Now showing items 140-148 of 148

  • Zátěžový profil ohřívačů teplé vody 

   Author: Mazur Matěj; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Pokorný Nikola
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-11)
   Jedná se o práci, která mapuje vydané časové charakteristiky průběhů odběrů teplé vody (tabulky v nařízeních evropské komise č. 811/2013, č. 812/2013, č. 813/2013 a č. 814/2013) a porovnává je s reálně naměřenými údaji ...
  • Zátěžový profil ohřívačů teplé vody 

   Author: Erika Langerová; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Pokorný Nikola
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Cílem bakalářské práce je provést studii zátěžových profilů ohřívačů teplé vody v souvislosti s Nařízením komise EU č. 811, 812, 813 a 814/2013. V teoretické části byla popsána metodika návrhu ohřívačů teplé vody pomocí ...
  • Zdroje chladu pro klimatizaci 

   Author: Honz Ronald; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Hvížďala Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Zimní chlazení obchodního centra Chodov 

   Author: Karnas Daniel; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Mareš Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Znečištění ovzduší v ČR 

   Author: Marek Filip; Supervisor: Hemerka Jiří; Opponent: Vybíral Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Znečištění ovzduší v ČR 

   Author: Mizera Vojtěch; Supervisor: Hemerka Jiří; Opponent: Vybíral Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   V práci je zhodnocen vývoj emisních koncentrací sledovaných polutantů (oxid siřičitý, oxidy dusíku a suspendované částice frakce PM10. Celá problematika je zkoumána zhruba za posledních 20 let. Je nastíněno zhodnocení a ...
  • Znečištění ovzduší v ČR 

   Author: Jakub Cízl; Supervisor: Hemerka Jiří; Opponent: Vybíral Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá současnou situací v oblasti znečištění ovzduší v České republice. Cílem práce je zorientovat se v problematice životního prostředí a ochrany ovzduší, charakterizovat znečišťující látky (oxidy ...
  • Zpětné získávání tepla v bytových prostorách 

   Author: Daniel Petrovič; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Zikan Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-21)
   Tato práce se zabývá problematikou zpětného získávání tepla v obytných prostorech. Teorií výměníků tepla. Popis principu a rozdělení výměníků do kategorií. Legislativu spojenou se zpětným získáváním tepla, do které patří ...
  • Zpětné získávání tepla ve větracích jednotkách 

   Author: Weinzetl Jan; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Šourek Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-12)
   V dnešní době je ve všech technických odvětvích jedním z hlavních cílů co nejefektivněji využít všechny dostupné zdroje potřebné pro provoz strojů či výrobních zařízení a pro vytvoření vhodných podmínek k pobytu člověka ...