Now showing items 1-20 of 27

  • Analýza namáhání podélných lamel konvektorů 

   Author: Šafařík Vojtěch; Supervisor: Kanaval Jan; Opponent: Cézová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá krycími mřížemi konvektorů a jejich namáháním. Zaprvé je zpracována rešerše problematiky pochozích konvektorů a jsou zmapovány jednotlivé typy mříží dostupných na trhu v ČR a v zahraničí. ...
  • Analýza samotvářecích šroubů v plastových spojích 

   Author: Stehlík Hynek; Supervisor: Kanaval Jan; Opponent: Cézová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   Tato bakalářská práce zkoumá části momentové charakteristiky samotvářecích šroubů pro použití v automobilovém průmyslu. Rozčleňuje proces šroubování na dílčí fáze (zavedení břitu, šroubování, předepínání) a ty podrobuje ...
  • Analýza šroubových spojů při aplikaci moderních pojišťovacích tmelů a lepidel. 

   Author: Pavel Šach; Supervisor: Kanaval Jan; Opponent: Češpíro Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-21)
   Jednotlivé metody pojištění závitových spojů mají zabránit uvolnění spoje během provozu zařízení. V některých případech jsou třecí síly ve spoji vlivem velkého osového předpětí dostatečně velké, a tím je zabráněno uvolnění ...
  • Analýza šroubových spojů při aplikaci moderních spojovacích prvků, povlaků a maziv 

   Author: Fojta Lubomír; Supervisor: Kanaval Jan; Opponent: Dub Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá základní analýzou předepjatého šroubového spoje. Praktická část pojednává o experimentu, při kterém byl stanoven součinitel tření v závitu konkrétních spojovacích prvků.
  • Diagnostika armatur na JE Temelín metodou momentových křivek 

   Author: Lukáš Novotný; Supervisor: Kanaval Jan; Opponent: Kundrlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Předkládaná bakalářská práce vznikla ve spolupráci se společností ČEZ, a.s. za účelem analýzy zahraničních diagnostických trendů s následným návrhem nové metody pro diagnostiku armatur v Jaderné elektrárně Temelín. Teoretická ...
  • Konstrukční návrh špalíkovače 

   Author: Lukášek Michal; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem špalíkovače. Teoretická část obsahuje rozdělení špalíkovačů podle jejich základních částí. Obsahem praktické části jsou potřebné výpočty a konstrukční návrh. Součástí ...
  • Konstrukční úprava spouštěcího mechanismu airsoftové pušky 

   Author: Kličman Jan; Supervisor: Kanaval Jan; Opponent: Starý František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
   V bakalářské práci byl proveden návrh nového spouštěcího mechanismu pro stávající elektrické airsoftové zbraně tak, aby byl aplikován pouze pneumaticko-mechanický princip bez použití elektrických prvků. Byl vypracován 3D ...
  • Mechanismus skládaných posuvných vrat 

   Author: Hodek Tomáš; Supervisor: Lopot František; Opponent: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh bezbariérové schodišťové plošiny pro hendikepované osoby bydlící v rodinných domech 

   Author: Lyzak Mark; Supervisor: Kanaval Jan; Opponent: Křička Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem schodišťové plošiny pro hendikepované osoby. Teoretická část je věnována analýze trhu schodišťových plošin a dále návrhem nové konstrukční varianty plošiny včetně návrhu jejího pohonu ...
  • Návrh konstrukce polohovací sedačky manipulačního vozíku pro hendikepované děti 

   Author: Andrey Vorobyev; Supervisor: Kanaval Jan; Opponent: Cézová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem polohovací části manipulačního invalidního vozíku pro kombinovaně postižené děti. Teoretická část je věnována analýze trhu manipulačních vozíků, problematice pohybové mobility ...
  • Návrh mobilního zařízení pro přípravu ovocných šťáv 

   Author: Víťazka Peter; Supervisor: Kanaval Jan; Opponent: Syrovátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Cílem této bakalářské práce je inovativní návrh mobilního stroje na přípravu ovocných šťáv. Při návrhu je přihlíženo ke zvyklostem používaných ve firmě Suntropic, s.r.o.
  • Návrh obslužných dopravníků linky na výrobu dekoračních skel 

   Author: Kohout Tomáš; Supervisor: Kanaval Jan; Opponent: Andruš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh pohonné jednotky pro otáčení kopule hvězdárny 

   Author: Dominik Vondráček; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pohonné jednotky, sloužící k otáčení kopule hvězdárny. Na základě rešerše je zvoleno optimální konstrukční řešení. Pro toto řešení jsou provedeny návrhové a kontrolní výpočty. Součástí ...
  • Návrh pohonu kyvných trysek dešťového simulátoru I 

   Author: Wasserbauer Radek; Supervisor: Kanaval Jan; Opponent: Syrovátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   První část bakalářské práce popisuje základní princip funkce a využití dešťového simulátoru v technické praxi. Následuje rešerše současných používaných konstrukčních variant dešťových simulátorů a porovnání jednofázových ...
  • Návrh pohonu kyvných trysek dešťového simulátoru II 

   Author: Podlipný Jiří; Supervisor: Kanaval Jan; Opponent: Berka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-30)
   První část bakalářské práce popisuje základní princip funkce a využití dešťového simulátoru v technické praxi. Následuje rešerše současných používaných konstrukčních variant dešťových simulátorů a porovnání jednofázových ...
  • Návrh pohonu lanového systému zdvihacího zařízení s protizávažím 

   Author: Hanousek David; Supervisor: Češpíro Zdeněk; Opponent: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh pohonu šnekového transpotéru 

   Author: Kindermann Jan; Supervisor: Houkal Jiří; Opponent: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh převodového mechanismu pro zkušební stanoviště spalovacích motorů 

   Author: Čepek Richard; Supervisor: Kanaval Jan; Opponent: Chmelař Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-22)
   Tato bakalářská práce obsahuje konstrukční návrh převodového mechanismu pro zkušebnu spalovacích motorů týmu CTU Cartech. V úvodu práce je uvedena rešerše popisující tým CTU Cartech, metody měření spalovacích motorů a ...
  • Návrh rotorové hlavy vírníku 

   Author: Malátková Petra; Supervisor: Kanaval Jan; Opponent: Cézová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-18)
   Vírník je létající stroj těžší vzduchu s rotující nosnou plochou. Oproti vrtulníku potřebuje pro vytvoření vztlakové síly proudění skrz rotor, které je vyvolané dopředným pohybem. Nejdůležitější částí z hlediska konstrukce ...
  • Návrh srážkoměru ERGS 2500 

   Author: Krejčí Jan; Supervisor: Kanaval Jan; Opponent: Mossóczy Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   Bakalářská práce pojednává o návrhu zařízení určenému k měření dešťových srážek nazvaného ERGS 2500. Teoretickou část práce tvoří rešerše současné problematiky detekce dešťových srážek, dále práce popisuje výrobu a funkčnost ...