-24)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou znečištění ovzduší tuhými znečišťujícími látkami (TZL) a jejich měřením. V úvodní části práce je zpracována rešerše na téma emisí a imisí v České republice. Jsou zde popsány ...
  • Umisťování indikátorů na otopná tělesa 

   Author: Sviták Luboš; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Boháč Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-07)
   Práce se zabývá legislativními předpisy v oblasti rozúčtování nákladů na vytápění a příkladech posuzuje jednotlivé indikační metody.
  • Umístění otopného tělesa ve vytápěné místnosti 

   Author: Pavelka Ondřej; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Hojer Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Diplomová práce hodnotí vliv umístění otopného tělesa na tepelnou pohodu ve vytápěné místnosti pomocí počítačové simulace CFD.
  • Umísťování armatur v otopné soustavě 

   Author: Adam Fečko; Supervisor: Boháč Jindřich; Opponent: Pokorný Nikola
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-24)
   Tato diplomová práce byla vytvořena formou rešerše, která se zabývá nejčastěji používanými armaturami v otopných soustavách a jejich umísťováním. Podle funkce a umístění armatur, byly vytvořeny kategorie, ve kterých jsou ...
  • Úpravy vlhkého vzduchu DEC zařízením 

   Author: Gryc Jaroslav; Supervisor: Schwarzer Jan; Opponent: Putta Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)